ARLEC 25 mg 28 tablet Zararları

Aris Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Arlec zararları, Arlec önlemler, Arlec riskler, Arlec uyarılar, Arlec yan etkisi, Arlec istenmeyen etkiler, Arlec cinsel, Arlec etkileri, Arlec tedavi dozu, Arlec aç mı tok mu, Arlec hamilelik, Arlec emzirme, Arlec alkol, Arlec kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Yaygın: Bronşit, pnömoni, üst solunum yolu enfeksiyonu, üriner sistem enfeksiyonu

Kan ve lenf sistemi hastarlıklan

Yaygın: Anemi Seyrek: Trombositopeni Çok seyrek: Lökopeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Çok seyrek: Hipersensitivite (alerjik reaksiyon)

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın: Kilo artışı, hiperkolesterolemi, önceden diyabeti olan hastalarda bozulmuş kan glikoz kontrolü (hiperglisemi, hipoglisemi)

Psikiyatrik hastalıkları

Yaygın: Depresyon, depresif duygudurum Yaygın olmayan: Uyku bozukluklan

Sinir sistemi hastalıkları

Çok yaygın: Baş dönmesi, baş ağnsı Yaygın olmayan: Presenkop, senkop, parestezi

Göz bozuklukları

Yaygın: Görme bozuklukları, göz salgısında azalma (göz kuruması), göz iritasyonu

Kardiyak hastalıkları

Çok yaygm: Kardiyak yetmezlik

Yaygın: Bradikardi, ödem (generalize, periferal, bağımlı ve genital ödem, bacaklarda ödem dahil), hipervolemi, aşırı sıvı yüklenmesi

Yaygın olmayan: Atriyo-ventriküler blok (AV blok), anjina pektoris

Vasküler hastalıkları

Çok yaygm: Hipotansiyon

Yaygın: Ortostatik hipotansiyon, periferal dolaşım bozukluklan (soğuk ekstremdeler, periferik damar hastalığı, aralıklı topallama alevlenmesi ve Reynaud fenomeni)

Solunum, göğüs bozuklukları ve mediastinal hastalıkları

Yaygm: Dispne, pulmoner ödem, predispoze hastalarda astım Seyrek: Nazal konjesyon, hınltı ve grip benzeri semptomlar

Gastrointestinal hastalıkları

Yaygm: Bulantı, ishal, kusma, dispepsi, kann ağrısı Yaygın olmayan: Konstipasyon Seyrek: Ağız kuruluğu

Hepato-bilier hastalıkları

Çok seyrek: Alanin aminotransferaz (ALT), Aspartat aminotransferaz (AST) ve gama glutamiltransferaz (GGT) değerlerinde yükselme

Deri ve deri altı doku hastalıkları

Yaygın olmayan: Deri reaksiyonlan (aleıjik ekzantem, dermatit, terlemenin artması, ürtiker, kaşıntı, psoriatik ve liken-planus benzeri deri lezyonlan) alopesi

Kas-iskelet bozukluklar, bağ doku ve kemik hastalıkları

Yaygm: Ekstremitelerde ağn

Böbrek ve idrar hastalıkları

Yaygın: Böbrek yetmezliği ve yaygm damar hastalığı ve / veya altta yatan böbrek yetmezliği olan hastalarda, böbrek fonksiyon bozukluklan, işeme bozukluklan Çok seyrek: Kadınlarda idrar tutamama

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Çok yaygm: Asteni (yorgunluk)