CEFAKS 250 mg 10 film tablet Dozu

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks dozu, Cefaks dozaj, Cefaks doz aşımı, Cefaks uygulama, Cefaks kullanım şekli, Cefaks kullanımı, Cefaks kullanım süresi, Cefaks açmı tokmu, Cefaks nedir, Cefaks ne için kullanılır, Cefaks nasıl kullanılır, Cefaks faydaları, Cefaks etkileri, Cefaks günde kaç kez, Cefaks sabah mı akşam mı, Cefaks fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Olağan tedavi süresi 7 gündür (5-10 gün arası).

Yetişkinlerde;

Ardışık tedavi

Sefuroksim aynı zamanda sefuroksim sodyum tuzu (CEFAKS Enjektabl) şeklinde parenteral uygulama için mevcuttur. Bu, parenteral tedaviden oral tedaviye geçişin klinik olarak endikeolduğu durumlarda sefuroksim ile parenteral tedaviye oral (CEFAKS) tedavi ile devamolanağı sağlar.

Parenteral ve oral tedavi süreleri enfeksiyonun şiddeti ve hastanın klinik durumuna göre belirlenir.

Pnömoni: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 1.5 g sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 7-10 gün boyunca günde 2 kez oral yolla uygulanan500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Kronik bronşitin akut alevlenmeleri: 48 - 72 saat boyunca günde 3 veya 2 kez i.v. veya i.m. yolla uygulanan 750 mg sefuroksim sodyum uygulamasını takiben 5 - 10 gün boyunca günde2 kez oral yolla uygulanan 500 mg sefuroksim aksetil tedavisi.

Çocuklarda;

Çoğu enfeksiyonda

Günlük maksimum 250 mg olmak üzere günde 2 kez 125 mg (2x125 mg)

Orta kulak iltihabı olan 2 yaş ve daha büyük çocuklarda veya daha şiddetli enfeksiyonlarda

Günlük doz maksimum 500 mg olmak üzere günde 2 kez 250 mg (2x250 veya4x125)

CEFAKS tabletler kırılarak verilmemelidir. Bu bakımdan tabletleri yutamayan, küçük çocuklar gibi hastaların tedavisi için uygun değildir. Çocuklarda CEFAKS süspansiyonkullanılabilir.

Uygulama şekli:

CEFAKS tabletler ağızdan alınır.

Optimal absorpsiyon için CEFAKS tabletler yiyecekle birlikte alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Sefuroksim aksetilin güvenilirlik ve etkinliği böbrek yetmezliği olan hastalarda belirlenmemiştir.

Sefuroksim başlıca böbreklerle atılır. Benzer bütün antibiyotiklerde olduğu gibi, önemli derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda yavaş atılımın kompanse edilmesi için sefuroksimdozunun azaltılması önerilir. Sefuroksim diyaliz ile etkin şekilde uzaklaştırılmaktadır.

Kreatinin klerensi

T1/2

(saat)

Önerilen doz

> 30 ml/dakika

1.4 - 2.4

Doz ayarlaması gereki değildir (günde iki kez standart doz 125 mg - 500 mg)

10-29 ml/dakika

4.6

Her 24 saatte bir verilen standart tek doz

< 10 ml/dakika

16.8

Her 48 saatte bir verilen standart tek doz

Hemodiyalize giren

2-4

Her diyaliz sonunda ilave bir standart tek doz

hastalar

verilmelidir.

Karaciğer yetmezliği: Veri yoktur.

Pediatrik popülasyon: CEFAKS’ın 3 aydan küçük çocuklarda kullanımı ile ilgili deneyim yoktur. Bu yaş grubunda kullanımı önerilmez.

Geriyatrik popülasyon: Veri yoktur.

Doz aşımı ve tedavisi

Sefalosporinler aşırı dozda serebral irritasyon sonucu ensefalopati, konvülsiyon ve komaya neden olabilirler. Sefuroksimin serum düzeyleri hemodiyalizle ya da periton diyalizi iledüşürülebilir.