ALZEPIL 5 mg 14 film tablet Dozu

Koçak Farma Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Alzepil dozu, Alzepil dozaj, Alzepil doz aşımı, Alzepil uygulama, Alzepil kullanım şekli, Alzepil kullanımı, Alzepil kullanım süresi, Alzepil açmı tokmu, Alzepil nedir, Alzepil ne için kullanılır, Alzepil nasıl kullanılır, Alzepil faydaları, Alzepil etkileri, Alzepil günde kaç kez, Alzepil sabah mı akşam mı, Alzepil fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uygulama şekli

Pozoloji ve uygulama şekli

Yetişkinler/yaşlılar:

Tedaviye günde tek doz 5 mg ile başlanır. Tedaviye verilecek en erken klinik yanıtların alınması ve donepezil hidroklorürün kararlı durum konsantrasyonlarına ulaşabilmesi için 5 mg/gün’lükdoza en az bir ay süreyle devam edilmelidir. Bir ay süreyle günde 5 mg dozun sağladığı klinikcevabın değerlendirilmesi ile ALZEPİL’in dozu, günde tek doz 10 mg’a yükseltilebilir. Önerilenen yüksek günlük doz 10 mg’dır. 10 mg/gün’ün üstündeki dozlar klinik çalışmalardaincelenmemiştir.

Tedaviye ara verilmesi durumunda ALZEPİL’in yararlı etkilerinde tedrici bir azalma görülür. Tedavinin aniden kesilmesinden sonra herhangi bir "rebound" etki veya geri çekilme etkisi ilekarşılaşılmamıştır.

Uygulama şekli:

ALZEPİL oral olarak, günde tek doz ve gece yatmadan hemen önce alınmalıdır.

Özel popülasyonlara ilişkin ek bilgiler:

Böbrek yetmezliği: Donepezil hidroklorürün klerensi bu şartlardan etkilenmediğinden, böbrek bozukluğu olan hastalara benzer bir doz programı uygulanabilir.

Karaciğer yetmezliği: Hafif ve orta şiddetli karaciğer yetmezliğinde ilaca olası maruziyet artışı nedeniyle, bireysel tolerabiliteye göre doz ayarlaması yapılmalıdır. Stabil alkolik sirozu olan 10hastanın yer aldığı bir çalışmada donepezil hidroklorürün klerensi, yaş ve cinsiyet yönündeneşlenmiş 10 sağlıklı bireyinkine göre %20 azalmıştır.

Pediyatrik popülasyon: Donepezil hidroklorürün çocuklardaki etkililik ve güveni il iği ortaya konulmadığından, çocuklarda kullanılması önerilmemektedir.

Geriyatrik popülasyon: Aslen donepezil hidroklorürün farmakokinetiğinin yaş ile olan ilişkisini incelemek amacıyla bir çalışma yapılmamıştır. Ancak ilacın tedavi süresince Alzheimer’lı yaşlıhastalarda takip edilen ortalama plazma konsantrasyonları genç sağlıklı gönüllülerde görülen ilekarşılaştırılabilir durumdadır.

Doz aşımı ve tedavisi

Hayvan çalışma verileri

Fare, sıçan ve köpeklerde tek bir oral doz olarak alman donepezil hidroklorürün tahmin edilen ortalama öldürücü dozu sırasıyla 45, 32 ve 15 mg/kg olup, bunlar insan için önerilen azami dozolan günde 10 mg’lık değerin sırasıyla, yaklaşık 225, 160 ve 75 katıdır. Kolineıjik stimülasyonundozla ilgili belirtileri hayvanlarda gözlemlenmiş olup, bunlara ani harekette azalma, yüzükoyunyatma pozisyonu, yürürken sendeleme, gözyaşı salgılama, klonik konvul siy onlar, solunumzorluğu, tükürük salgılama, miyozis, fasikülasyon ve vücut yüzeyi sıcaklığında düşme dahildir.

Doz aşımının semptomları / Kolinerjik kriz

Kolinesteraz inhibitörleriyle doz aşımı, şiddetli bulantı, kusma, tükrük salgılama, terleme, bradikardi, hipotansiyon, solunum güçlüğü, kollaps ve konvulsiyonlarla karakterize kolinerjikkrizle sonuçlanabilir. Kas zayıflamasının artması bir ihtimal olup, solunum kaslarının dahilolması halinde ölümle sonuçlanabilir.

Tedavi

Her doz aşımı vakasında olduğu gibi, genel destek tedbirlerinden yararlanılmalıdır. Donepezil hidroklorürün doz aşımında antidot olarak atropin (1 ila 2 mg’lık bir intravenöz başlangıç dozunuklinik cevaba bağlı olarak sonraki dozlar takip edebilir) gibi tersiyer (üçüncül) yapıdakiantikolineıjikler kullanılabilir. Glikopirolat gibi kuatemer (dördüncül) yapıdaki antikolinerj iki erlebirlikte alındığında, diğer kolinomimetiklerle kan basıncı ve kalp atışında atipik cevaplarbildirilmiştir. Donepezil hidroklorürün ve/veya metabolitlerinin diyalizle (hemodiyaliz, peritondiyalizi veya hemofıltrasyon) atılıp atılamayacağı bilinmemektedir.