LEVDAY 5 mg 20 efervesan tablet Zararları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Levday zararları, Levday önlemler, Levday riskler, Levday uyarılar, Levday yan etkisi, Levday istenmeyen etkiler, Levday cinsel, Levday etkileri, Levday tedavi dozu, Levday aç mı tok mu, Levday hamilelik, Levday emzirme, Levday alkol, Levday kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

12-71 yaş grubundaki kadın ve erkeklerde yapılan terapötik çalışmalarda, Levosetrizin 5 mg grubundaki hastaların %15,1’inde, plasebo grubundaki hastaların %11,3’ünde en az bir advers ilaçreaksiyonu görülmüştür.

Terapötik çalışmalarda, advers olaylara bağlı olarak tedaviyi bırakanların oranı, Levosetrizin 5 mg ile %1,0 (9/935); plasebo ile %1,8 (14/771) idi.

Levosetirizin İle yapılan klinik çalışmalarda 935 gönüllü, tavsiye edilen 5 mg’lık günlük dozu almıştır. Levosetrizin 5 mg ya da plasebo alan hastalarda elde edilen bu verilerde, %1 ya da dahafazla oranda (yaygın: >1/100, <1/10) aşağıdaki advers ilaç reaksiyon insidansları bildirilmiştir:

Tercih edilen isim (WHOART)

Plasebo

(n=771)

Levosetirizin 5 mg (n=935)

Başağrısı

25 (%3.2)

24 (%2.6)

Somnolans

11 (%1.4)

49 (%5.2)

Ağız kuruluğu

12 (%1.6)

24 (%2.6)

Yorgunluk

9 (%1.2)

23 (%2.5)

Ayrıca istenmeyen etkilerin yaygın olmayan (>1/1.000 İla < 1/100), sıklığında asteni veya karın ağrısı gözlemlenmiştir.

Somnolans, yorgunluk ve asteni gibi sedatif advers ilaç reaksiyonlarının tamamı, Levosetirizinin 5 mg’ında (%8.1) plaseboya göre (%3.1) daha sıktır.

Pediatrik Popülasyon

Yaşları 6-11 ay ve 1 yaş ile 6 yaştan küçük pediatrik hastalarda gerçekleştirilen iki plasebo kontrollü çalışmalarda, 159 gönüllüye sırasıyla 2 hafta boyunca günlük 1.25 mg ve günde iki kez1.25 mg levosetirizin verilmiştir. Levosetirizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıdabelirtilen sıklıkta %1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

Sistem Organ Sınıf ve Tercih Edilen İsim

Plasebo (n=83)

Levosetirizin

(n=159)

Gastrointestinal Bozukluklar

Diyare

3 (%1.9)

Kusma

1 (%1.2)

1 (%0.6)

Konstipasyon

2 (%1.3)

Sinir Sistemi Bozuklukları

Somnolans

2 (%2.4)

3 (%1.9)

Psikiyatrik Bozukluklar

Uyku bozuklukları

2 (%1.3)

1 haftadan daha az ve 13 haftaya kadar değişen çeşitli periyotlarda günlük 5 mg levosetirizine maruz kalan yaşları 6-15 arasındaki çocuklarda çift kör plasebo kontrollü çalışmalargerçekleştirilmiştir. Levosetırizin veya plasebo tedavisi altındakilerde aşağıda belirtilen sıklıkta%1 veya daha fazla oranlarda istenmeyen reaksiyonlar bildirilmiştir:

Tercih Edilen İsim

Plasebo (n=240)

Levosetirizin 5 mg (n=243)

Başağrısı

5 (%2.1)

2 (%0.8)

Somnolans

1 (%0.4)

7 (%2.9)

Pazarlama sonrası deneyim:

Pazarlama sonrası deneyimden elde edilen istenmeyen etkiler, sistem organ sınıfı ve görülme sıklığına göre verilmektedir: Çok yaygın (> 1/10), yaygın (> 1/100 ila < 1/10), yaygın olmayan(> 1/1.000 ila <1/100), seyrek (> 1/10.000 ila < 1/1.000) ve çok seyrek (< 1/10.000) (eldeki verileregöre tahmin edilemiyor).

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Anaflaktik şok dahil aşırı duyarlılık Bilinmiyor: Anaflaksiyİ içeren hipersensitivİte reaksiyonu

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Bilinmiyor: iştah artışı

Psikiyatrik hastalıklar:

Bilinmiyor: Agresyon, ajİtasyon, halüsinasyon, depresyon, insomnia, İntihar düşüncesi

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın: Baş ağrısı, somnolans

Bilinmiyor: Konvülsiyon, sersemlik, parestezi, baş dönmesi, senkop, titreme, disgözi

Kulak ve iç kulak bozuklukları

Bilinmiyor: Vertigo

Göz hastalıkları

Bilinmiyor: Görme bozukluğu, bulanık görme

Kardiyak hastalıklar

Çok seyrek: Palpitasyonlar, taşikardi

Solunum, torasik ve mediastinal hastalıklar

Bilinmiyor: Dİspne

Gastrointestinal hastalıklar

Yaygın: Ağız kuruluğu Yaygın olmayan: Karın ağrısıBilinmiyor: Bulantı, kusma

Hepato-bilier hastalıklar

Bilinmiyor: Hepatit

Böbrek ve idrar hastalıkları

Bilinmiyor: Dizüri, idrar retansiyonu

Deri ve derialtı doku bozuklukları

Bilinmiyor: Anjiyonörotik ödem, sabit ilaç eriipsıyonu, kaşıntı, döküntü, ürtiker

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıkları

Bilinmiyor: Kas ağrısı (miyalji)

Genel Bozukluklar ve Uygulama Bölgesine İlişkin Hastalıklar

Yaygın: Halsizlik

Yaygın olmayan: Asteni Bilinmiyor: Ödem

Tetkikler

Bilinmiyor: Kilo artışı, karaciğer fonksiyon testlerinde anormallik Şüpheli advers reaksiyonların raporlanması:

Ruhsatlandırma sonrası şüpheli İlaç advers reaksiyonlarının raporlanması büyük Önem taşımaktadır. Raporlama yapılması, ilacın yarar/risk dengesinin sürekli olarak izlenmesine olanaksağlar. Sağlık mesleği mensuplarının herhangi bir şüpheli advers reaksiyonu TürkiyeFarmakovijilans Merkezi (TÜFAM)’ne bildirmeleri gerekmektedir (www.titck.gov.tr; e-posta:tufam@titck.gov.tr; Tel: O 800 314 00 08; Faks: 0 312 218 35 99).