CARBOPLATIN TEVA 150 mg/15 ml liyofilize enj. flakon Yan Etkileri

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Carboplatin yan etkileri, Carboplatin etkileri, Carboplatin zararları, Carboplatin belirtileri, Carboplatin uyarılar, Carboplatin önlemler, Carboplatin kilo aldırırmı, Carboplatin zayıflatırmı, Carboplatin zehirlenmesi, Carboplatin cinsellik, Carboplatin sorunlar, Carboplatin uykusuzluk, Carboplatin bağımlılık, Carboplatin bırakma bilgilerini içerir.

4.Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi CARBOPLATIN TEVA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdaki yan etkiler, CARBOPLATİN-TEVA kullanıyorsanız görülebilir ve bu nedenle belirli önlemlere ve tedavilere ihtiyaç duyabilirsiniz.

Yan etkilerin tahmin edilen görülme sıklıkları:

Çok yaygın: 10 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın: 100 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Yaygın olmayan: 1000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

10.000 hastanın 1 ila 10’unda görülebilir.

Seyrek:

Çok seyrek: Bilinmiyor:

10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor

Çok yaygın:
 • Alyuvar, akyuvar ve trombositlerdeki (kan hücreleri) değişiklikler (miyelosüpresyon)
 • Anemi (kansızlık)
 • Böbreklerdeki kreatinin klerensinde azalma ve kanda üre artışı
 • Anormal karaciğer enzim düzeyleri
 • Kann ağrısı
 • Kandaki tuz düzeylerinde azalma
 • Bulantı ve kusma
 • Yaygın:
 • Hasta hissetme veya hasta olma, gribe benzer sendrom (enfeksiyonlar)
 • Kanda bilirubin, kreatinin ve ürik asit artışı
 • Alışılmadık morarma veya kanama (istenmeyen kanama durumları)
 • İshal, kabızlık, dudakta yara veya ağız ülserleri (mükosit)
 • Kızarıklık, kurdeşen, cilt kızarması, kaşıntı, yüksek ateş dahil aleıjik reaksiyonlar
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus), duyusal bozukluk ve duyma kaybı
 • İğnelenme (periferik nöropati)
 • Tat değişiklikleri
 • Geçici olarak görme kaybı dahil geçici görsel rahatsızlıklar
 • Kalp sorunları
 • Nefes darlığı ve/veya öksürmeye neden olan akciğerlerin skarlaşması
 • Saç dökülmesi, ciltteki bozukluklar
 • Ürogenital bozukluk
 • Alışılmadık yorgunluk veya zayıflık hissi
 • Vücut dayanıklılığında kayıp veya olmaması
 • Tam veya kısmi görme kaybına neden olabilecek optik sinirde inflamasyon (optik nörit)
 • Sıklığı bilinmeyen ve diğer yan etkiler:
 • Kısmi duyma kaybı
 • Böbreklerdeki hasar (renal toksisite)
 • İkincil habis (köyü huylu ) tümörler
 • Kendinizi hastahissettiğiniz veya hasta olduğunuziçin aldığınız ilaçlarlaçoğu kez ilişkili
 • merkezi sinir sistemi semptomları

 • Enfeksiyona dair bir kanıt olmaksızın ateş ve titremeler
 • Enjeksiyon yeriçevresinde kızarıklık, şişme veağrı veya ölü deri(enjeksiyon yeri
 • reaksiyonu)

 • Düşük akyuvar seviyeleri nedeniyle yüksek ateşle birlikte iyi hissetmeme (febril nötropeni)
 • Hayati tehlikesi olan enfeksiyonlar ve kanama
 • İştah kaybı (anoreksi)
 • Karaciğer fonksiyonunda ciddi bozukluk, hasarveya karaciğer hücrelerinin ölümü.
 • Doktorunuz sizi takip etmek isteyebilir.

 • Hemolitik-üremiksendrom (akut böbrek yetmezliği,kırmızı kan hücrelerisayısında azalma
 • [Mikroanjiyopatik hemolitik anemi] ve düşük trombosit sayısı ile karakterize bir hastalık)

 • Şiddetli aleıjikreaksiyonlar (anafilaksis/anafilaktoid reaksiyonlar).Şiddetli aleıjik
 • reaksiyonun semptomlan arasmda ani hırıltı veya göğüs sıkışması, göz kapakları, yüz ya da dudakların şişmesi, yüz kızarması, tansiyon düşüklüğü (hipotansiyon), çarpıntı (taşikardi),ürtiker, nefes darlığı (dispne), baş dönmesi ve anafilaktik şok yer alır.

 • Kalp yetmezliği, kalpteki kan damarlarının tıkanması, yüksek kan basıncı
 • İnme ya da bilinç kaybına neden olabilecek beyinde kanama
 • Yan etkilerin raporlanması

  Carboplatin ile cisplatinin toksisite profili çok farklıdır. Carboplatin daha seyrek olarak nörotoksisite nefrotoksisite ototoksisite ve gastroıntestinal advers etkilere neden olmakta fakat daha şiddetli olarak miyelasupresyona yol açmaktadır.
  Miyelosupresyon ve netretoksisite başlıca doz sınırlayıcı toksitlerdendir.
  Doza bağlı mide bulantısı ve kusma yaygındır. Fakat genellikle hafif genellikle hafif ve standart antiemetik ilaçlarla kontrol altına alınabilir özelliktedir. Hepatik tümör telşhisi antiemetik ilaçlarla kontrol altına alınabilir özelliktedir. Hepatik timör teşhisi yokluğunda tedavi gören hastaların üçte birinde karaciğer fonksiyon değişiklkleri meydana gelebilirse de bu anormalliklerin carboplatin ile ilişkisi çoğu kez belirsizdir.ayrıca bu değişimler çok nadir olarak şiddetlidir. İlacin hepatik eliminasyon ile ilgisi olmadığından karaciğer fonksiyonu orta derecede bozuk hastalar carboplatin maksimum dozlarını alabilirler.
  Çok nadir olmakla birlikte caboplatin verildikten sonra periferal nöropatiler ve ototoksisitenin işaretleri ortaya çıkabilir. Cisplatin uygulamasında olduğu gibi bunlar tam olarak reversibl olmayabilir ve bilinen bir antidot da bulunmamaktadır.
  İlacın verilmesinden sonra carboplatine karşı alerjik reaksiyonla başgösterebilir ve bunlar uygun standart terapi ile tedavi edilmelidir.