CEFAKS 250 mg 10 film tablet Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Cefaks etkileşimi, Cefaks etken madde, Cefaks yardımcı maddeler, Cefaks alkol, Cefaks etkileşim, Cefaks kullananlar, Cefaks dozu, Cefaks kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Mide asiditesini azaltan ilaçlar CEFAKS’ın açlık durumundaki biyoyararlanımmı azaltabilir ve CEFAKS’ın yemek sonrası absorpsiyonundaki artışı ortadan kaldırabilir.

Diğer antibiyotiklerde de olduğu gibi sefuroksim aksetil bağırsak florasını etkileyerek östrojen reabsorbsiyonunun azalmasına ve kombine oral kontraseptiflerin etkinliğininazalmasına yol açabilir.

Sefuroksim glomerüler filtrasyon ve tübüler sekresyon ile atılır. Eşzamanlı probenisid kullanımı önerilmemektedir.Eşzamanlıprobenesid kullanımı, sefuroksimin pik

konsantrasyonunu, serum konsantrasyonu zaman eğrisi altındaki alanı ve eliminasyon yarılanma ömrünü anlamlı olarak artırır.

Eşzamanlı oral antikoagülan kullanımı artmış Uluslararası Normalleştirilmiş Oran (INR)’ye yol açabilir

Ferrisiyanid testinde yanlış negatif sonuçlar oluşabileceğinden sefuroksim alan hastalarda kan/plazma glukoz düzeylerini belirlemek için glukoz oksidaz veya heksokinaz metodlarınınkullanılması önerilmektedir. Sefuroksim aksetil kreatinin için yapılan alkalin pikrat deneyinietkilemez.

Sefalosporin grubu ilaçlar kırmızı kan hücrelerinin membranlarından absorbe olma ve ilaca karşı gelişen antikorlarla reaksiyona girme eğilimi göstererek Coombs testinin pozitif sonuçvermesine ve çok seyrek olarak da hemolitik anemiye yol açabilirler.