FORTECAL D3 40 efervesan tablet Etkileşimi

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Fortecal D3 etkileşimi, Fortecal D3 etken madde, Fortecal D3 yardımcı maddeler, Fortecal D3 alkol, Fortecal D3 etkileşim, Fortecal D3 kullananlar, Fortecal D3 dozu, Fortecal D3 kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Yüksek dozlarda kalsiyumun tiazid diüretikleri ile birlikte kullanımı hiperkalsemi riskini arttırabilir.

Vitamin D’nin, diğer D vitaminleri veya analoglan ile birlikte kullanımı toksisite potansiyelini arttırabilir.

Kalsiyum tuzlan levotiroksin, tetrasiklinler, kinolonlar, bazı sefalosporinler, ketokonazol, demir, sodyum florür, estramustin ve bifosfonatlann emilimini ve etkinliklerini azaltabilir. Bu nedenle FORTECAL-D3
bu ilaçlan kullananlarda 4 saat ara ile alınmalıdır.

FORTECAL-D3
ile birlikte kullanıldıklannda alüminyum ve bizmut tuzlanmn emilimi ve toksisiteleri artabilir.

FORTECAL-Ö3
ile diğer ilaçlann kullanımı arasında prensip olarak en az 2 saatlik bir ara bırakılmalıdır.

Kandaki kalsiyum konsantrasyonunun artışı ile kardiyak glikozidlere karşı duyarlılık dolayısıyla kalp ritmi bozukluklan riski artabilir. Bu hastalarda EKG, kan ve idrardaki kalsiyum düzeyi takip edilmelidir.

Kalsiyum içeren preparatlar kalsiyum kanallannı doyurarak Verapamil gibi kalsiyum kanal blokörlerinin etkinliğini azaltabilir.

Atenolol gibi beta blokörlerle kalsiyum içeren preparatlann birlikte kullanılması beta blokörlerin kandaki seviyesini değiştirebilir.

FORTECAL-D3
çinkonun emilimini azaltabilir.

FORTECAL-D3
, polistiren sülfonatın potasyum bağlama yeteneğini azaltabilir.

Fenitoin ve barbitüratlar Vitamin D’nin etkisini azaltabilir.

Glukokortikoitlerle birlikte kullanımı Vitamin D’nin etkisini azaltabilir.

Plazma konsantrasyonunu etkileyeceği için kalsiyum içeren diğer ilaçlar ve besinler ile birlikte kullanılmamalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.