CARVEXAL 12.5 mg 30 tablet Kontrendikasyonları

Sandoz Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Carvexal Kontrendikasyonları, Carvexal Sakıncaları, Carvexal etkileri, Carvexal alerji, Carvexal kullanım alanları, Carvexal zararları, Carvexal belirtileri, Carvexal kullanım süresi, Carvexal kullanım şekli, Carvexal etken maddesi bilgilerini içerir.

Ziprasidon veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalarda kullanılmamalıdır.

QT aralığında uzama olduğu bilinen hastalarda, konjenital uzun QT sendromu, yakın zamanda geçirilmiş akut miyokard infarktüsü, dekompanse kalp yetmezliğinde, kontrendikedir.

QT aralığını uzatan ilaçlarla beraber kullanılmamalıdır: Sınıf IA ve sınıf III antiaritmikler, , klorpromazin, , takrolimus, arsenik trioksit, halofantrin, levometadil asetat, mezoridazin, tiyoridazin, pimozid, sparfloksasin, gatifloksasin, moksifloksasin, dolasetron mesilat,meflokin, sertindol veya sisaprid (Bkz. Uyarılar / Önlemler ve İlaç Etkileşimleri).