LIMSA 20 mg 60 film kaplı tablet Kullananlar

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

2.LIMSA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

LIMSA'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

• Eğer LİMSA’ nm içerdiklerinden herhangi birine karşı aleıjiniz varsa (aşırı duyarlılık) veya daha önce bunlardan birine karşı kötü reaksiyon verdiyseniz.

• Eğer monoaminoksidaz (MAO) inhibitörleri adı verilen başka antidepresan ilaçlar kullanıyorsanız veya yakm zamanda kullandıysanız (son 2 hafta içinde) Örn: Aurorix veya Lob em

• Eğer linezolid adlı antibiyotiği kullanıyorsanız veya yakm zamanda kullandıysanız (son iki hafta içinde)

• Eğer metiltiyoninium klorür (metilen mavisi) adlı ilacı kullanıyorsanız veya yakm zamanda kullandıysanız (son iki hafta içinde)

• Eğer tioridazin veya pimozid (genellikle şizofreni tedavisinde kullanılır) adlı ilacı kullanıyorsanız.

Eğer bu tedavilerden birinin size uygulandığını düşünüyorsanız, doktorunuzla görüşmeden PAXİL kullanmayınız.

LIMSA'i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

LİMSA’ nm 18 yaşm altındaki hastalarda kullanımı önerilmemektedir. Bu yaş grubunda etkinliği gösterilmemiştir. Depresyon ve diğer zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuklarda ve 18 yaşm altındaki ergenlerde intihar düşüncesi ve davranışını artırabilir. Bu yaş grubunda uzun süreli güvenliliğine dair bir bilgi mevcut değildir.

LİMSA kullanmadan önce;

• Eğer MAOI denilen başka bir antidepresan tedavisi gördüyseniz ve tedaviyi kestiğiniz tarih,

• Eğer linezolid denilen antibiyotik ilacı kullandıysanız ve almayı kestiğiniz tarih,

• Eğer tamoksifen kullanıyorsanız (meme kanserinin önlenmesinde veya tedavisinde kullanılır),

• Eğer manik atak (kontrol edilemeyen heyecan ve aşırı hareketlilik) geçirdiyseniz

• Eğer depresyon periyodları ile değişkenlik gösteren manik periyodlar geçirdiyseniz (iki uçlu duygudurum bozukluğu),

• Eğer böbrek, karaciğer veya kalp hastasıysanız,

• Eğer epilepsiniz (sara hastalığı) varsa,

• Eğer glokom (gözde yüksek tansiyon) hastası iseniz

• Eğer diyabet hastası iseniz,

• Eğer vücudunuzda kolayca çürük oluşuyorsa, kolayca kanamanız oluyorsa, kanamanız kolayca durmuyorsa, kanın pıhtılaşmasını önleyen, pıhtılaşmayı etkilediği bilinen ilaçlar (NSADDTer, asetilsalisilik asit, dipiridamol tiklopidin gibi) veya kanamayı artırabilecek başka bir ilaç (klozapin, fenotiyazinler, pek çok trisiklik antidepresanlar, aspirin, NSAİİ’ 1ar, COX-2 inhibitörleri gibi atipik antipsikotikler gibi) kullanıyorsanız

Aşağıdaki durumlarda doktorunuzla temasa geçiniz veya derhal bir hastaneye başvurunuz

Bir akrabanıza veya yakm bir arkadaşınıza depresyonda olduğunuzu anlatmanız ve bu kullanma talimatını okumasını istemeniz faydalı olabilir. Eğer depresyonunuzun kötüye gittiğini düşünüyorlarsa veya davranışlarınızdaki değişikliklere dair endişeleniyorlarsa size bildirmelerini rica ediniz.

Dikkat etmeniz gereken koşullar

Zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan LİMSA benzeri ilaçlar nadir vakalarda Serotonin Sendromu veya Nöroleptik Malign Sendrom denilen ciddi durumlara neden olabilir. LİMSA kullanırken herhangi bir problem çıkması riskini azaltmak için bazı semptomlara dikkat etmelisiniz.

Akatizi:

Bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılan ilaçlar içten gelen bir huzursuzluk duygusu ve hareketsiz duramamaya neden olabilir. Bu LİMSA’ nm nadir gözlenen bir yan etkisidir ve genellikle tedavinin ilk birkaç haftasında gözlenir. Bu semptomlar geliştiğinde doz artırımı zararlı olabilir.

Kemik Kırılması:

LİMSA kullanan hastalarda kemik kırılma riski normale göre daha fazladır. Tedavinin ilk aşamaları riskin en yüksek olduğu dönemdir.

Diyabet:

LİMSA kullanan diyabet hastalannda glisemik kontrol değişebileceğinden, insülin ve/veya oral hipeglisemik ilaçlann dozlannın ayarlanması gerekebilir.

Alkol kullanımı ve LİMSA:

LİMSA kullanırken alkol alınmaması önerilmektedir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

LİMSA tercihen yemekle beraber alınır.

Birçok ilaçta olduğu gibi, LİMSA kullanırken alkol alınması önerilmez.

Hamilelik

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LİMSA’ nm hamilelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Eğer hamileyseniz veya hamile kalmayı düşünüyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz size sağlayacağı faydayı ve bebek için oluşturacağı riski değerlendirecektir.

