VASOXEN PLUS 5/25 mg 28 film tablet Farmasötik Özellikleri

Ulagaylar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Çekirdek tablet Polisorbat 80 (E433)

Hipromelloz (E464)

Laktoz monohidrat Mısır nişastası

Kroskarmelloz sodyum (E468)

Mikrokristalin selüloz (E460)

Kolloidal silikondioksit anhidrus (E551)

Magnezyum stearat (E572)

Kaplama

Hipromelloz (E464 )

Mikrokristalin selüloz (E460)

Makrogol 40 stearat Tip I Titanyum dioksit (El71)

6.2. Geçimsizlikler

Geçerli değildir

6.3. Raf ömrü

36 ay

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

Tabletler blister (PP/COC/PP/aluminyum) ambalaj içindedir.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği“ ve “ Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.