ONZYD 4 mg ağızda dağılan 10 tablet {8699369070018} Zararları

Platin Kimya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Onzyd zararları, Onzyd önlemler, Onzyd riskler, Onzyd uyarılar, Onzyd yan etkisi, Onzyd istenmeyen etkiler, Onzyd cinsel, Onzyd etkileri, Onzyd tedavi dozu, Onzyd aç mı tok mu, Onzyd hamilelik, Onzyd emzirme, Onzyd alkol, Onzyd kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Aşağıdaki advers olaylar organ sistemi sınıflandırması ve sıklığına göre sıralanmıştır. Sıklıklar aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10 000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Çok yaygın, yaygın vc yaygın olmayan gıuplardaki olaylar genellikle klinik çalışma verilerinden elde edilmiştir. Plasebo grubundaki insidans da dikkate alınmıştır. Seyrek ve çok seyrek gruplardaki olaylar genellikle pazarlama sonrası spontan verilerden sağlanmıştır.

Aşağıdaki sıklıklar, ondansetronun endikasyon ve tbrmülasyona göre önerilen standart dozlarına göre hesaplanmıştır.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyek: Anafılaksi dahil bazen ciddi olabilen aşırı duyarlılık reaksiyonları

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Baş ağrısı, baş dönmesi, yorgunluk, kırıklık

Yaygın olmayan: Kesin ve kalıcı bir sekel olmaksızın gözlenen (istemsiz göz

hareketler ve distonik reaksiyonlar gibi) ekstrapiramidal reaksiyonlar, uyuklama, anksiyete Nöbet

Göz bozuklukları

Özellikle intravenöz uygulama sırasında geçici görme bozukluğu (örneğin görmede bulanıklık) Çok seyrek: Özellikle intraveöz uygulama sırasında geçici körlük

Bildirilen körlük olgularının çoğu 20 dakika içinde düzelmiştir. Hastaların çoğu sisplatin de dahil kemoterapötik ilaç almıştır. Geçici körlük bazı olgularda kortikal kökenli olarak bildirilmiştir.

Kardiyak bozukluklar

Yaygın olamayan: Aritmiler

ST segmenti deperesyonlu veya depresyonsuz göğüs ağrısı Bradikardi

Çok seyrek: QT aralığında uzama dahil geçici EKG değişiklikleri

Vasküler bozukluklar

Yaygın: Sıcaklık hissi ve kızarma

Yaygın olmayan: Hipotansiyon

Solunum, torasik ve mediyastinal bozukluklar

Yaygın olmayan: Hıçkırık

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın: Kabızlık, diyare

Hepatobiliyer bozukluklar

Yaygın olmayan: Karaciğer fonksiyon testlerinde asemptomatik artışlar*