NOBECID IM/IV 1000 mg 1 flakon Dozu

Nobel Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Nobecid dozu, Nobecid dozaj, Nobecid doz aşımı, Nobecid uygulama, Nobecid kullanım şekli, Nobecid kullanımı, Nobecid kullanım süresi, Nobecid açmı tokmu, Nobecid nedir, Nobecid ne için kullanılır, Nobecid nasıl kullanılır, Nobecid faydaları, Nobecid etkileri, Nobecid günde kaç kez, Nobecid sabah mı akşam mı, Nobecid fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji/ uygulama sıklığı ve süresi:

Aşağıdaki dilüsyonlar uygulanabilir:

İntravenöz uygulama:

NOBECİD enjeksiyonluk steril su veya uyumlu olduğu bir solüsyonla sulandırılmak dır (Bkz. Bölüm 6.6). Oluşabilecek köpüklerin kaybolması ve tam çözündüğünün gözle tetkiki için birsüre bırakılmalıdır. Doz 3 dakikadan daha uzun bir sürede bolus enjeksiyonu olarak veya dahabüyük dilüsyonlarda 15-30 dakika süreli intravenöz infüzyon halinde verilebilir.

İntramusküler uygulama:

NOBECİD enjeksiyonluk steril su ile sulandırılmalıdır.

NOBECİD derin intramusküler enjeksiyon olarak kalça gibi büyük kas dokusundan uygulanabilir. Sulandırmadan sonra 1 saat içerisinde intramusküler enjeksiyon yapılmalıdır.IM uygulamada ağrı olursa sulandırmada % 0.5 anhidröz lidokain hidroklorürün sterilenjeksiyonluk solüsyonu kullanılabilir.

Yetişkinler:

Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde: Böbrek fonksiyonu normal olan erişkinlerde NOBECİD’in mutad günlük doz aralığı 1.5 g (1000 mg ampisilin + 500 mgsulbaktam’a tekabül eden 1 flakon NOBECİD 1 g) ila 12 g’dır (8000 mg ampisilin + 4000 mgsulbaktam’a tekabül eden 8 flakon NOBECİD 1 g). Sulbaktamın günlük maksimum dozu 4g’dır. Günlük NOBECİD dozları genellikle 6-8 saatlik aralara bölünerek verilir. Şiddetliolmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir uygulama ile tedavi edilebilir.

Enfeksiyonun Şiddeti

Günlük NOBECİD dozu (g)

Hafif

1.5-3 g (1-2 g ampisilin + 0.5-1 g sulbaktam)

Orta

6 g’a kadar (4 g ampisilin + 2 g sulbaktam)

Şiddetli

12 g’a kadar (8 g ampisilin + 4 g sulbaktam)

Dozların daha sık veya daha seyrek uygulanması hastalığın şiddetine ve hastanın renal fonksiyonlarına göre endike olabilir. Tedavi, genellikle ateş düştükten 48 saat sonraya vediğer anormal belirtiler kaybolana kadar devam ettirilir. Tedavi normal olarak 5-14 günuygulanır. Hastalığın ciddi olduğu durumlarda tedavi süresi uzatılabilir veya ilave ampisilinuygulanabilir.

Ameliyat enfeksiyonları profilaksisinde, operasyon sırasında etkili serum ve doku konsantrasyonları sağlamaya yeterli zaman kalması için anestezi başlangıcında 1.5-3 g.NOBECİD (1-2 flakon NOBECİD 1g) verilir. Doz 6-8 saat ara ile tekrarlanabilir. EğerNOBECİD ile bir terapötik kür gerekmiyorsa, ameliyatların çoğunluğunda profilaktikuygulama 24 saat sonra durdurulur.

Komplike olmayan gonore tedavisinde 1.5 g NOBECİD (NOBECİD 1g flakon) tek doz olarak verilebilir. Sulbaktam ve ampisilinin plazma konsantrasyonlarını uzatmak amacıylaberaberinde 1 g probenesid oral olarak verilmelidir.

Uygulama şekli:

NOBECİD intravenöz ve intramusküler olarak uygulanabilir.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek/Karaciğer yetmezliği:

Ciddi renal fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, (kreatinin klerensi <30 ml/dak.) ampisilin ve sulbaktam eliminasyon kinetiği birbirine benzer şekilde etkilenmekte ve birinin ötekineplazma oranı değişmeden kalmaktadır. Böbrek yetmezliğinde doz aralığı, genel ampisilinuygulamasında olduğu gibi uzatılır.

Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastalarda NOBECİD Dozaj Uygulaması

Kreatinin klerensi (ml/dk. 1.73 m2)

Ampisilin/Sulbaktam Yarı Ömrü (saat)

Önerilen NOBECİD Dozu

>30

1.5-3 g 6-8 saatte bir

15-29

1.5-3 g 12 saatte bir

5-14

1.5-3 g 24 saatte bir

Pediyatrik popülasyon:

Çocuklar, bebekler ve yeni doğanlarda enfeksiyonların çoğu için dozaj 150 mg/kg/gün (100 mg/kg ampisilin ve 50 mg/kg sulbaktama tekabül eder) dür.

Ampisilinin alışılmış uygulamasına uygun olarak çocuklar, bebekler ve yeni doğanlarda dozlar genellikle 6-8 saatte bir olmalıdır. Yeni doğanlarda (özellikle erken doğanlarda)hayatın ilk haftasında tavsiye edilen doz, 12 saatte bir bölünmüş dozlar halinde 75mg/kg/gün’dür (25 mg/kg/gün sulbaktam ve 50 mg/kg/gün ampisiline tekabül eder).

Geriyatrik popülasyon:

Geriyatrik popülasyonda kullanımına dair veri bulunmamaktadır.

Doz aşımı ve tedavisi

Sulbaktam sodyum ve ampisilin sodyumun insanlarda akut toksisitesi üzerine sınırlı bilgi mevcuttur. İlacın aşırı doz kullanımında, temel olarak ilaç ile ilgili yan etkilerin uzantısı olanbelirtiler meydana getireceği beklenmektedir. P-laktam antibiyotiklerin BOS’da yüksekkonsantrasyonda bulunmasının, nöbet dahil olmak üzere nörolojik etkilere yol açabileceğigerçeği göz önünde tutulmalıdır. Sulbaktam ve ampisilinin her ikisi de dolaşımdanhemodiyaliz ile uzaklaştırıldığından, doz aşımı böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalardameydana gelirse, bu prosedürler ilacın vücuttan eliminasyonunu kolaylaştırabilir.