GRATRYL 3 mg/3 ml IV infüzyon için çözelti içeren 1 ampül Farmasötik Özellikleri

Pharmada Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

• Sodyum klorür

• Sitrik asit monohidrat

• Hidroklorik asit ve sodyum hidroksit (pH ayarlamak için)

6.2. Geçimsizlikler

Genel bir tedbir olarak GRATRYL, diğer ilaçlarla birlikte solüsyon halinde karıştırılmamalıdır. GRATRYL’in profilaktik uygulaması, sitostatik tedaviden veya anestezi başlangıcından önce tamamlanmalıdır.

6.3. Raf ömrü

24 ay.

6.4.   Saklamaya yönelik özel uyarılar

25°C’nin altındaki oda sıcaklığında saklanmalıdır.

Ampuller doğrudan gelen güneş ışığından korunmalıdır.

Dondurulmamalıdır.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

3 mL’lik, renksiz, Tip I, Ph.Eur., cam ampul

GRATRYL 3 mg/3 ml i.v. infüzyon için çözelti içeren ampul, 1 veya 5 ampul içeren karton kutuda.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

İdeal olanı, GRATRYL’in intravenöz infuzyonunun uygulama anında hazırlanmasıdır. Sulandırıldıktan sonraki (bölüm 4.2.’de, Uygulama şekli’nde belirtilen infüzyon sıvılarından herhangi birinin içinde) raf ömrü, 2°C - 8°Cde saklamak koşulu ile 24 saattir. 24 saatten sonra kullanılmamalıdır. Hazırlandıktan sonra bekletilecekse, GRATRYL infiizyonları uygun aseptik koşullarda hazırlanmalıdır.

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliklerine uygun olarak imha edilmelidir.