PETIMID 250 mg 50 kapsül Etkileşimi

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Petimid etkileşimi, Petimid etken madde, Petimid yardımcı maddeler, Petimid alkol, Petimid etkileşim, Petimid kullananlar, Petimid dozu, Petimid kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Etosüksimidin plazma konsantrasyonu karbamazepin, pirimidon, fenobarbiton ve lamotrijin ile azalabilir ve izoniazid ile artabilir. Fenitoin veya sodyum valproat ile kombine kullanımındaetosüksimidin düzeylerinde belirgin bir değişiklik olmaz. Ancak fenitoinin etosüksimid ilebirlikte kullanımında fenitoin düzeyleri artar.