BLOK-L 10 mg IV enjeksiyon için liyofilize toz içeren 1 flakon+ 1 çözücü Dozu

Mustafa Nevzat Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Blok-L dozu, Blok-L dozaj, Blok-L doz aşımı, Blok-L uygulama, Blok-L kullanım şekli, Blok-L kullanımı, Blok-L kullanım süresi, Blok-L açmı tokmu, Blok-L nedir, Blok-L ne için kullanılır, Blok-L nasıl kullanılır, Blok-L faydaları, Blok-L etkileri, Blok-L günde kaç kez, Blok-L sabah mı akşam mı, Blok-L fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi:

Diğer nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar gibi BLOK-L de yalnızca bu ilaçların etkisi ve kullanımı hakkında bilgi ve deneyim sahibi klinisyenler tarafından ve onların gözetimi altındauygulanmalıdır.

Diğer nöromüsküler blokaj yapan ilaçlar gibi BLOK-L dozu da her hastaya göre özel olarak ayarlanmalıdır. Kullanılan anestezi yöntemi, tahmini cerrahi süresi, anesteziden önce veyaanestezi sırasında verilen diğer ilaçlarla muhtemel etkileşimi ve hastanın durumu dozbelirlenirken dikkate alınması gereken hususlardır.

Nöromüsküler blokajın ve nekahatın izlenmesi için uygun nöromüsküler izleme tekniklerinin kullanılması tavsiye edilmektedir.

İnhalasyon anestezikleri BLOK-L’nin nöromüsküler blokaj etkisini artırabilir. Bu etki, volatil ilaçların bu etkileşim için gerekli doku konsantrasyonuna ulaşması halinde anestezi esnasındaklinik önem kazanır. Sonuç olarak, daha az dozda ve daha sık aralıklarla ya da inhalasyonanestezisi altındaki uzun süreli girişimlerde (1 saatten uzun) daha düşük infüzyon hızı ileverilerek veküronyum bromür dozu ayarlanmalıdır (Bkz. Bölüm 4.5.).

Yetişkin hastalarda aşağıdaki doz önerileri kısa ve uzun süreli cerrahi işlemlerde trakeal entübasyon ve kas rahatlaması için genel bir kılavuz olabilir.

Trakeal entübasvon:

Rutin anestezi sırasında standart entübasyon dozu 80 ila 100 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığı olup neredeyse tüm hastalarda 90 - 120 saniye sonra entübasyon içinyeterli koşullar sağlanır.

Süksametonyum ile entübasvon sonrasında yapılan cerrahi girişimler için BLOK-L dozu: Önerilen dozlar 30 ila 50 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığıdır.

Entübasyon için süksametonyum kullanılması halinde BLOK-L uygulaması hasta süksametonyuma bağlı nöromüsküler bloktan çıkana kadar geciktirilmelidir.

İdame dozu:

Önerilen idame dozu 20 ila 30 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığıdır. Bu idame dozları twitch yüksekliği kontrol twitch (seğirme) yüksekliğinin %25’i düzeyine çıktığızaman uygulanmalıdır.

Sürekli infüvonda gerekli BLOK-L dozu:

BLOK-L sürekli infüzyon yoluyla uygulandığında ilk olarak bir yükleme dozunun verilmesi ve nöromüsküler blokaj kalkmaya başladığında BLOK-L infüzyonuna başlanması tavsiyeedilmektedir (Bkz. “Trakeal entübasyon”).

İnfüzyon hızı, kontrol twitch yüksekliğinin %10’u düzeyinde bir twitch yanıtı ya da dört uyarıya 1-2 yanıt sağlayacak biçimde ayarlanmalıdır.

Erişkinlerde nöromüsküler blokajın bu seviyede korunması için gerekli olan infüzyon hızı 0.8 -1.4 mikrogram veküronyum bromür/kg/dak.’dır. Yenidoğan ve süt çocukları için aşağıyabakınız. İnfüzyon hızı gereksinimleri hastadan hastaya ve kullanılan anestezi yöntemine görefarklılık gösterebileceğinden nöromüsküler blokajın izlenmesi sürdürülmelidir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Veküronyum bromür safra ve idrar ile atıldığından BLOK-L klinik olarak belirgin karaciğer ve/veya safra yolları hastalıkları ve böbrek yetmezliği olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır(Bkz. Bölüm 4.4.).

Geriyatrik popülasyon:

Genç erişkinler ile aynı entübasyon ve idame dozları (sırasıyla 80 - 100 mikrogram/kg ve 20 - 30 mikrogram/kg) kullanılabilir. Buna karşın yaşlı hastalarda farmakokinetikmekanizmalardaki değişiklik nedeniyle etki süresi daha genç hastalara göre uzamaktadır.Yaşlılarda etkinin başlama süresi gençlerdeki ile aynıdır.

