ZEMPLAR 5 mcg/ml enjeksiyonluk çözelti içeren ampül 2 ml 5 ampül {Abbott} Zararları

Abbott Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Zemplar zararları, Zemplar önlemler, Zemplar riskler, Zemplar uyarılar, Zemplar yan etkisi, Zemplar istenmeyen etkiler, Zemplar cinsel, Zemplar etkileri, Zemplar tedavi dozu, Zemplar aç mı tok mu, Zemplar hamilelik, Zemplar emzirme, Zemplar alkol, Zemplar kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

ZEMPLAR® ile Faz II, III ve IV klinik çalışmalarında yaklaşık 600 hasta tedavi edilmiştir.

Bütünüyle, ZEMPLAR® ile tedavi edilen hastaların %6’sı advers reaksiyonlar bildirmiştir.

ZEMPLAR® tedavisi ile ilişkilendirilen en yaygın advers reaksiyon hastaların %4.7’sinde oluşan hiperkalsemi’dir. Hiperkalsemi, PTH’ın aşırı baskılanma seviyesine bağlıdır ve uygun bir doz titrasyonu ile en aza indirgenebilir.

Klinik çalışmalardan, parikalsitol ile muhtemelen, büyük olasılıkla veya kesinlikle ilişkili olan advers reaksiyonlar aşağıdaki tabloda vücut sistemi ve sıklık olarak verilmiştir.

Sıklık kategorileri şu şekildedir; Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100, <1/10); yaygın olmayan (>1/1000, <1/100); seyrek (>1/10000, <1/1000); çok seyrek (<1/10000, izole raporlar dahil).

Vücut sistemi

Sıklık

Advers reaksiyon

Endokrin sistemi

Yaygın

Paratiroid bozukluk

Kan ve lenf sistemi

Yaygın olmayan

Anemi, lökopeni, lenf adenopati, artmış kanama zamanı

immün Sistem Bozuklukları

Yaygın

Pruritus

Yaygın olmayan

Alerjik reaksiyon, döküntü

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygın

Hiperkalsemi, hiperfosfatemi

Yaygın olmayan

Ödem, periferal ödem, artmış AST (aspartat amino transferaz) ve kilo kaybı

Sinir sistemi

Yaygın

Sersemlik hissi

Yaygın olmayan

Konfüzyon, delirium, baş dönmesi, yürüyüş bozukluğu, ajitasyon, depersonalizasyon, hipestezi, insomnia, miyokloni, sinirlilik, parestezi, stupor

Özel duyular

Yaygın

Tat duyusunda bozukluk

Yaygın olmayan

Konjonktivit, kulak hastalığı ve glokom

Kardiyovasküler sistem

Yaygın

Palpitasyon

Yaygın olmayan

Hipotansiyon, aritmi, atriyal flatter, serebral iskemi, serebrovasküler olay, kalp durması, hipertansiyon, senkop

Solunum sistemi

Yaygın olmayan

Astım, artan öksürük, dispne, burun kanaması, pulmoner ödem, farenjit ve pnömoni

Sindirim sistemi

Yaygın

Gastrointestinal kanama

Yaygın olmayan

Anoreksi, kolit, konstipasyon, diyare, ağız kuruluğu, disfaji, gastrointestinal bozukluk, gastrit, rektal hemoraji, susama, bulantı, kusma, dispepsi

Deri ve ekleri

Yaygın olmayan

Alopesi, hirsutizm, terleme ve vezikülöbüllöz döküntü

Kas-İskelet sistemi

Yaygın olmayan

Artralji, miyalji, eklem hastalığı ve seğirme

Ürogenital sistem

Yaygın olmayan

İmpotans, meme karsinomu, meme ağrısı, vajinit

Bir bütün olarak vücut

Yaygın

Baş ağrısı, üşüme, kötü hissetme

Yaygın olmayan

Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ağrı, asteni, sırt ağrısı, göğüs ağrısı, ateş, grip sendromu, enfeksiyon, kırıklık, sepsis

Pazarlama Sonrası Advers Reaksiyonlar

İmmün sistem bozuklukları, aşırı duyarlılık

Anjioödem (yüz ödemi), larenjeal ödem (ağız ödemi), ürtiker, alerjik reaksiyon seyrek olarak bildirilmiştir.

Sinir sistemi bozuklukları

Tat duyusunda bozukluk (metalik tat) seyrek olarak bildirilmiştir.

Deri ve eklerinin bozuklukları