PETIMID 250 mg 50 kapsül Zararları

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid zararları, Petimid önlemler, Petimid riskler, Petimid uyarılar, Petimid yan etkisi, Petimid istenmeyen etkiler, Petimid cinsel, Petimid etkileri, Petimid tedavi dozu, Petimid aç mı tok mu, Petimid hamilelik, Petimid emzirme, Petimid alkol, Petimid kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Görülen advers ilaç reaksiyonlarının sıklık sınıflandırması şu şekildedir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila<1/1.000), çok seyrek, izole raporlar dahil (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerdenhareketle tahmin edilemiyor).

Sistem-Organ Sınıfı

Sıklık

İstenmeyen Etkiler

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın

Abdominal ağrı, Üst abdominal ağrı, Gastrointestinal bozukluklar, Bulantı,Kusma, Abdominal rahatsızlıklar

Yaygın olmayan

Diyare, Dişeti hipertrofısi, Dilde şişlik

Deri altı doku hastalıkları

Yaygın

Ürtiker, Eritamatöz döküntü

Yaygın olmayan

Stevens-Johnson sendromu

Bilinmiyor

Alopesi

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemikhastalıkları

Yaygın olmayan

Sistemik lupus eritamatöz

Böbrek ve idrar yolu hastalıkları

Yaygın olmayan

Hematüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygın olmayan

Vajinal hemoraji

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkinhastalıklar

Yaygın olmayan

Yorgunluk, İrritabilite

Araştırmalar

Yaygın olmayan

Kilo kaybı

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirilmeleri gerekmektedir. (www.titck,gov.tr;e-posta: tufam@titck,gov.tr: tel: O 800 314 00 08; faks: 0 312 218 35 99).