CALCI-NET D3 60 EVERVESAN tablet Zararları

İnventim Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Calci-Net D3 zararları, Calci-Net D3 önlemler, Calci-Net D3 riskler, Calci-Net D3 uyarılar, Calci-Net D3 yan etkisi, Calci-Net D3 istenmeyen etkiler, Calci-Net D3 cinsel, Calci-Net D3 etkileri, Calci-Net D3 tedavi dozu, Calci-Net D3 aç mı tok mu, Calci-Net D3 hamilelik, Calci-Net D3 emzirme, Calci-Net D3 alkol, Calci-Net D3 kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Listelenen advers etkiler organ sistemlerine ve sıklıklanna göredir.

Sıklıklar su şekilde tanımlanmaktadır:

Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygm olmayan (>1/1.000 İla <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

İmmün sistem bozuklukları

Çok seyrek: Anjiyoödem ve larenjeal ödem gibi hipersensitivite reaksiyonlan.

Metabolizma ve beslenme bozukluklan

Yaygın olmayan: Hiperkalsemi, hiperkalsiüri, hiperfosfatemi.

Gastrointestinal bozukluklar

Seyrek: Bulantı, diyare, kann ağnsı, konstipasyon, flatulans, kann bölgesinde distansiyon.

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Seyrek: Raş, prurit, ürtiker.