CALCI-NET D3 60 EVERVESAN tablet Etkileşimi

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Calci-Net D3 etkileşimi, Calci-Net D3 etken madde, Calci-Net D3 yardımcı maddeler, Calci-Net D3 alkol, Calci-Net D3 etkileşim, Calci-Net D3 kullananlar, Calci-Net D3 dozu, Calci-Net D3 kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Tiyazid sınıfı diüretikler, idrara çıkan kalsiyum miktannı azaltır. CALCİ-NET® D/ün böyle bir diüretikle birlikte kullanılmasına hiperkalsemi eşlik edebileceğinden, serum kalsiyum düzeyi düzenli olarak izlenmelidir.

Sistemik kortikosteroidler, CALCİ-NET® D3 emilimini azaltır. Birlikte kullanım sırasında

’ S)

CALCI-NET D3 dozunun artınlması gerekebilir.

CALCİ-NET® D3’ün kolestiramin
gibi iyon değiştirme reçineleriyle veya parafın yağı gibi laksatiflerle birlikte kullanılması, D vitamininin gastrointestinal kanaldan emilimini azaltacağından; CALCİ-NET® D3’ün bu preparatların alımından en az 2 saat önce veya 4—6 saat sonra verilmesi önerilir.

Kalsiyum karbonat, birlikte verilen tetrasiklin preparatlannın emilimini aksattığından tetrasiklin preparatlan, oral kalsiyum alınmasından en az 2 saat önce veya 4—6 saat sonra verilmelidir.

CALCİ-NET® D3 ile birlikte kullanıldıklannda aluminyum ve bizmut tuzlannın emilimi ve toksisiteleri artabilir.

Kalsiyum tuzlan T4 emilimini azaltabilir, bu nedenle levotiroksin kullananlarda 4 saat ara ile kullanılmalıdır.

Kalsiyum ve D vitamini tedavisi sırasında gelişebilecek hiperkalsemi, kardiyak glikozidler in toksisitesini artırabilir. Hastalar, elektrokardiyogram (EKG) ve serum kalsiyum düzeyleri yönünden izlenmelidir.

CALCİ-NET® D3 ile birlikte bifosfonat, florokinolon, sefalosporin, ketokonazol, demir, estramustin veya sodyum florür kullanılırsa, gastrointestinal emilimi azaltabileceğinden, bu ilaçlar CALCİ-NET® D.^’ten en az 2 saat önce verilmelidir.

Oksalik asit (ıspanakta ve ravent adlı bitkide mevcuttur) ve fıtik asit (tahıllarda mevcuttur), kalsiyum iyonlarıyla çözünmez bileşikler meydana getirerek kalsiyum emilimini inhibe edebilir. Hasta, oksalik asit ve fıtik asit bakımından zengin besinler yemesini izleyen 2 saat içerisinde kalsiyum ürünleri almamalıdır.

Fenitoin ya da barbitüratlarla birlikte kullanımı, D vitamininin metabolizmasını artıracağından etkisinde azalmaya neden olabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler Etkileşim çalışması yapılmamıştır.

Pediyatrik popülasyon:

Etkileşim çalışması yapılmamıştır.