BLOK-L 10 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 flakon+ 1 çözücü Uyarılar

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Blok-L uyarılar, Blok-L zararları, Blok-L önlemler, Blok-L riskler, Blok-L yan etkisi, Blok-L alerji, Blok-L alkol, Blok-L hamileler, Blok-L emzirme, Blok-L araç kullanımı, Blok-L fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

BLOK-L solunum kaslarında paraliziye yol açtığından, bu ilacı kullanan hastalarda spontan solunum tekrar başlayana dek solunum desteği sağlanması zorunludur.

Diğer nöromüsküler blokaj yapan ilaçlarla olduğu gibi veküronyum bromür için rezidüel nöromüsküler blokaj bildirilmiştir. Rezidüel nöromüsküler blokajın neden olabileceğikomplikasyonları önlemek için, hastadan nöromüsküler bloğu tamamen düzeldikten sonratüpün çıkarılması önerilir. Ameliyat sonrası evrede tüp çıkarıldıktan sonra rezidüelnöromüsküler blokaja neden olabilecek diğer faktörler de (ilaç etkileşimi ve hastanın durumugibi) düşünülmelidir. Standart klinik uygulamanın bir parçası değil ise, özellikle rezidüelnöromüsküler blokajın ortaya çıkma olasılığı yüksek hastalarda tersine döndürücü ilaçlarkullanılmalıdır.

Nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar arasında yüksek oranda çapraz-duyarlılık bildirilmiştir. Bu sebeple, uygun olduğunda BLOK-L uygulanmadan önce diğer nöromüsküler blokaj yapanilaçlara karşı aşırı duyarlılık dışlanmalıdır. BLOK-L duyarlı hastalarda sadece mutlaka gerekliolduğunda kullanılmalıdır. Genel anestezi sırasında aşırı duyarlılık reaksiyonu yaşayanhastalar ardından diğer nöromüsküler blokörlere karşı aşırı duyarlılık için test edilmelidir.

Veküronyum bromürün klinik kullanım doz aralığında kardiyovasküler etkisi olmadığından bazı anestezik maddelerin ve opiyoidlerin kullanımında ya da cerrahi sırasında vagal refleksnedeniyle oluşabilen bradikardiyi şiddetlendirmemektedir. Bu nedenle vagal reaksiyonlarınortaya çıkma olasılığı yüksek cerrahi girişimlerde (örn. vagal uyarıcı etkisi bilinen anestezikilaçların kullanıldığı oftalmik, abdominal ve anorektal cerrahiler) premedikasyon ya daindüksiyon amacıyla atropin gibi vagolitik ilaçların kullanılması ve/veya dozun yenidendeğerlendirilmesi yararlı olabilir.

Genel olarak Yoğun Bakım Üniteleri’nde uzun süreli nöromüsküler blokaj yapan ilaçların kullanılmasının paralizinin uzamasına ve iskelet kaslarında güçsüzlüğe yol açtığıbildirilmiştir. Olası nöromüsküler blokaj uzaması ve/veya doz aşımının önüne geçmek içinnöromüsküler blokaj yapan ilaçların kullanımı boyunca nöromüsküler iletinin izlenmesiönemle önerilir. Ek olarak, hastalara yeterli analjezi ve sedasyon sağlanmalıdır. Ayrıcanöromüsküler blokaj yapan ilaçların titrasyonu, hastadaki etkisine göre bu ilaçların etkilerinive uygun nöromüsküler izlem tekniklerini bilen deneyimli klinisyenler tarafından izlenerekyapılmalıdır.

Yoğun Bakım Üniteleri’nde nondepolarizan nöromüsküler blokaj yapan ilaçların uzun süreli olarak kortikosteroid ile birlikte kullanılması sonrasında sıklıkla miyopati bildirilmiştir. Bunedenle nöromüsküler blokaj yapan ilaçlarla birlikte kortikosteroid kullanan hastalar içinnöromüsküler blokaj yapan ilaç kullanım süresi olabildiğince kısa olmalıdır.

Aşağıdaki durumlar BLOK-L’nin farmakokinetik ve/veya farmakodinamik özelliklerini etkileyebilir:

Karaciğer ve/veva safra yolları hastalıkları ve böbrek yetmezliği

Veküronyum safra ve idrar ile atıldığından BLOK-L klinik olarak belirgin karaciğer ve/veya safra yolları hastalıkları ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Buhasta gruplarında özellikle karaciğer hastalığı olan hastalara yüksek doz veküronyum(200 mikrogram/kg vücut ağırlığı) verildiğinde, etkinin uzadığı gözlenmiştir.

Dolasım süresinde uzama

Kardiyovasküler hastalık, yaşlılık, dağılım hacminin artmasına yol açan ödemli durumlar gibi dolaşım zamanını uzatan durumlar nöromüsküler bloğun başlama süresinin uzamasına katkıdabulunabilir. Plazma klerensinin azalması nedeniyle etki süresi de uzayabilir.

Nöromüsküler hastalıklar

Diğer nöromüsküler blokaj yapan ilaçlarla olduğu gibi BLOK-L nöromüsküler hastalığı olan hastalarda ya da poliomiyelit sonrasında, bu vakalarda nöromüsküler blokaj yapan ilaçlarlarakarşı yanıt önemli ölçüde değişebileceğinden, son derece dikkatli kullanılmalıdır. Budeğişikliğin yönü ve miktarı çok değişken olabilir. Miyastenia gravis ya da miyastenik (EatonLambert) sendromlu hastalarda düşük veküronyum bromür dozları şiddetli etkilere nedenolabilmektedir ve veküronyum bromürün etkili olduğu doza titrasyon yapılmasıgerekmektedir.

Hipotermi

Hipotermi altındaki ameliyatlarda BLOK-L nöromüsküler blokaj etkisi artabilir ve süresi uzayabilir.

Obezite

Diğer nöromüsküler blokaj yapan ilaçlarla olduğu gibi BLOK-L obez hastalarda gerçek vücut ağırlığına göre hesaplanarak kullanıldığında, etki süresi ve spontan düzelme süresi uzayabilir.

Yanıklar

Yanıklı hastaların nondepolarizan ilaçlara karşı direnç geliştirdiği bilinmektedir. Doz titrasyonunun yanıta göre yapılması önerilir.

BLOK-L’nin etkisini artırabilen durumlar:

Hipokalemi (örn. şiddetli kusma, diyare ve diüretik tedavi sonrasında), hipermagnezemi, hipokalsemi (yoğun transfüzyondan sonra), hipoproteinemi, dehidratasyon, asidoz, hiperkapnive kaşeksi.

Bu nedenle şiddetli elektrolit bozuklukları, kan pH değişiklikleri ya da dehidratasyon mümkün olduğunca düzeltilmelidir.

Bu tıbbi ürün her flakonda 1 mmol (23 mg)’den daha az sodyum ihtiva eder; sodyuma bağlı herhangi bir etki beklenmez.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

BLOK-L genel anestezi ile birlikte kullanıldığından genel anestezi sonrasında ayağa kalkan hastalar için gerekli olan genel önlemler alınmalıdır.