OPTIMARK 500 mmol/ml enj. için çözelti içeren kul.hazır şırınga 30 ml {Covidien} Zararları

Covidien Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Optimark zararları, Optimark önlemler, Optimark riskler, Optimark uyarılar, Optimark yan etkisi, Optimark istenmeyen etkiler, Optimark cinsel, Optimark etkileri, Optimark tedavi dozu, Optimark aç mı tok mu, Optimark hamilelik, Optimark emzirme, Optimark alkol, Optimark kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Etkilerin çoğunun hafif ila orta şiddette ve geçici nitelikte olduğu görülmüştür. En sık görülen etkiler disgozi, sıcak hissetme, baş ağrısı ve sersemlik olmuştur.

Gadoversetamid kullanımından sonra gözlenen advers ilaç reaksiyonlarının büyük kısmının sinir sistemi reaksiyonlan olduğu, bunu genel advers reaksiyonlann, gastrointestinal bozukluklann/deri ve deri altı doku bozukluklarının takip ettiği saptanmıştır.

Çok yaygın (>1/10)

Yaygm (>1/100 ila <1/10)

Yaygm olmayan (>1/1.000 ila <1/100)

Seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000)

Çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Klinik çalışmalarda ve gadoversetamidin pazarlama sonrası kullanımında bildirilen ilaçla ilgili advers reaksiyonlar aşağıda verilmiştir. Herbir yaygınlık gruplaması içinde, istenmeyen etkiler, azalan ciddiyet sıralaması ile sunulmuştur.

Bağışıklık Sistemi Hastalıkları

Yaygm olmayan: Anafılaktik reaksiyon
Metabolizma ve Beslenme Hastalıkları

Seyrek: İştah kaybı
Psikiyatrik Hastalıklar

Seyrek: Anksiyete, uyku bozukluğu Çok seyrek: Konfüzyonel durum
Sinir Sistemi Hastalıkları

Yaygm: Sersemlik, baş ağrısı, disgozi Yaygm olmayan: Hipoestezi, paraestezi, parozmi Seyrek: Senkop, tremor, somnolans, yanma hissi Çok seyrek: Konvülsiyon

Göz Hastalıkları

Seyrek: Göz kapaklarında eritem, gözde ağrı, görme bulanıklığı

Çok seyrek: Oküler hiperemi

Kulak ve Labirent Bozukluklar

Seyrek: Tinnitus

Kardiyak Hastalıklar

Seyrek: Taşikardi, palpitasyonlar, birinci derece AV blok, ekstrasistoller Çok seyrek: Aritmi
Vasküler Hastalıklar
Yaygm olmayan: Flushing

Solunum, Göğüs Bozuklukları ve Mediastinal Hastalıklar

Yaygın olmayan: Nazal konjestiyon, boğaz iritasyonu

Seyrek: Dispne, disfoni, öksürük, rinore, boğazda daralma

Çok seyrek: Bronkospazm, farenkste ödem, farenjit, rinit, hapşırma

Gastrointestinal Hastalıklar

Yaygın olmayan: Diyare, bulantı

Seyrek: Karın ağrısı, kabızlık, ağız kuruluğu, aşırı tükürük salgısı, kusma
Deri ve Deri altı Doku Hastalıkları

Yaygm olmayan: Ürtiker, kaşıntı, döküntü Seyrek: soğuk terleme, eritem, hiperhidroz Çok seyrek: Periorbital ödem

Böbrek ve İdrar Yolları Hastalıkları

Seyrek: Kan kreatinin düzeylerinin yükselmesi, hematüri
Genel Bozukluklar ve Uygulama Bölgesine İlişkin Hastalıklar

Yaygm: Sıcak hissetme

Yaygm olmayan: Göğüste sıkıntı hissi, soğuk hissetme, uygulama yeri reaksiyonları

Seyrek: Ağrı, göğüs ağrısı, yüzde ödem, yorgunluk, ateş, periferik soğukluk hissi, periferik ödem

Çok seyrek: Kendini anormal hissetme, kırıklık
Araştırmalar

Seyrek: ALT düzeylerinin yükselmesi, idrar tahlili sonuçlarının anormal bulunması, idrarda elektrolit düzeylerinin yükselmesi, CPK düzeylerinde artış, hemoglobin düzeylerinde düşüş, serum kalsiyum düzeylerinde değişiklikler

Çok seyrek: Elektrokardiyogramda QT uzaması

Ciddi advers ilaç reaksiyonları bildirilmiştir ve bunlar arasında anfılaktoid reaksiyonlar, kardiyovasküler reaksiyonlar ve aleıjik solunum bozuklukları yer almaktadır. Tedavi semptomatik olmalı ve gerekli ilaçlar ve acil durum donanımı ciddi bir olay meydana geldiği takdirde derhal erişilebilecek durumda olmalıdır. Enjeksiyon yerinde lokal reaksiyonlar görülmüştür ve bunlar tahriş tipinde lokal reaksiyonlara yol açabilir.