Albuman 200 Mg/ml 100 Ml Iv Infuzyon Icin Cozelti Iceren Flakon Farmakolojik Özellikleri

Centurion Pharma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER 5.1.   Farmakodinamik Özellikler Farmakoterapötik grubu: Plazma yerine kullanılanlar ile plazma protein fraksiyonlan ATC kodu: B05AA01 İnsan albumini, plazmadaki toplam proteinin kantitatif olarak yansından fazlasını oluşturur ve karaciğerdeki protein sentezi aktivitesinin yaklaşık %10’unu temsil eder. Fiziko-kimyasal veriler: İnsan albumini 200 mg/mL normal plazmaya göre hiperonkotiktir. Albüminin en önemli fizyolojik fonksiyonlan kanın onkotik basıncına katkıda bulunması ve taşıma fonksiyonudur. Albumin dolaşan kan hacmini stabilize eder ve hormonlar, enzimler, tıbbi ürünler ve toksinleri taşır. 5.2.   Farmakokinetik özellikler Genel özellikler Absorpsivon: ALBUMAN damardan enjekte edildiği için, absorpsiyon aşaması yoktur. Bu durumda, hastaya verilen ALBUMAN’dan biyoyararlanım oranı, % 100’dür. Dağlım: Normal koşullar altında, toplam değişebilir albumin havuzu 4-5g/kg vücut ağırlığıdır. Bunun %40-45’i intravasküler ve %55-60’ı ektravasküler kısımda bulunur. Kapiller geçirgenlikteki artma albumin kinetiğini değiştirir ve ağır yanıklar veya septik şok gibi durumlarda dağılımda anormallikler meydana gelebilir. Bivotransformasvon: Normal koşullar altında albüminin yanlanma ömrü ortalama 19 gündür. Albumin sentezi ve yıkımı arasındaki denge normalde geri besleme düzenlemesiyle elde edilir. Eliminasyon: Eliminasyon, ağırlıklı olarak intraselülerdir ve lizozom proteazlanna bağlıdır. Sağlıklı bireylerde, uygulanan albüminin %10 dan daha azı, infüzyonu takiben ilk iki saat içinde intravasküler kısımdan aynlır. Plazma hacmi üzerindeki etkisi önemli derecede bireysel farklılık gösterir. Bazı hastalarda plazma hacmi saatlerce yükselmiş olarak kalabilir. Ancak, durumu kritik hastalarda albumin vasküler alandan büyük miktarlarda ve önceden tahmin edilemeyen bir hızda sızabilir. Doğrusallık/Doğrusal olmayan durumlar: ALBUMAN’ mn lineer - non lineer kinetiği hakkında veri bulunmamaktadır. 5.3.   Klinik öncesi güvenlilik verileri İnsan albumini, insan plazmasının normal bir bileşenidir ve fizyolojik albumin gibi etki eder. Hayvanlarda, tek doz toksisite testinin bir anlamı yoktur, toksik veya letal dozlann veya bir doz-etki ilişkisinin değerlendirilmesini sağlamaz. Tekrarlanan doz toksisite testleri, hayvan modellerinde, heterolog proteinlere karşı antikorlann gelişmesi nedeniyle pratik değildir. Bugüne kadar insan albumininin embriyo-fötal toksisite, onkojenik veya mutajenik potansiyel ile ilişkili olduğu bildirilmemiştir. Hayvan modellerinde herhangi bir akut toksisite belirtisi tanımlanmamıştır.