LİMSA’ yı hamilelik sırasında kullanırsanız karşılaşabileceğiniz olası riskler şunlardır:

• Bazı çalışmalarda hamileliğin ilk birkaç ayında LİMSA kullanan annelerin bebeklerinde doğuştan gelen kusurlar ve özellikle kalp kusuru riskinde artış olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda erken hamilelik döneminde LİMSA kullanan annelerin kardiyovasküler kusuru olan bebek sahibi olma riskinin yaklaşık 1/50 olduğunu göstermektedir. Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında böyle kusurlar için beklenen oran yaklaşık 1/100’ dür.

• Gebelik sırasında anneleri SSRI kullanan bebeklerde özel bir doğum komplikasyonu (PPHN: Yeni doğanların inatçı akciğer hipertansiyonu) görülmüştür. PPHN’ de bebeğin kalbi ve ciğerleri arasındaki kan damarlarında kan basıncı çok yüksektir. Genel popülasyonda PPHN görülme riski 1000 gebelikte 1 ila 2 kişide iken hamileliğin son dönemlerinde LİMSA benzeri antidepresanları kullanan annelerin bebeklerinde görülme sıklığı 4 ila 5 kat daha yüksektir.

• LİMSA kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, kullanıldığı vakalarda erken doğumlar bildirilmiştir.

Eğer LİMSA doğuma kadar kullanılırsa, kullanımına bağlı olup olmadığı bilinmemekle beraber, doğumdan hemen sonra veya daha sonraki zamanlarda bildirilen belirtiler şunlardır: Uyumada zorluk, sinirlilik, sürekli ağlama, hassasiyet, beslenmede zorluk, aşırı uyku, titreme, kusma, düşük kan şekeri, nefes almada güçlük, deride koyu mavi veya mor renk değişimleri, nöbetler, gergin veya tamamen gevşemiş kaslar veya vücut sıcaklığını düzenlemede zorluk.

Normalde bu belirtiler zamanla düzelir, bununla birlikte bu belirtilerden herhangi birini bebeğinizde fark ederseniz olabildiğince çabuk doktorunuza başvurunuz.

LİMSA benzeri ilaçlar sperminizi etkileyebilir. LİMSA ile tedavi sırasında bazı erkeklerde üreme azalabilir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

LİMSA’ nm anneye sağlaması beklenen yararlan, bebeğe olan potansiyel riskinden fazla değilse emzirme döneminde kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

LİMSA araç ve makine kullanma yeteneğinizi etkilememektedir. Ancak LİMSA sizi yorgun veya uykulu hissettiriyorsa bu tür eylemlerden kaçınmalısınız.

LİMSA alkolün yol açtığı zihinsel ve motor becerilerdeki bozukluğu arttırmaz ancak yine de LİMSA ve alkolün birlikte kullanılması önerilmez.

LIMSA'in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Bu tıbbi ürün 6,00 mg sodyum nişasta glikolat içermektedir. Bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

Diğer ilaçlarla birlikte kullanmadan önce doktorunuzu halen kullanmakta olduğunuz ve yakm zamanda kullandığınız ilaçlar hakkında bilgilendiriniz.

LİMSA’ nm beyinde serotonin düzeyini artırabilen ilaçlarla birlikte kullanımı, istenmeyen etki gözlenme riskini artırabilir. Bunlar :

•    Triptanlar (migren tedavisinde kullanılır)

•    Tramadol (ağrı tedavisinde kullanılır)

•    Triptofan veya SSRITar (depresyon tedavisinde kullanılır)

•    St. John’s Wort ( depresyon tedavisinde kullanılan    bitkisel bir ilaç)

•    Lityum (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

•    Fentanil (kronik ağrılarda veya anestezide kullanılır)

LİMSA, diğer ilaçların etkisini değiştirebilir, ya da diğer ilaçlar    LİMSA’    nm etkisini

değiştirebilir. Bunlar:

•    Krizlerin (nöbetler veya sara) tedavisinde yaygın olarak kullanılan karbamazepin,

•    fenobarbital ve fenitoin

•    Rifampisin (tüberküloz -verem-tedavisinde kullanılır)

•    Fosamprenavir ve ritonavir (HIV tedavisinde kullanılır)

•    Prosiklidin (Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılır)

•    Amitriptilin, nortriptilin, imipramin ve desimipramin (depresyon    tedavisinde

kullanılır)

•    Perfenazin ve risperidon (bazı zihinsel problemlerin tedavisinde kullanılır)

•    Atomoksetin (Dikkat yetersizliği hiperaktivite hastalığı    (ADHD)    tedavisinde

kullanılır)

•    Propafenon ve flekainid (Düzensiz kalp ritmi tedavisinde kullanılır)

•    Metoprolol (yüksek kan basıncı tedavisinde kullanılır)

•    Tamoksifen (meme kanseri veya üreme problemlerinin tedavisi veya önlenmesinde kullanılır)

•    non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar (ağrı ve iltihap tedavisinde kullanılır)    Klozapin,

fenotiyazinler, pek çok trisiklik antidepresanlar, aspirin, (kanın pıhtılaşmasını önleyen ve kanamayı artıran ilaçlar)