NOVAKOM-S 1gr/2ml 1X2 ampül Kontrendikasyonları

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Novakom Kontrendikasyonları, Novakom Sakıncaları, Novakom etkileri, Novakom alerji, Novakom kullanım alanları, Novakom zararları, Novakom belirtileri, Novakom kullanım süresi, Novakom kullanım şekli, Novakom etken maddesi bilgilerini içerir.

Kontrendikasyonlar

• Metamizol ya da diğer pirazolonlara (örn. fenazon, propifenazon) veya pirazolidinlere(örn. fenilbutazon, oksifenbutazon) karşı alerji, örn. bu maddelerden birine karşı öncedengelişen agranülositoz

• Bozulmuş kemik iliği fonksiyonu (örn. sitostatik tedavi sonucu oluşan) ya dahematopoietik sistem hastalıkları

• Salisilatlar, parasetamol, dildofenak, ibuprofen, indometazin, naproksen gibi analjeziklerekarşı bronkospazm ya da diğer anafilaktoid reaksiyonlar (örn. ürtiker, rinit, anjiyoödem)gelişen hastalar

• NOVAKOM-S’in yardımcı maddelerinden birine karşı alerji

• Akut intermitan hepatik porfiria (porfiria ataklarının indüksiyon riski)

• Konjenital glukoz -6- fosfat dehidrogenaz eksikliği (hemoliz riski)

• 3 aylıktan küçük veya 5 kg’dan düşük ağırlıktaki bebekler

3 ila 11 ay arasındaki bebeklerde NOVAKOM-S intravenöz yolla uygulanmamalıdır.

Hemodinamiği stabil olmayan ve/veya hipotansiyonu olan hastalarda NOVAKOM-S parenteral yolla uygulanmamalıdır.

Gebelik ve emzirme (bkz. bölüm 4.6)