PETIMID 250 mg 50 kapsül Farmakolojik Özellikleri

Osel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

5.FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Süksinimid Türevi, Antiepileptik

ATC kodu: N03AD01

Etosüksimid, tonik/klonik (grand-mal) komplikasyonu olsa bile, absans nöbetlerin (petit-mal) seçici kontrolünü sağlar. Ayrıca etosüksimid miyoklonik nöbetlerde de etkilidir. Diğerantikonvülsanlara kıyasla etosüksimid komplikasyonsuz petit-mal için daha spesifiktir.

Nöbet sıklığında azalmanın, motor korteksin depresyonuna ve EEG (elektroenseflografı)’deki karakteristik pik ve dalganın supresyonuyla kendini gösteren konvülsif uyarı eşiğinin artışınabağlı olduğu düşünülmektedir.

2,5-13 yaşları arasındaki yeni tanımlanmış çocukluk absans epilepsisi olan 453 çocukta, 20 hafta boyunca yapılan çift kör randomize çalışmalarda monoterapi olarak verilen etosüksimid,valproik asit ve lamotrijinin etkililikleri, tolere edilebilirliği ve etosüksimidin nöropsikolojiketkileri incelenmiştir. Etosüksimid veya valproik asitten herhangi biri ile yapılantedavi(sırasıyla %53 ve %58), lamotrijin ile yapılan tedaviden(29%; etosüksimidin lamotrijinekarşı olasılık oranı 2.66; 95% güven aralığı, 1.65’den 4.28’e; valproik asidin lamotrijine karşıolasılık oranı, 3.34; 95% güven aralığı, 2.06’den 5.42’e; her iki karşılaştırma içinP<0.001) daha yüksek freedom-from-failure (hatanın görülmeme oranı) oranına sahiptir.Önceden belirlenmiş ve çoklu karşılaştırma (posthoc) analizlerinde etosüksimidin sonuçlanvalproik asit ile kıyaslandığında, ilk etkisi daha azdır. [16. ve 20. haftada valproik asitgrupları 0.6 ve daha yüksek güven aralığına sahip oran ile Conners’ Continuous PerformanceTest’inde (Conners’ CPT), lamotrijin gruplanndan (49% vs. 24%; olasılık oranı, 3.04; 95%güven aralığı, 1.69’dan 5.49’e; P<0.001) ve etosüksimid gruplarından (49% vs. 33%; olasılıkoranı, 1.95; 95% güven aralığı, 1.12’den 3.41’e; P=0.03) daha iyidir].

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler

Emilim:

Etosüksimid, gastrointestinal sistemde kolayca absorbe olur. Tek bir oral dozda serum pik seviyesine 1-7 saat sonra ulaşılır. Terapötik seviyeleri 40-100 mikrogram/ml’dir.

Dağılım:

Vücutta geniş dağılıma sahiptir; fakat plazma proteinlerine belirgin bir bağlanışı yoktur. Bu nedenle tükürükte ve serebrospinal sıvıda plazmadakine yakın konsantrasyonlarda bulunur.Dolayısıyla tükürük konsantrasyonları izlem için kullanışlı olabilir.

Biyotransformasvon:

Geniş ölçüde karaciğerde metabolize olur. Etosüksimid en az 3 plazma metabolitine metabolize edilir.

Eliminasvon:

İlacın sadece %12-20’si idrarla değişmeden atılır. Uzun yarılanma ömrüne sahiptir: yetişkinlerde 40-60 saat, çocuklarda 30 saat.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

Belirtilmemiştir.