OSTRIOL 1 mcg/ml IV 1 ml x 25 ampül/kutu Etkileşimi

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ostriol etkileşimi, Ostriol etken madde, Ostriol yardımcı maddeler, Ostriol alkol, Ostriol etkileşim, Ostriol kullananlar, Ostriol dozu, Ostriol kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Donepezil hidroklorür İle diğer kolİnesretaz inhibitörlerinin eş zamanlı kullammından kaçınılmalıdır.

Donepezil hidroklorür ve/veya metabolitlerinden herhangi biri insanlarda teofilin, varfarin, simetidin, digoksin, tiyoridazin, risperidon ve sertralinin metabolizmasım inhibe etmez.Donepezil hidroklorürün metabolizması, digoksin, simetidin, tiyoridazin, risperidon vesertralinle eşzamanlı kull anı İmasından etkilenmemektedir.

L-Dopa/karbidopa ile optimum tedaviyi alan Parkinsonlu hastalarda yapılan bir çalışmada, 21 gün süresince donepezil hidroklorür uygulanması L-Dopa veya karbidopa kan seviyelerindehiçbir etki oluşturmamıştır. Bu çalışmada motor aktivitede hiçbir etki görülmemiştir. In vitroçalışmalar donepezil metabolizmasında, sitokrom P450 izoenzim CYP3A4 ve daha az olarakda izoenzim CYP2D6’nm rol aldığını göstermiştir. In vitro ilaç etkileşim çalışmaları,CYP3A4 inhibitörü olan ketokonazol ve CYP2D6 inhibitörü olan kinidinin, donepezilmetabolizmasım inhibe ettiğini gösterir. Bu sebeple, bu ve diğer CYP3A4 inhibitörleri(itrakonazol ve eritromisin gibi) ve CYP2D6 inhibitörleri (fluoksetin gibi) donepezilmetabolizmasmı inhibe edebilir. Sağlıklı gönüllülerde yapılan bir çalışmada, ketokonazolortalama donepezil konsantrasyonlarını %30 oranında artırmıştır. Bu yükselmeler,ketokonazolün CYP3A4 sistemini paylaşan diğer ajanlar üzerinde oluşturduğu artıştan dahaazdır ve klinik olarak bir İlgi olması muhtemel değildir. Donepezil verilmesi ketokonazolünfarmakokinetiği üzerine bir etki yapmamıştır.

Rifampisin, fenitoin, karbamazepin ve alkol gibi enzim indükleyiciler, donepezil seviyelerini düşürebilir, inhibe etme veya indükleme etkisinin önemi bilinmediğinden, bu tür ilaçkombinasyonlan dikkatle kullanılmalıdır. Donepezil hidroklorür antikolinerjİk aktiviteyesahip ilaçlarla etkileşme potansiyeline sahiptir. Aynı zamanda, süksinilkolin, diğernöromusküler kavşağı bloke edici ajanlar ya da kolineıjik agonistler veya kardıyak iletimüzerine etkileri olan beta-bloker ajanlar gibi ilaçlarla eşzamanlı tedavilerle sineıjistik aktivitepotansiyeli de bulunmaktadır.