OPILOX tırnak cilası seti Farmakolojik Özellikleri

Farma-Tek Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

5.   FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

5.1. Farmakodinamik özellikler

Farmakoterapötik grubu: Topikal antifungaller ATC kodu: D01AE14

OPİLOX tırnak cilası tırnaklardaki mantar enfeksiyonlarının tedavisi için özel olarak geliştirilmiştir.

Siklopiroks tırnaktaki mantar enfeksiyonlarından sorumlu olan Trichophyton rubrum, Trichophyton merıtagrophytes, Epidermophytum floccosum, Candida albicans ve Scopulariopsis brevicaulis gibi, ilgili patojenlere karşı antifungal aktivitesi vardır.

5.2. Farmakokinetik özellikler

Emilim

Etkin madde siklopiroks tırnak yüzeyine penetre olur ve uygulamadan sonra 48 saat gibi kısa bir süre içinde mantar patojenine ulaşır.

Dermal rezorbsiyonu belirlemek için, ortalama 36-37 mg 14C işaretli siklopiroksolamin (0.43-0.52 mg/kg vücut ağdığına eşdeğer) gönüllülerin sırt derisine %1 solüsyon formu 4 dakika boyunca masaj yapılarak uygulanmıştır.

Köpeklere, 1 mg 14C işaretli %1 siklopiroksolamin krem/kg vücut ağırlığı intravajinal uygulamanın ardından absorpsiyonu hemen hemen tam olmuştur. Maksimum kan seviyesine (0.2’den 0.23 pg/ml) 1 saatte ulaşmıştır.

Dağılım

6 saatlik uygulama sonrasında (5 saati emilim), serum seviyesi 0.012 pg/ml ölçülmüştür. Bivotransformasvon:

Oral yoldan 10 mg 14C işaretli siklopiroksolamin/kg uygulamanın ardından köpeklerde yapılan metabolizasyon ile ilgili çalışmalar, %12’sinin değişmeden, %75’nin glukuronat siklopiroksolamin şeklinde idrarda elimine edildiğini göstermiştir. Yaklaşık %6’sı 3’ten fazla metabolite dönüşmüştür

Eliminasvon:

Uygulanan etkin maddenin %1.1 ve 1.6’sı 4 gün içerisinde ve resorbe olan dozun ortalama %1.3’ü idrarda tespit edilmiştir. Hastalıklı deriye yapılan topikal uygulamanın hesaplanan oranları %3.6’dan 13.9’e değişen, ortalama %11.3 değerlerindedir.

5.3 Klinik öncesi güvenilirlik verileri

Akut toksisite:

PEG 400 içinde %1 siklopiroksolamin solüsyonu tek doz uygulanmasında tavşan derisi üzerinden uzaklaştırıldığında 24 saat boyunca herhangi bir lokal veya sistemik toksik etkiye yol açmamıştır.

Subakut ve kronik toksisite:

3 ay boyunca tavşanların ve 6 ay boyunca köpeklerin sağlam ve aşındırılmış derilerine polietilen glikol 400 içinde %1, 3 veya 10’luk konsantrasyonlarda siklopiroksolamin günlük dermal uygulanışı sistemik toksik etki oluşturmamıştır. Ancak, topikal uygulama, deride doza bağlı ve zamana bağlı geri dönüşümlü inflamatuvar değişikliklere sebep olmuştur. Sağlam ve aşındırılmış kobay ve tavşan derisine, siklopiroksolamin %1 formülasyonu ve sulu krem bazı ile 30 gün boyunca dermal tolerans çalışmasında benzer değişiklikler meydana gelmiştir. Köpeklere %2 supozituvar formülasyonunun 14 gün boyunca uygulanması sonucu herhangi bir sistemik toksik etki veya lokal vajinal etki meydana gelmemiştir.

Mutajenik ve karsinojenik potansiyel:

hı vitro denemelerin birinde pozitif yanıt, diğer in vitro testlerden negatif yanıtlar ve in vivo çalışmalarda yüksek dozlarda tutarlı negatif veriler elde edilmesine rağmen, bulguların önemli ayrıntıları insanlarda genotoksik riski göstermemektedir.

İlaç olmadan geçirilen 6 aylık periyodu takiben 50 hafta boyunca haftada 2 kez topikal uygulama yapılan dişi farelerdeki siklopiroksun (polietilen glikol 400 içerisinde %1 ve %5 krem) karsinojenite çalışmasında uygulama bölgelerinde tümör oluşumuna rastlanılmamıştır.