BLOK-L 10 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 flakon+ 1 çözücü Etkileşimi

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Blok-L etkileşimi, Blok-L etken madde, Blok-L yardımcı maddeler, Blok-L alkol, Blok-L etkileşim, Blok-L kullananlar, Blok-L dozu, Blok-L kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Aşağıdaki ilaçların nöromüsküler blokaj yapan nondepolarizan ilaçların etki şiddetini ve/veya süresini etkilediği gösterilmiştir.

Diğer ilaçların BLOK-L üzerindeki etkileri

Etki artısı:

Halojenli volatil anestezikler BLOK-L’nin nöromüsküler blok etkisini artırır. Etki yalnızca idame doz sırasında görülür (Bkz. Bölüm 4.2.). Antikolinesteraz inhibitörleri ile bloğun geridönüşümü de baskılanabilir.

Süksametonyum ile entübasyon sonrasında (Bkz. Bölüm 4.2.).

Yoğun Bakım Ünitesi’nde kortikosteroidlerle BLOK-L’nin uzun süreli birlikte kullanımı nöromüsküler blokaj süresinin uzamasına ya da miyopatiye neden olabilir (Bkz. Bölüm 4.4.ve 4.8.).

Diğer ilaçlar:

• Antibiyotikler: Aminoglikozidler, linkozamid ve polipeptit antibiyotikler,asilaminopenisilin antibiyotikler

• Diüretikler, kinidin, magnezyum tuzları, kalsiyum kanal blokörleri, lityum tuzlan,simetidin, lidokain ve fenitoin ya da P-blokör ilaçlann akut kullanımı

Aminoglikozid linkozamid, polipeptit ve asilaminopenisilin antibiyotikler, kinidin ve magnezyum tuzlannın operasyon sonrası verilmesinde rekürarizasyon bildirilmiştir (Bkz.Bölüm 4.4.).

Etki azalması:

Fenitoin ya da karbamazepinin önceki kronik kullanımı.

Kalsiyum klorür, potasyum klorür

Değişken etki:

BLOK-L ile birlikte diğer nöromüsküler bloke edici nondepolarizan ilaçlann kullanılması, kullanılan diğer ilaç ve uygulama sırasına göre nöromüsküler bloğu artırabilir ya daazaltabilir.

BLOK-L ardından süksametonyum verilmesi BLOK-L’nin nöromüsküler bloke edici etkisini artırabilir ya da azaltabilir.

BLOK-L’nin diğer ilaçlara etkisi

BLOK-L’nin lidokaine etkisi

Lidokain ile kombine kullanılan BLOK-L lidokainin etkisinin daha hızlı başlamasına yol açabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Özel popülasyonlara ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.

Pediyatrik popülasyon:

Pediyatrik popülasyona ilişkin yapılmış herhangi bir etkileşim çalışması yoktur.