VASOXEN PLUS 5/25 mg 28 film tablet Zararları

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasoxen Plus zararları, Vasoxen Plus önlemler, Vasoxen Plus riskler, Vasoxen Plus uyarılar, Vasoxen Plus yan etkisi, Vasoxen Plus istenmeyen etkiler, Vasoxen Plus cinsel, Vasoxen Plus etkileri, Vasoxen Plus tedavi dozu, Vasoxen Plus aç mı tok mu, Vasoxen Plus hamilelik, Vasoxen Plus emzirme, Vasoxen Plus alkol, Vasoxen Plus kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

İstenmeyen etkiler, aşağıdaki bağlantı kullanılarak sıklık sırasına göre sıralanırlar; çok yaygın 1/ 10); yaygın Ç 1/100 ila < 1/10); yaygın olmayan (> 1/1.000 ila < 1/100); seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000); çok seyrek (< 1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

İstenmeyen etkiler , her bir etkin madde için ayrı ayrı listelenmiştir.

Nebivolol

Tek başına nebivolol kullanımı ardından çoğu hafif ve orta derecede olmak üzere bildirilen advers reaksiyonlar sıklığına ve sistem organ sınıflandırmasına göre aşağıda verilmiştir:

Bağışıklık sistemi bozukluklar:

Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, hipersensivite.

Psikiyatrik bozukluklar:

Yaygın olmayan: Kabus, depresyon.

Sinir sistemi bozuklukları:

Yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi.

Çok Seyrek: Senkop.

Göz bozuklukları:

Yaygın olmayan: Görme bozuklukları.

Kardiyak bozukluklar:

Yaygın olmayan: Bradikardi, kalp yetmezliği, AV iletiminde yavaşlama/AV blok.
Vasküler bozukluklar:

Yaygın olmayan: Hipotansiyon, intermitant kladikasyon (artışı).

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar:

Yaygın: Dispne.

Yaygın olmayan: Bronkospazm.

Gastrointestinal bozukluklar:

Yaygın: Konstipasyon, bulantı, diyare.

Yaygın olmayan: Dispepsi, karında gaz, kusma.

Deri ve derialtı dokusu bozuklukları:

Yaygın olmayan: Kaşıntı, eritematöz döküntü.

Çok seyrek: Psöriazis alevlenmesi.

Üreme sistemi ve meme bozuklukları:

Yaygın olmayan: Empotans.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar:

Yaygın: Yorgunluk, ödem.

Bu istenmeyen etkiler bazı beta-adreneıjik antagonistler için de bildirilmiştir: Halüsinasyonlar, psikozlar, konfüzyon, soğuk/siyanotik ekstremiteler, Raynaud fenomeni, göz kuruluğu ve praktolol-tipi okulo-mukokütanöz toksisite.

Hi dr oklor oti yazi d

Tek başına hidroklorotiyazid kullanımında bildirilen istenmeyen etkiler aşağıdadır:

Kan ve lenf sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Lökopeni, nötropeni, agranülositoz, trombositopeni, aplastik anemi, hemolitik anemi, kemik iliği yetmezliği.

Bağışıklık sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Anafilaktik reaksiyon.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları:

Bilinmiyor: Anoreksi, dehidratasyon, gut, diabetes mellitus, metabolik alkaloz, hiperürisemi, elektrolit dengesizliği (hiponatremi, hipokalemi, hipomagnezemi, hipokloremi, hiperkalsemi), hiperglisemi, hiperamilazemi.

Psikiyatrik bozukluklar:

Bilinmiyor: Apati, konfüzyonel durum, depresyon, sinirlilik, huzursuzluk, uyku bozukluğu.

Sinir sistemi bozuklukları:

Bilinmiyor: Konvülziyonlar, bilinç baskılanması, koma, baş ağrısı, baş dönmesi, parestezi, parezi.

Göz bozuklukları:

Bilinmiyor: Ksantopsi, bulanık görme, miyopi (kötüleşmiş), gözyaşında azalma.

Kulak ve labirent bozuklukları:

Bilinmiyor: Vertigo.

Kardiyak bozukluklar:

Bilinmiyor: Kardiyak aritmi, palpitasyon.

Vasküler bozukluklar:

Bilinmiyor: Ortostatik hipotansiyon, tromboz, embolizm, şok.

Solunum, göğüs ve mediastinal bozukluklar:

Bilinmiyor: Solunum distresi, pnömoni, interstisyel akciğer hastalığı, pulmoner ödem.
Gastrointestinal bozukluklar:

Bilinmiyor: Ağız kuruluğu, bulantı, kusma, mide rahatsızlığı, diyare, konstipasyon, karın ağrısı, paralitik ileus, flatulans, siyaloadenit, pankreatit.

Hepato-bilier bozukluklar:

Bilinmiyor: Kolestatik sarılık, kolesistit.

Deri ve derialtı doku bozuklukları:

Bilinmiyor: Kaşıntı, purpura, ürtiker, fotosensitivite reaksiyonu, döküntü, deride lupus eritematozus, nekrotik vaskülit, toksik epidermal nekroz.

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları:

Bilinmiyor: Kas spazmları, miyalji.

Böbrek ve idrar bozuklukları:

Bilinmiyor: Böbrek yetersizliği, akut böbrek yetersizliği, intersitisyel nefrit, glikozüri.

Üreme sistemi ve meme bozuklukları:

Bilinmiyor: Erektil disfonksiyon.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar:

Bilinmiyor: Asteni, pireksi, yorgunluk, susuzluk.

Araştırmalar:

Bilinmiyor: Elektrokardiyogram değişiklikleri, kolesterol ve trigliserid artışı.