UROMITEXAN 400 mg 15 ampül { E.İ.P } Zararları

Eczacıbaşı İlaç Pazarlama Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Uromitexan zararları, Uromitexan önlemler, Uromitexan riskler, Uromitexan uyarılar, Uromitexan yan etkisi, Uromitexan istenmeyen etkiler, Uromitexan cinsel, Uromitexan etkileri, Uromitexan tedavi dozu, Uromitexan aç mı tok mu, Uromitexan hamilelik, Uromitexan emzirme, Uromitexan alkol, Uromitexan kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Mesna uygulanmasını takiben yaygın olarak anafılaktoid ve diğer aşırı duyarlılık reaksiyonları bildirilmiştir, örneğin bazı vakalarda trombosit sayısında bir düşme görülmüştür.Otoimmün hastalığı olan hastalarda risk, tümöral hastalığı olanlardakinden (otoimmünhastalığın eşlik etmediği) 3.5 kat daha fazladır.

Ateş, titreme, yüzde döküntü, öksürük, farenjit, tükenmişlik, yorgunluk, baş ağrısı, sırt ağrısı, eklem ağrısı, bulantı ve kusma, gaz, ishal, kabızlık, kolik (hipogastrik ağrı), iştahsızlık ve gripbenzeri semptomlar gibi spesifik olmayan genel semptomlar yanında deride içi sıvı dolulezyonlara ve enanteme doğru ilerleyebilen iirtiker, kaşıntı, ekzantem ile Lyell sendromu,Stevens-Johnson sendromu, yerel doku şişmesi ve konjonktivit gibi deri ve mukozareaksiyonları gelişebilir. Bir çok değişik karaciğer işlev testinde (örneğin transaminazlar gibi)geçici yükselmeler yanında kan basıncında düşme ve taşikardi (nabız hızı > 100/dakika),taşipne, kan basıncında yükselme, ST yükselmesi ve miyalji gözlenmiştir. Yaygın olmayanbir şekilde yerel ödem ve enjeksiyon uygulanan bölgede venöz iritasyon görülmüştür.

İntravenöz yoldan uygulanan mesnanm yanında oral yoldan yüksek dozda verilen mesnanm da araştırıldığı bir tolerans testinde 60 mg/kg ya da daha yüksek dozlar bir defada verildiğindebulantı, kusma, diyare, baş ağrısı, bacak ve eklem ağrısı, kan basıncında düşme ve taşikardi,deri reaksiyonları, tükenmişlik, güç eksikliği, depresyon, iritabilite ve ekzantem görülmüştür.

Tedavi sırasında yukarıda bahsedilen istenmeyen etkileri, oksazafosforinlerin (Holoxan, Endoxan, Ixoten) veya birlikte kullanılan diğer ilaçların yan etkilerinden ayırmak mümkünolmamaktadır.

Görülen advers ilaç reaksiyonlarının sıklık sınıflandırması şu şekildedir: Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila<1/1.000), çok seyrek, (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar Çok seyrek:Farenjit

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Yaygın: Aşırı duyarlılık reaksiyonları, hipererjik reaksiyonlar

Seyrek: Anaflaktoid reaksiyonlar, alerjik reaksiyonlar

Metabolizma ve beslenme hastalıkları Çok seyrek:Anoreksi.

Psikiyatrik hastalıklar

Çok seyrek: İritabilite, depresyon

Sinir sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Baş ağrısı

Göz hastalıkları

Seyrek: Konjonktivit

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Taşikardi.

Vasküler hastalıklar

Seyrek: Hipotansiyon, hipertansiyon,yüzdeveboyunda kızarma, dolaşımla

ilgili reaksiyonlar

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıklar

Çok seyrek: Taşipne, öksürük

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Bulantı, kusma

Seyrek: Diyare

Çok seyrek: Gaz, kabızlık, kolik, hipogastrikağrı

Deri ve derialtı doku hastalıkları

Yaygın: Kaşıntı, ekzantem, miiköz membranreaksiyonları

Yaygın olmayan: Ürtiker

Çok seyrek: Stevens-Johnson sendromu,Lyell sendromu

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Yaygın olmayan: Yerel doku şişmesi

Seyrek: Sırt ağrısı

Çok seyrek: Artralji, miyalji, bacak ağrısı, eklem ağrısı

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar

Yaygın: Ateş

Yaygın olmayan: Yerel ödem, enjeksiyon yerinde venöz iritasyon, titreme

Tükenmişlik, enerji yokluğu, mukoza reaksiyonları, halsizlik, yorgunluk

Seyrek:

Çok seyrek: Araştırmalar

Seyrek:

Çok seyrek:

Grip benzeri belirtiler

Bir çok değişik karaciğer işlev testlerinde yükselme

Trombosit sayısının azalması, kalp hızının 100/dakika’dan daha fazla olması, ST yükselmeleri

Yaralanma ve zehirlenmeler

Çok seyrek:

Toksik reaksiyonlar

Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesineolanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: O 800 314 00 08: faks: 0 312 218 35 99).