OSTRIOL 1 mcg/ml IV 1 ml x 25 ampül/kutu Dozu

Vem Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Ostriol dozu, Ostriol dozaj, Ostriol doz aşımı, Ostriol uygulama, Ostriol kullanım şekli, Ostriol kullanımı, Ostriol kullanım süresi, Ostriol açmı tokmu, Ostriol nedir, Ostriol ne için kullanılır, Ostriol nasıl kullanılır, Ostriol faydaları, Ostriol etkileri, Ostriol günde kaç kez, Ostriol sabah mı akşam mı, Ostriol fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji ve uygulama şekli

r

Yetişkinler / yaşlılar:

Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yamtlann alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için5 mg/günTük doza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg dozunsağladığı klinik cevabın değerlendirilmesi ile NEUREM’in dozu, günde tek doz 10 mg’ayükseltilebilir. Önerilen en yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üstündeki dozlarklinik çalışmalarda incelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda NEUREM’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir “rebound” etki veya geri çekilmeetkisi İle karşılaşılmamıştır.

Uygulama şekli:

NEUREM oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabİl alkolik sirozuolan 10 hastanın yer aldığı bir çalışmada NEUREM’in klerensi, yaş ve cinsiyet yönündeneşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.

Pediyatrik popülasy on: Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güvenliliği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: Aslen NEUREM’in farmakokinetiğinin yaş ile olan ilişkisini İncelemek amacıyla bir çalışma yapılmamıştır. Ancak İlacın tedavi süresince Alzheimer’lıyaşlı hastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonlan genç sağlıklı gönüllülerdegörülen ile karşılaştırılabilir durumdadır.

Doz aşımı ve tedavisi

Hayvan çalışması verileri

Fare, sıçan ve köpeklerde tek bir oral doz olarak alman donepezil hidroklorürün tahmin edilen ortalama öldürücü dozu sırasıyla 45, 32 ve 15 mg/kg olup, bunlar insan için önerilen azamidoz olan günde 10 mg’lık değerin sırasıyla, yaklaşık 225, 160 ve 75 katıdır. Kolirıerjikstimülasyonun dozla ilgili belirtileri hayvanlarda gözlemlenmiş olup, bunlara ani hareketteazalma, yüzükoyun yatma pozisyonu, yürürken sendeleme, gözyaşı salgılama, klonikkonvülsiyonlar, solunum zorluğu, tükürük salgılama, miyozis, fasikülasyon ve vücut yüzeyisıcaklığında düşme dahildir.

Doz aşımının semptomları / Kolineıjik kriz

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükrük salgılama, terleme, bradikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü, kollaps ve konvülsiyonlarla karakterize kolineıjikkrizle sonuçlanabilir. Kas zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının dahilolması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Tedavi

Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır. Donepezil hidroklorürün doz aşımında antidot olarak atropin (1 ila 2 mg’lık bir İntravenöz başlangıçdozunu klinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir) gibi tersiyer (üçüncül)yapıdaki antikolinerjikler kullanılabilir. Glikopİrolat gibi kuatemer (dördüncül) yapıdakiantikolineıjiklerie birlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp atışındaatipik cevaplar bildirilmiştir. Donepezil hidroklorürün ve/veya metabolitlerinİn diyalizle(hemodiyaliz, periton diyalizi veya hemofiltrasyon) atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.