KADCYLA 160 mg IV inf. çözelti konsantresi için toz içeren flakon Etkileşimi

Roche Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Kadcyla etkileşimi, Kadcyla etken madde, Kadcyla yardımcı maddeler, Kadcyla alkol, Kadcyla etkileşim, Kadcyla kullananlar, Kadcyla dozu, Kadcyla kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Formal etkileşim çalışmaları yapılmamıştır.

İnsan karaciğer mikrozomlarında yapılan in vitro metabolizma çalışmaları; trastuzumab emtansinin bir bileşeni olan DMl’in, temel olarak CYP3A4 ve daha düşük oranda CYP3A5tarafından metabolize edildiğini öne sürmektedir. DM1 maruziyetinde bir artış ve toksisitepotansiyelinden dolayı güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin (örn. ketokonazol, itrakonazol,klaritromisin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfınavir, ritonavir, sakuinavir, telitromisinve vorikonazol) trastuzumab emtansin ile birlikte kullanımından kaçınılmalıdır. CYP3A4’üinhibe etme potansiyeli olmayan veya çok az olan alternatif tıbbi ürünler düşünülmelidir.Güçlü CYP3A4 inhibitörlerinin kullanımı kaçınılmazsa, güçlü CYP3A4 inhibitörleridolaşımdan temizlenene kadar (inhibitörlerin yaklaşık 3 eliminasyon yarılanma ömrü)trastuzumab emtansin tedavisinin geciktirilmesi düşünülebilir. Güçlü bir CYP3A4 inhibitörübirlikte uygulandıysa ve trastuzumab emtansin tedavisi geciktirilemediyse, hastalar adversreaksiyonlar açısından yakından izlenmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Özel popülasyonlara ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin herhangi bir etkileşim çalışması yapılmamıştır.