Pediyatrik popülasyon:

Ergenler (12 - 17 vas)

Ergenlerdeki doz hakkında çok az bilgi olmakla birlikte, bu yaşlardaki fizyolojik gelişim temelinde yetişkinlerde kullanılan dozun kullanılması önerilir.

Çocuklar (2-11 vas)

Çocuklarda doz gereksinimi yetişkin ve yenidoğanlara göre daha yüksektir (Bkz. Bölüm 5.1. “pediyatrik hastalar”). Bununla birlikte, genellikle yetişkinlerde kullanılan entübasyon (80 -100 mikrogram/kg) ve idame (20 - 30 mikrogram/kg) dozları genellikle yeterlidir. Çocuklardaetki süresi daha kısa olduğundan idame dozun daha sık uygulanması gerekir.

Yenidoğanlar (0-27 gün) ve süt çocukları (28 gün - 23 av)

Nöromüsküler bileşkenin duyarlılığında farklılıklar görülebileceğinden özellikle yenidoğanda ve büyük olasılıkla 4 aylığa kadar süt çocuklarında başlangıç test dozu olarak10-20 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığı, ardından twitch yanıtının %90 - 95baskılanmasmı sağlayana dek artan dozlar önerilir. Yenidoğan cerrahisinde doz100 mikrogram/kg’ı geçmemelidir.

Daha büyük süt çocuklarındaki (5 - 23 ay) doz gereksinimi yetişkinlerdeki gibidir. Bununla birlikte bu hastalarda veküronyum bromür etkisinin başlama süresi yetişkin ve çocuklara göreoldukça kısa olduğundan genelde uygun entübasyon koşullarının sağlanması için yüksekentübasyon dozları kullanılması gerekmez.

Veküronyum bromürün etki ve düzelme süresi yenidoğan ve süt çocuklarında çocuk ve yetişkinlere göre daha uzun olduğundan idame dozunun daha seyrek uygulanmasıgerekmektedir (Bkz. Bölüm 5.1. “pediyatrik hastalar”).

Prematüre yenidoğan bebekler

Prematüre yenidoğan bebeklerde veküronyum bromürün kullanımı için doz tavsiyelerini destekleyecek yeterli veri bulunmamaktadır.

Pediyatrik hastalarda sürekli infüzyon

Pediyatrik hastalarda veküronyumun sürekli infüzyonu ile ilgili yeterli veri bulunmadığından, dozlama önerileri yapılamamaktadır.

Aşırı kilolu ve obez hastalar:

Aşırı kilolu ya da obez hastalarda (ideal vücut ağırlığının %30 ve üzerindeki hastalar) doz ideal vücut ağırlığı dikkate alınarak düşürülmelidir.

Daha yüksek dozlar:

Daha yüksek doz kullanılmasının gerektiği hastalarda, başlangıç dozu olarak 150 mikrogram ila 300 mikrogram veküronyum bromür/kg vücut ağırlığı, halotan ve nöroleptik anestezisialtında uygun ventilasyon sağlanarak ve kardiyovasküler advers etki izlenmedenkullanılmıştır. Veküronyum bromürün bu yüksek dozlarda kullanımında farmakodinamikolarak etkisinin başlama süresi kısalır ve etki süresi uzar. Sezaryen ameliyatında (Bkz. Bölüm4.6.) ve neonatal ameliyatta doz 100 mikrogram/kg’ı geçmemelidir.

Uygulama şekli

BLOK-L su ile sulandırıldıktan sonra uygulanmalıdır. BLOK-L ya intravenöz olarak bolus ya da sürekli infüzyon şeklinde uygulanır (Bkz. Bölüm 6.6.).

Doz aşımı ve tedavisi

Doz aşımı ve uzamış nöromüsküler blokta hastaya solunum desteği ve sedasyon yapılmaya devam edilmelidir. Bu durumda nöromüsküler bloğun tersine dönüşü için iki seçenekbulunmaktadır: (1) Yoğunluğun geri dönüşü (profund) ve derin blok için sugammadekskullanılabilir. Uygulanacak sugammadeks dozu nöromüsküler blok seviyesine bağlıdır.Veküronyum kaynaklı blokajın geri dönüşü amacıyla sugammadeks kullanımı sadece yetişkinpopülasyonda kullanım için önerilmektedir. (2) Spontan düzelme başlayana dek yeterli dozdaasetilkolinesteraz inhibitörü (örn. neostigmin, edrofonyum, pridostigmin) verilmelidir.Asetilkolinesteraz inhibitörü BLOK-L’nin nöromüsküler etkilerini geri döndüremez ise,spontan solunum başlayana dek ventilasyon sürdürülmelidir. Asetilkolinesteraz inhibitörününtekrarlanması tehlikeli olabilir.