ALPHA D3 1 mcg 50 kapsül Zararları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alpha D3 zararları, Alpha D3 önlemler, Alpha D3 riskler, Alpha D3 uyarılar, Alpha D3 yan etkisi, Alpha D3 istenmeyen etkiler, Alpha D3 cinsel, Alpha D3 etkileri, Alpha D3 tedavi dozu, Alpha D3 aç mı tok mu, Alpha D3 hamilelik, Alpha D3 emzirme, Alpha D3 alkol, Alpha D3 kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Yan etkiler yüksek doz kullanımı nedeniyle gelişen hiperkalsemiye bağlı olarak meydana gelmektedir. Hiperkalsemi olasılığı değişkendir, ancak bazı çalışmalara görehiperkalsemi hastaların %50-80’inde görülebilir. Buna ilaveten kızarıklık, kaşıntı,döküntü gibi cilt reaksiyonları da görülebilir.

İlaca bağlı olduğu kabul edilen advers reaksiyonlar aşağıda listelenmiştir:

Sıklıklar şu şekilde tanımlanır: çok yaygın (> 1/10); yaygın (> 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek(< 1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Endokrin hastalıkları

Bilinmiyor:Azalmış libido

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Çok yaygın: Hiperkalsemi Yaygın: Hiperkalsiüri

Bilinmiyor: Anoreksi, kilo kaybı, dehidratasyon, büyüme geriliği, albuminüri, hiperkolesterolemi, yükselmiş serum alaninaminotransferaz, aspartazaminotransferaz

Psikiyatrik hastalıkları

Çok seyrek: Mental bozukluk, halüsinasyon, koma, apati Bilinmiyor: Yorgunluk

Sinir sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Baş ağrısı, hipertermi, letarji, dokunma bozuklukları Göz hastalıkları

Çok seyrek: Konjunktiva ve sklerada kalsifikasyon Bilinmiyor: Fotofobi

Kardiyak hastalıkları

Bilinmiyor: Aritmi

Vasküler hastalıkları

Yaygın olmayan: Hipertansiyon

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Bilinmiyor: Rinit

Gastrointestinal hastalıkları

Çok seyrek: Akut pankreatit

Bilinmiyor:Bulantı, kusma, kabızlık, mide ağrıları, kuru ağız, metalik tat, polidipsi

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Çok seyrek: Akut pankreatit, eritema multiform, psöriazis Bilinmiyor: Kızarıklık, kaşıntı, döküntü

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Kas ağrısı, kemik ağrısı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: Artmış serum kreatinini, artmış serum karbamidi

Bilinmiyor: Poliüri, noktüri, üriner sistem enfeksiyonları, metastatik kalsifikasyon (nefrokalsinozis)

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Ektopik kalsifikasyon

Şüpheli Advers Reaksiyonların Raporlanması

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli ilaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarakizlenmesine olanak sağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli adversreaksiyonu Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ ne bildirmelerigerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta: tufam@titck.gov.tr; tel: 0 800 314 00 08;faks: 0 312 218 35 99)