ITRAXYL 100 mg 28 mikropellet kapsül Etkileşimi

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Itraxyl etkileşimi, Itraxyl etken madde, Itraxyl yardımcı maddeler, Itraxyl alkol, Itraxyl etkileşim, Itraxyl kullananlar, Itraxyl dozu, Itraxyl kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

1. İtrakonazolün emilimini etkileyen ilaçlar

Gastrik asiditeyi azaltan ilaçlar, itrakonazolün ITRAXYL kapsüllerden emilimini bozabilir (bkz. Bölüm 4.4).

2. İtrakonazol biyotransformasyonunu etkileyen ilaçlar

İtrakonazol esas olarak CYP3A4 ile metabolize olmaktadır. Rifampisin, rifabutin ve fenitoin gibi güçlü CYP3A4 enzim indükleyicileri ile etkileşim çalışmaları yapılmıştır. Buçalışmalarda, etkinliklerini de büyük ölçüde azaltabilecek boyutta itrakonazol ve hidroksi-itrakonazolün biyoyararlanımı azaldığından, itrakonazolün bu güçlü enzim indükleyicileri ilebirlikte kullanılması önerilmez. Karbamazepin, Hypericum perforatum (St John’s Wort),fenobarbital ve izoniazid gibi diğer enzim indükleyicileri ile ilgili veri olmamakla birlikte,benzer etkiler beklenmelidir.

CYP3A4 enziminin ritonavir, indinavir, klaritromisin ve eritromisin gibi güçlü inhibitörleri, itrakonazolün biyoyararlammını artırabilir.

3. İtrakonazolün diğer ilaçların biyotransformasyonuna etkisi

3.1 İtrakonazol, sitokrom 3A sınıfı ile metabolize edilen ilaçların metabolizmasını inhibe edebilir. Bu duruma bağlı olarak bu ilaçların yan etkileri dahil, etkilerinde artma ve/veyauzama görülebilir. Başka bir ilaçla kullanıldığında, o ilacın prospektüsündekimetabolizma bilgileri dikkate alınmalıdır. Tedavi durdurulduktan sonra, itrakonazolplazma konsantrasyonları doza ve tedavi süresine bağlı olarak kademeli azalır (bkz.Bölüm 5.2). Bu durum, itrakonazolün beraber kullanılan bir başka ilaç üzerindeki inhibeedici etkisi söz konusu olduğunda göz önünde bulundurulmalıdır.

Örnekler:

İtrakonazol ile tedavi sırasında kontrendike olan ilaçlar:

- Astemizol, bepridil, dofetilid, mizolastin, sertindol ve terfenadinin ITRAXYL ilekullanımı kontrendikedir. Bu ilaçların ITRAXYL ile birlikte kullanımı,konsantrasyonlarının artmasına ve bunun sonucunda da QT uzamasına ve nadiren Torsadede pointes’e neden olabilir.

Lovastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile metabolize olan HMG-CoA redüktaz inhibitörleri

Triazolam ve oral midazolam

Dihidroergotamin, ergometrin (ergonovin), ergotamin ve metilergometrin

(metilergonovin) gibi ergot alkaloidleri

Eletriptan

- Nisoldipin

Sisaprid, pimozid, metadon, levasetilmetadol (levometadil) veya kinidin ile itrakonazol ve/veya diğer CYP3A4 inhibitörlerinin birlikte kullanımı hayatı tehdit edici kardiyak ritimbozukluğu ve/veya ani ölüme yol açmaktadır (bkz. Bölüm 4.3).

KKY riskinde artış nedeniyle itrakonazol ile kalsiyum kanal blokerleri beraber kullanılırken dikkat edilmelidir. İlaç metabolizmasında rol oynayan CYP3A4 ile etkileşimler dahil olasıfarmakokinetik etkileşimlere ek olarak, kalsiyum kanal blokerleri de itrakonazolünkineeklenebilen negatif inotrop etkilere sahip olabilir.

Aşağıdaki ilaçlar dikkatle kullanılmalı ve plazma konsantrasyonlarıyla, etki veya yan etkileri izlenmelidir. Itrakonazol ile birlikte uygulanıyorsa bu ilaçların dozları gerekirsedüşürülmelidir:

- Oral antikoagülanlar

- Ritonavir, indinavir, sakinavir gibi HIV proteaz inhibitörleri

- Busulfan, dosetaksel, trimetreksat ve vinka alkaloidleri gibi bazı antineoplastik ilaçlar

- Dihidropiridin ve verapamil gibi CYP3A4 ile metabolize olan kalsiyum kanal blokerleri

- İmmünosupresif ilaçlar: Siklosporin, rapamisin (sirolimus) ve takrolimus

- Budesonid, deksametazon, flutikazon ve metilprednizolon gibi glukokortikoidler

- Digoksin (P-glikoprotein inhibisyonu yoluyla)

- Diğerleri: Alfentanil, alprazolam, brotizolam, buspiron, karbamazepin, silostazol, disopiramid, ebastin, fentanil, halofantrin, midazolam IV, reboksetin, repaglinid, rifabutin

3.2 İtrakonazol ile zidovudin (AZT) ve fluvastatin arasında hiçbir etkileşim gözlenmemiştir. İtrakonazolün etinilöstradiolun ve noretisteronun metabolizmasını indükleyici bir etkisigörülmemiştir.

4. Proteine bağlanma etkisi:

In vitro çalışmalarda, itrakonazol ile imipramin, propranolol, diazepam, simetidin, indometasin, tolbutamid ve sülfametazin arasında plazma proteinlerine bağlanma açısındanetkileşim olmadığı görülmüştür.