OKSAPAR 6000 ANTI-XA IU/0.6 ml kull.hazır enjektör Zararları

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Oksapar zararları, Oksapar önlemler, Oksapar riskler, Oksapar uyarılar, Oksapar yan etkisi, Oksapar istenmeyen etkiler, Oksapar cinsel, Oksapar etkileri, Oksapar tedavi dozu, Oksapar aç mı tok mu, Oksapar hamilelik, Oksapar emzirme, Oksapar alkol, Oksapar kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Enoksaparin sodyumun pazarlama sonrası deneyiminden ya da klinik çalışmalarından elde edilen istenmeyen etkiler aşağıdaki sıklık derecesine göre listelenmiştir :

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1,000 ila <1/100); seyrek (>1/10,000 ila <1/1,000); çok seyrek (<1/10,000); (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenfatik sistem bozuklukları

Yaygın: Hemoraji, Anemi, Trombositopeni Seyrek: İmmüno-alerjik trombositopeni Çok seyrek: Nöroaksiyel hematomlar

Tedavinin ilk günleri içinde hafif, geçici, asemptomatik trombositopeni bildirilmiştir.
Trombozun eşlik ettiği nadir immüno-alerjik trombositopeni olguları bildirilmiştir.
Bazı olgularda tromboz organ infarktüsü ya da ekstremite iskemisiyle komplike olmuştur (bkz. “Özel kullanım uyarıları ve önlemleri: Trombosit sayımlarının izlenmesi” bölümü).

Uygulama bölgesi bozuklukları

Çok seyrek: Ağrı, hematom ve hafif lokal irritasyon

Subkutan enoksaparin sodyum enjeksiyonunu takiben ağrı, hematom ve hafif lokal irritasyon görülebilir. Nadir olarak, enjeksiyon bölgesinde kistik olmayan enoksaparin sodyum birikimi sert enflamatuvar nodüller şeklinde gözlenmiştir. Bu nodüller birkaç gün sonra çözülmektedir ve tedavinin kesilmesine neden olmamalıdır. Heparinler ve Düşük Molekül Ağırlıklı Heparinler ile genellikle enjeksiyon bölgesinde oluşan istisnai deri nekrozu olguları bildirilmiştir. Çoğunlukla bu fenomenlere, infiltre olmuş ve ağrılı purpura veya eritematöz plaklar öncelik etmektedir. Enoksaparin sodyum ile tedavi kesilmelidir.

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Seyrek: Kutanöz veya sistemik alerjik reaksiyonlar (kaşıntı, kızarıklık, döküntü)

Çok seyrek: Kutanöz vaskülit

Nadir olmakla birlikte, anafilaktik/anafilaktoid reaksiyonları içeren kutanöz (büllü erüpsiyonlar) veya sistemik alerjik reaksiyonlar görülebilir. Bazı olgularda tedavinin kesilmesi gerekebilir.

Çok nadir olmakla birlikte hipersensitivite reaksiyonlarına bağlı kutanöz vaskülit vakaları rapor edilmiştir.

Metabolizma ve beslenme bozuklukları

Çok seyrek: Hiperlipidemi Bilinmiyor: Hiperkalemi

Gastrointestinal sistem bozuklukları Yaygın: Bulantı, diyare

Santral sinir sistemi bozuklukları Yaygın: Ateş, konfüzyon, ağrı

Araştırmalar:

Yaygın olmayan: Trombosit sayımları ve karaciğer enzim düzeylerinde

asemptomatik ve geri dönüşlü artışlar.