ITRAXYL 100 mg 28 mikropellet kapsül Kontrendikasyonları

Keymen Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Itraxyl Kontrendikasyonları, Itraxyl Sakıncaları, Itraxyl etkileri, Itraxyl alerji, Itraxyl kullanım alanları, Itraxyl zararları, Itraxyl belirtileri, Itraxyl kullanım süresi, Itraxyl kullanım şekli, Itraxyl etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• ITRAXYL, itrakonazol ya da bileşiminde bulunan maddelere karşı aşırı duyarlı olanhastalarda kontrendikedir.

• Aşağıdaki ilaçların ITRAXYL ile birlikte kullanımı kontrendikedir (bkz. Bölüm 4.5):QT-aralığmı uzatabilen CYP3A4 ile metabolize olan ilaçların, örneğin astemizol, bepridil,sisaprid, dofetilid, levasetilmetadol (levometadil), mizolastin, pimozid, kinidin, sertindolve terfenadinin ITRAXYL ile birlikte kullanılması kontrendikedir. ITRAXYL ile birliktekullanılması, bu ilaçların plazma konsantrasyonlarının artmasına ve bunun sonucu olarakQT uzamasına ve nadiren Tor sade de pointes’e neden olabilir.

- Lovastatin, simvastatin ve atorvastatin gibi CYP3A4 ile metabolize olan HMG-CoAredüktaz inhibitörleri

Triazolam ve oral midazolam

- Dihidroergotamin, ergometrin(ergonovin), ergotamin vemetilergometrin

(metilergonovin) gibi ergot alkaloidleri

- Eletriptan

- Nisoldipin

- Disopiramid yada halofantrinalan hastalarda, hayatıtehditedici olmayan

endikasyonlarda uygulanmamalıdır.

• Metadon ve felodipin ile itrakonazol etkileştiği için itrakonazolün bu ilaçlardanherhangi birisi ile kullanımı kontrendikedir. (bkz. Bölüm 4.5).

• ITRAXYL konjestif kalp yetmezliği (KKY) hastalığı olanlarda veya KKY hikayesibulunanlarda olduğu gibi ventriküler disfonksiyonlu hastalarda hayatı tehdit edici ya dadiğer ciddi enfeksiyonlar haricinde kullanılmamalıdır (bkz. Bölüm 4.4).

• ITRAXYL gebelikte kullanılmamalıdır (hayatı tehdit edici durumlar hariç) (bkz.Bölüm 4.6). ITRAXYL kullanan doğurganlık çağındaki kadınlarda, kontraseptif yöntemlerkullanılmalıdır. ITRAXYL tedavisi bitiminden itibaren bir sonraki menstruel dönemekadar, etkili kontraseptif yöntemler kullanılmaya devam edilmelidir.