XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Dozu

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Xeltabin dozu, Xeltabin dozaj, Xeltabin doz aşımı, Xeltabin uygulama, Xeltabin kullanım şekli, Xeltabin kullanımı, Xeltabin kullanım süresi, Xeltabin açmı tokmu, Xeltabin nedir, Xeltabin ne için kullanılır, Xeltabin nasıl kullanılır, Xeltabin faydaları, Xeltabin etkileri, Xeltabin günde kaç kez, Xeltabin sabah mı akşam mı, Xeltabin fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde; Standart doz

XELTABİN tabletleri yemekten sonraki 30 dakika içinde su ile yutulmalıdır.

Önerilen XELTABİN monoterapi dozu, 2 hafta boyunca günde iki kez uygulanan 1250 mg/m2 (sabah ve akşam; toplam 2500 mg/m2 günlük doza eşdeğer) ve bunu izleyen 7 günlük dinlenme dönemidir.

Kombinasyon tedavisi Meme kanseri

Monoterapi

Önerilen XELTABİN başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez 1250 mg/m2 dir ve bunu 7 günlük bir dinlenme dönemi izler; yanısıra her 3 haftada bir 1 saatlik intravenöz infüzyon şeklinde 75 mg/m2 dosetaksel verilir.

XELTABİN - dosetaksel kombinasyonu verilen hastalarda dosetaksel uygulamasından önce, dosetaksel uygulama bilgileri doğrultusunda premedikasyon uygulanmalıdır.

Kolon, kolorektal ve mide kanseri

Kombinasyon tedavisinde, önerilen XELTABİN başlangıç dozu, 2 hafta süreyle günde iki kez 800 ila 1000 mg/ırf’ye düşürülmelidir ve bunu 7 günlük bir dinlenme dönemi izler veya devamlı uygulanacaksa günde iki kere 625 mg/m2 kullanılmalıdır (daha fazla bilgi için Klinik/Etkinlik çalışmaları bölümüne bakınız). Kombinasyon rejimine biyolojik ajanların dahil edilmesinin XELTABİN’in başlangıç dozuna hiçbir etkisi yoktur. Evre III kolon kanserli hastalar için adjuvan tedavi olarak toplam 6 ay kullanılması tavsiye edilir.

XELTABİN ve sisplatin veya oksaliplatin kombinasyonu alan hastalara sisplatin ve oksaliplatin uygulanmadan önce, sisplatin ve oksaliplatin ürün bilgisine göre yeterli hidratasyon ve kusmanın önlenmesini sağlamak için premedikasyon başlatılmalıdır.

XELTABİN dozu vücut yüzey alanına göre aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. Aşağıdaki tablolar, XELTABİN’in ya 1250 mg/m2 ya da 1000 mg/m2 için standart ve azaltılmış doz hesaplamaları örneklerini gösterir (bkz.’Tedavi sırasında doz ayarlaması”).

Tablo 1 Vücut Yüzeyi Alanına Göre Standart ve Azaltılmış XELTABİN 1250 mg/m2 Başlangıç Dozu Hesaplamaları

1.67- 1.78

2150

1

4

1650

1000

1.79-1.92

2300

2

4

1800

1150

1.93-2.06

2500

-

5

1950

1300

2.07-2.18

2650

1

5

2000

1300

>2.19

2800

2

5

2150

1450

Tablo 2 Vücut Yüzeyi Alanına Göre Standart ve Azaltılmış XELTABİN 1000 mg/m2 Başlangıç Dozu Hesaplamaları

1000 mg/m2 Doz Düzeyi (günde 2 kez)

Tam doz 1000 mg/m2

Her uygulama için alınacak 150 mg tablet ve/veya 500 mg tablet sayısı (her uygulama sabah ya da akşam verilir)

Azaltılmış doz

(%75)

750 mg/ın2

Azaltılmış doz (%50)

500 mg/m2

Vücut Yüzey Alanı

(m)

Her uygulamada alınacak doz (niLil

150 mg

500 mg

Her uygulamada alınacak doz

! LIİLLJ

Her uygulamada alınacak doz (ın;:)

<1.26

1150

1

2

800

600

1.27- 1.38

1300

2

2

1000

600

1.39- 1.52

1450

3

2

1100

750

1.53- 1.66

1600

4

2

1200

800

1.67- 1.78

1750

5

3

1300

800

1.79-1.92

1800

2

3

1400

900

1.93-2.06

2000

-

4

1500

1000

2.07-2.18

2150

1

4

1600

1050

>2.19

2300

2

4

1750

1100

Tedavi sırasında doz uyarlamaları Genel

XELTABİN uygulanmasına bağlı toksisite semptomatik tedavi ve/veya doz modifikasyonu (tedavinin kesilmesi ya da doz uyarlanması olarak) ile yönetilebilir. Doz bir kez azaltılırsa, daha sonra artırılmamalıdır.

Tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin ciddileşmediği veya hayatı tehdit edici olmadığı kararına varılırsa, tedaviye doz azaltılmadan veya kesilmeden aynı dozda devam edilebilir.

1.derece olaylarda doz modifikasyonları önerilmemektedir. Eğer 2 veya 3.derece advers etki oluşursa XELTABİN tedavisi durdurulmalıdır. Eğer advers etki çözülürse veya yoğunluğu 1. dereceye gerilerse, XELTABİN tedavisi tam doz ile veya aşağıda verilen bilgilere göre yeniden başlayabilir (Tablo 3). Eğer 4.derece advers etki oluşursa, tedavi kesilmeli veya olay çözülene veya 1.dereceye gerileyene kadar durdurulmalıdır; tedavi daha sonra orijinal dozun %50’si ile yeniden başlayabilir. XELTABİN tedavisi gören hastalar, orta veya ağır şiddette toksisite görüldüğünde, tedavinin durdurulması gerekliliği konusunda bilgilendirilmelidir. Toksisite nedeniyle alınamayan XELTABİN dozları yeniden verilmemelidir.

Hematoloji: Başlangıç dönemindeki nötrofil sayımları <1.5 x 104/L ve/veya trombosit sayımları <100 x 109/L olan hastalar. XELTABİN ile tedavi edilmemelidir. Eğer tedavi siklusu sırasında, 3veya 4.derece hematolojik toksisiteye işaret eden beklenmeyen bir laboratuvar sonucu elde edilirse XELTABİN tedavisi kesilmelidir.

XELTABİN’e bağlı toksisite sonrasında önerilen doz uyarlamaları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo 3 XELTABIN Doz Azaltımı Şeması

Toksisite NCIC Derecesi*

Bir tedavi siklusunda doz değişimleri

Bir sonraki siklud için doz uyarlaması (başlangıç dozunun %’si)

1. derece

Aynı dozda devam edilir

Aynı dozda devam edilir

2. derece

-1. ortaya çıkış

0-1. dereceye gelirinceye kadar tedaviye ara verilir

% 100

-2. ortaya çıkış

%
75

-3. ortaya çıkış

%
50

-4. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

3. derece

-1. ortaya çıkış

0-1. dereceye gelirinceye kadar tedaviye ara verilir

%
75

-2. ortaya çıkış

% 50

-3. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

4. derece

-1. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır ya da

Eğer hastanın iyiliği için tedavisinin sürdürülmesi gerekiyor ise toksisite 0-1. dereceye geril inceye kadar tedaviye ara verilir

%
50

-2. ortaya çıkış

Tedavi tamamen sonlandırılır

Uygulanabilir değil

* El-ayak sendromu ve hiperbilirubinemi (bkz. bölüm 4.4.) için Kanada Ulusal Kanser Enstitüsü Klinik Çalışma Grubu (KUKE KÇG) Ortak Toksisite Kriterleri (versiyon 1) veya Kanser Tedavisi Geliştirme Programı’nın Yan Etkiler İçin Genel Terminoloji Kriterleri (YEGTK), ABD Ulusal Kanser Enstitüsü, Versiyon 3 kullanılmıştır (bkz. bölüm 4.4.).

Genel Kombinasyon Terapisi

XELTABIN, diğer tedaviler ile kombine olarak kullanıldığında toksisiteler için doz modifikasyonları yukarıdaki Tablo 3’e ve diğer ajanlar için uygun reçete bilgilerine göre yapılmalıdır.

Tedavi siklusunun başlangıcında, eğer XELTABİN veya diğer ajan(lar) tedavilerinden herhangi birinin ertelenmesi endikasyonu varsa, her iki ilaca da yeniden başlama şartları sağlanıncaya kadar, bütün ajanların kullanımı ertelenmelidir.

