VASOCARD 5 mg 30 tablet {Abfar} Zararları

Abfar Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Vasocard zararları, Vasocard önlemler, Vasocard riskler, Vasocard uyarılar, Vasocard yan etkisi, Vasocard istenmeyen etkiler, Vasocard cinsel, Vasocard etkileri, Vasocard tedavi dozu, Vasocard aç mı tok mu, Vasocard hamilelik, Vasocard emzirme, Vasocard alkol, Vasocard kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Güvenlilik profilinin özeti

Tedavi sırasında en sık gözlenen yan etkiler uyku hali, sersemlik, başağrısı, palpitasyonlar, yüzde kızarıklık, karın ağrısı, bulantı, eklem şişmesi, ödem ve yorgunluk olmuştur.

Yan etkilerin tablo şeklinde listesi:

Aşağıdaki yan etkiler şu sıklıklarla gözlenmiştir: çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1000 ila <1/100); seyrek (>1/10000 ila <1/1000); çok seyrek (<1/10000) ve bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor) açısından aşağıda listelenmiştir:

Kan ve lenf sistemi bozukluklan

Çok seyrek: Trombositopeni, lökopeni

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Çok seyrek: Alerjik reaksiyon

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok seyrek: Hiperglisemi

Psikiyatrik bozukluklar

Yaygm olmayan: Uykusuzluk duygu durum dalgalanmaları (anksiyete dahil), depresyon Seyrek: Konfüzyon

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygm: Uyku hali, sersemlik, baş ağrısı (özellikle tedavinin başlangıcında)

Yaygm olmayan: Tremor, tat almada bozulma, senkop, hipoestezi, parestezi Çok seyrek: Hipertoni, periferik nöropati

Göz bozuklukları

Yaygm olmayan: Görme bozukluğu (diplopi dahil)

Kardiyak bozukluklar

Yaygm: Çarpıntı (palpitasyon)

Çok seyrek: Miyokart enfarktüsü, aritmi (bradikardi, ventriküler taşikardi, atriyal fibrilasyon dahil)

Vasküler bozukluklar

Yaygm: Yüzde kızarma Yaygm olmayan: Hipotansiyon Çok seyrek: Vaskülit

Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal bozuklukları

Yaygm olmayan: Dispne, rinit Çok seyrek: Öksürük

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygm: Karın ağrısı, bulantı

Yaygm olmayan: Kusma, dispepsi, bağırsak hareketlerinde değişiklik (ishal ve kabızlık dahil), ağız kuruluğu

Çok seyrek: Diş eti hiperplazisi, pankreatit, gastrit
Hepato-bilier bozukluklar

Çok seyrek: Hepatit, sarılık ve karaciğer enzim yükselmeleri (çoğunlukla kolestazis ile uyumlu) .

Deri ve deri altı doku bozuklukları

Yaygm olmayan: Alopesi, purpura, terlemede artış, kaşıntı (prurit), deride renk değişikliği, döküntü, eksantem

Çok seyrek: Anjiyoödem, eritema multiforma, ürtiker, eksfoliatif dermatit, Stevens-Johnson sendromu, Quincke ödemi, ışığa karşı duyarlılık

Kas-iskelet bozuklukları, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygm : Eklem şişmesi

Yaygın olmayan: Artralji, kas krampları, miyalji, sırt ağrısı
Böbrek ve idrar bozuklukları

Yaygm olmayan: idrar çıkma sıklığında artma, miksiyon bozukluğu, noktüri

Üreme sistemi ve meme hastalıkları

Yaygm olmayan: İmpotans, jinekomasti

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıkları

Yaygm: Yorgunluk, ödem

Yaygm olmayan: Göğüs ağrısı, asteni, kırıklık hali, ağrı
Araştırmalar