SOMATULINE L.P.120 mg enjektabl solüsyon Farmakolojik Özellikleri

Gen İlaç Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grup: Antigrowth hormon,
ATC Kodu:
H01C B03. Lanreotid doğal somatostatinin bir oktapeptid analoğudur. Somatostatin gibi, lanreotid değişik endokrin, nöroendokrin, ekzokrin ve parakrin fonksiyonların bir inhibitörüdür. İnsan somatostatin reseptörleri (SSTR) 2, 3 ve 5 için yüksek bağlanma afinitesi gösterirken, SSTR 1 ve 4 için afinitesi azdır. İlacın SSTR 2 ve 5’ deki aktivitesi growth hormon (GH) inhibisyonundan sorumlu olduğu düşünülen birincil mekanizmadır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Genel özellikler:

Sağlıklı gönüllülerde intravenöz uygulama sonrasında lanreotidin farmakokinetik parametreleri 13 litrelik kararlı bir dağılma hacmiyle sınırlı ekstravasküler dağılım gösterir. Total klerens 20 litre/ saat, terminal yarılanma ömrü 2.5 saat ve vücutta ortalama kalış süresi ise, 0.68 saattir.

Sağlıklı gönüllülere Somatuline Autogel 60 mg’ın tek bir subkütan enjeksiyonu yapılmasından sonra 5.8±4 ng/ ml’ lik maksimum serum konsantrasyonuna 6 saatte ulaşılmış ve bunu takiben konsantrasyonda yavaş bir azalma olmuştur. Vücutta ortalama kalış süresi 30 ± 6 gün, görünür yarılanma ömrü: 33 ± 14 gün, mutlak biyoyararlanımı % 63 ± % 10 bulunmuştur.

Sağlıklı gönüllülerde Somatuline Autogel 60 mg’ ın tek bir intramüsküler enjeksiyonu yapılmasından sonra 6.8 ± 3 ng/ ml’ lik maksimum serum konsantrasyonuna 15 saatte ulaşılmış ve bunu takiben konsantrasyonda yavaş bir azalma olmuştur. Vücutta ortalama kalış süresi 23 ± 11 gün, görünür yarılanma ömrü 23 ± 9 gün, mutlak biyoyararlanımı % 79 ± % 10 bulunmuştur.

Uygulama yolunun subkütan veya intramüsküler olmasının lanreotid’in farmakokinetik profili üzerinde anlamlı bir etki yapmadığı tespit edilmiştir.

Sağlıklı gönüllülerde Somatuline Autogel 90 mg’ın tek bir intramüsküler enjeksiyonu yapılmasından sonra 9.8 ± 5 ng/ ml’ lik maksimum serum konsantrasyonuna 10 saatte ulaşılmış ve bunu takiben konsantrasyonda yavaş bir azalma olmuştur. Vücutta ortalama kalış süresi 26 ± 4 gün, görünür yarılanma ömrü 31 ± 16 gün, mutlak biyoyararlanımı % 58 ± % 10 bulunmuştur.

Sağlıklı gönüllülerde Somatuline Autogel 120 mg’ın tek bir intramüsküler enjeksiyonu yapılmasından sonra 12.8 ± 7 ng/ ml’ lik maksimum serum konsantrasyonuna 16 saatte ulaşılmış ve bunu takiben konsantrasyonda yavaş bir azalma olmuştur. Vücutta ortalama kalış süresi 29 ± 3 gün, görünür yarılanma ömrü 28 ± 6 gün, mutlak biyoyararlanımı % 55 ± % 10 bulunmuştur.

Böylelikle, Somatuline Autogel 60, 90 ve 120 mg’ ın intramüsküler uygulanmasından sonra lanreotid serum konsantrasyonu hemen hemen linear logaritmik ilk geçiş lanreotid salınım profili göstermektedir.

5.3. Klinik öncesi güvenlilik verileri

In vitro ve hayvan toksikoloji çalışmaları lanreotid için herhangi bir göstermemiştir. Gözlenen etkiler lanreotidin endokrin sistem etkileriyle ilişkilidir.