Tedavi siklusu sırasında, tedavi eden doktor tarafından, bu toksisitelerin XELTABİN’e bağlı olmadığına karar verilirse, XELTABİNA’e devam edilmelidir ve diğer ajanların dozları uygun reçete bilgisine göre ayarlanmalıdır.

Eğer diğer ajanlar kalıcı olarak bırakılacaksa. XELTABİN için yeniden tedaviye başlama gereklilikleri karşılandığında, XELTABİN tedavisine devam edilebilir.

Bu tavsiye tüm endikasyonlar ve tüm özel popülasyonlar için geçerlidir.

Karaciğer metastazları nedeniyle karaciğer yetmezliği olan hastalar:

Karaciğer metastazları nedeniyle hafif ve orta düzeyde karaciğer yetersizliği olan hastalarda başlangıç dozu uyarlaması gerekmemektedir. Ancak bu hastalar, dikkatli bir şekilde gözlenmelidir (bkz. bölüm 5.2. ve 4.8.). Ağır karaciğer yetersizliği bulunan hastalarda çalışma yapılmamıştır.

Böbrek yetmezliği:

Başlangıç döneminde orta derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (kreatinin klerensi 30-50 mL/dk [Cockroft ve Gault]), başlangıç dozunun (1250 mg/m2) %25 azaltılması önerilir. Hafif derecede böbrek yetmezliği olan hastalarda (başlangıç döneminde kreatinin klerensi 51-80 mL/dk), başlangıç dozunda ayarlama yapılması önerilmemektedir.

Eğer hastada tedavi sırasında hastada 2, 3 veya 4.derece istenmeyen olay ortaya çıkarsa, tedavinin derhal durdurulması, hastanın dikkatle gözlenmesi ve daha sonrasında ise, yukarıdaki tablo 3’de özetlendiği şekilde doz ayarlaması yapılması önerilir (bkz. bölüm 5.2.). Eğer tedavi sırasında, hesaplanan kreatinin klerensi 30 ml/dk’nın altına düşerse, XELTABİN’e devam edilmemelidir. Orta derecede böbrek yetmezliğine yönelik bu doz ayarlama önerileri hem monoterapi hem de kombinasyon şeklinde kullanım için geçerlidir. Doz hesaplamaları için Tablo 1 ve 2’ye bakınız.

Pediyatrik popülasyon:

XELTABIN*in çocuklardaki etkinlik ve güvenilirliği incelenmemiştir.

Geriyatrik popülasyon:

XELTABİN monoterapisi için başlangıç dozunun ayarlanması gerekmez. Ancak tedaviye bağlı ağır 3 veya 4. derece advers olaylar, 80 yaş ve üzerindeki hastalarda, daha genç hastalara kıyasla daha sık olmuştur.

XELTABİN diğer ajanlarla kombinasyon halinde kullanıldığında, 3 ve 4. derece advers ilaç reaksiyonları (AİRları) ve ilacın bırakılmasına sebep olan AIR’ları yaşlı hastalarda (>65) genç hastalardan daha fazla yaşanmıştır. Yaşlı hastaların dikkatle izlenmesi önerilir.

Dosetaksel ile kombinasyonda: 60 yaş ve üzerindeki hastalarda, tedaviye bağlı 3 veya 4. derece advers olaylar ve tedaviye bağlı ciddi advers olayların insidansında artış gözlenmiştir. XELTABİN-dosetaksel kombinasyonu ile tedavi edilen 60 yaş ve üzerindeki hastalar için, XELTABİN başlangıç dozunun %25 azaltılması (günde iki kez 950 mg/m2) önerilir. Doz hesaplamaları için Tablo 2’ye bakınız.

Doz aşımı ve tedavisi

Akut doz aşımı belirtileri içinde bulantı, kusma, diyare, mukozit, gastrointestinal iritasyon ve kanama ve kemik iliği depresyonu bulunur.

Doz aşımı durumunda tıbbi bakım, ortaya çıkan klinik belirtilerin düzeltilmesini ve bunların olası komplikasyonlarının önlenmesini amaçlayan, olaya özel, gerekli terapötik ve destekleyici tıbbi girişimleri kapsamalıdır.