ARLEC 25 mg 28 tablet Gebelik

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arlec gebelik kategorisi C'dir. Arlec hamilelik kategorisi, Arlec gebelik kategorisi, Arlec emzirme, Arlec anne sütüne geçer mi, Arlec laktasyon, Arlec hamilelerde kullanımı, Arlec ve bebek, Arlec kullanımı bilgilerini içerir.

Gebelik ve laktasyon

Genel tavsiye

Gebelik kategorisi C’dir. 2. ve 3. trimestirde D’dir.

Çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadmlar / Doğum kontrolü (Kontrasepsiyon)

Karvedilolün çocuk doğurma potansiyeli bulunan kadınlardaki kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Gebelik dönemi

Karvedilolün gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri bulunmamaktadır.

Hayvan çalışmaları gebelik, embriyonal/fotal gelişim, doğum ve postnatal gelişim üzerindeki etkisi açısından yetersizdir (bkz bölüm 5.3). İnsandaki potansiyel risk bilinmemektedir.

Beta blokörler, plasental perfüzyonu azaltır; bu da, rahim içi fetüs ölümü ve immatür ve prematüre doğumlara neden olabilir. Buna ek olarak, fetüste ve yeni doğanda advers etkiler (özellikle hipoglisemi ve bradikardi) görülebilir. Doğum sonrası dönemde, kardiyak ve pulmoner komplikasyonlarda risk artışı olabilir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, karvedilol ile teratojenisite oluşumuna dair sübstantif kanıt sunmamıştır.

ARLEC gerekli olmadıkça gebelikte kullanılmamalıdır (beklenen yararlar potansiyel risklerden fazla ise).

Laktasyon dönemi

Karvedilolün insanda süte geçip geçmediği bilinmemektedir. Hayvan çalışmalan karvedilol ve metabolitlerinin süte geçtiğini göstermiştir. Emzirmenin ya da ARLEC® tedavisinin kesilip kesilmeyeceği karan, emzirmenin çocuk için yaran ile ARLEC® tedavisinin kadın için yaran dikkate alınarak verilmelidir.

Üreme yeteneği (Fertilite)