XELTABIN 150 mg 60 film kaplı tablet Zararları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Xeltabin zararları, Xeltabin önlemler, Xeltabin riskler, Xeltabin uyarılar, Xeltabin yan etkisi, Xeltabin istenmeyen etkiler, Xeltabin cinsel, Xeltabin etkileri, Xeltabin tedavi dozu, Xeltabin aç mı tok mu, Xeltabin hamilelik, Xeltabin emzirme, Xeltabin alkol, Xeltabin kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

a. Güvenlilik profilinin özeti

Kapesitabinin genel güvenlilik profili, monoterapi şeklinde kapesitabin tedavisi alan veya çok sayıda endikasyon için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon şeklinde kapesitabin alan 3000’den fazla hastadan elde edilen verilere dayanmaktadır. Metastatik meme kanseri, metastatik kolorektal kanser ve adjuvan kolon kanseri olan popülasyonlarda kapesitabin monoterapisinin güvenlilik profilleri benzerdir. Çalışma tasarımları ve önemli etkinlik bulguları dahil, önemli çalışmaların detayları için bölüm 5.1 .’e bakınız.

En yaygın bildirilen ve/veya klinik açıdan önemli tedaviyle ilişkili advers ilaç reaksiyonları (AİR’ler); gastrointestinal hastalıklar (özellikle ishal, bulantı, kusma, karın ağrısı, stomatit), el ve ayak sendromu (palmar-plantar eritrodisestezi). yorgunluk, asteni, anoreksi, kardiyotoksisite, daha önce kısıtlı böbrek fonksiyonu olanlarda böbrek disfonksiyonunun artması ve troınboz/emboli olmuştur.

b. Advers reaksiyonların tablo şeklinde özeti

Araştırmacı tarafından kapesitabin uygulaması ile muhtemelen, olasılıkla veya uzaktan ilişkili kabul edilen ADR’ler, tek ajan olarak verilen kapesitabin için Tablo 4’te ve çok sayıda endikasyonda farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde verilen kapesitabin için Tablo 5’te sunulmaktadır. ADRTeri sıklıklarına göre sıralamak için aşağıdaki başlıklar kullanılmıştır: çok yaygın (>1/10). yaygm (>1/100, <1/10) ve yaygm olmayan (>1/1000, <1/100). Her sıklık grubunda, ADR’ler azalan önem sırasında sunulmaktadır.

Kapesitabin Monoterapisi:

Tablo 4’te; 1900’den fazla hastayı içeren üç önemli çalışmadan (çalışma M66001, SOI4695 ve S014796) sağlanan güvenlilik verilerinin toplu bir analizine dayalı olarak, kapesitabin monoterapisinin kullanımı ile ilişkili ADR’ler listelenmektedir. ADR’ler. toplu analizden sağlanan genel insidansa göre uygunluk sıklık grubuna eklenmiştir.

Tablo 4 Kapesitabin monoterapisi ile tedavi edilen hastalarda bildirilen ilişkili ADRTerin özeti

Vücut Sistemi

Çok Yaygın Tüm dereceler

Yaygın

Tiim dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli ve/veya Yaşamı tehdit eden ’derece 3-4) veya tıbbi olarak önemli kabul edilenler

Enfeksiyonlar ve enfestasvonlar

Herpes virüsü enfeksiyonu, slazofarinjit, Alt solunum yolu enfeksiyonu

Sepsis, İdrar yolu enfeksiyonu, Seliilit, Tonsillit, Farenjit, Oral kandidiyaz, Grip, Gastroenterit, Mantar enfeksiyonu. Diş abseleri

Benign, malign ve

belirlenememiş

neoplazm

Jpoın

Kan ve lenfatik

sistemi

hastalıkları

vlötropeni, Anemi

■ebril nötropeni, Pansitopeni, Granülositopeni, Trombositopeni, lökopeni, Hemolitik anemi, INR artışı/Protrombin zamanı uzaması

Bağışıklık

sistemi

hastalıkları

Aşırı duyarlılık

Metabolizma ve

beslenme

hastalıkları

Anoreksi

Dehidrasyon, İştah kaybı, Kilo kaybı

Diyabet, Hipokalemi, iştah bozukluğu, Vlalnütrisyon, Hipertrigliseridemi

Psikiyatrik

hastalıklar

-

Uykusuzluk, Depresyon

Konfdzyonel durum. Panik atak, Deprese duygudurum. Libido azalması

Sinir sistemi hastalıkları

Baş ağrısı, Letarji, Baş dönmesi. Parestezi, Tat alma duyusunda değişiklik

Afazi, Bellek bozukluğu, Ataksi, Senkop, Denge bozukluğu. Duyusal bozukluk, Periferik nöropati

Göz hastalıkları

Lakrimasyonda artış, Konjonktivit, Göz iritasyonu

Görme keskinliğinde azalma, Çift görme

Kulak ve iç kulak

hastalıkları

Vertigo, Kulak ağrısı

Kalp hastalıkları

Kararsız angina, Angina pektoris, Miyokard iskemisi, Atriyal fıbrilasyon, Aritmi, Taşikardi, Sinüs taşikardisi, Çarpıntılar

Vasküler

hastalıklar

Trombo flebit

Derin ven trombozu. Hipertansiyon, Peteşi, Hipotansiyon, Sıcak basması, Periferik soğukluk

Solunum, göğüs hastalıklan ve mediastinal hastalıklar

Dispne, Epitaksis, Öksürük, Rinore

Pulmoner emboli, Pnömotoraks, Hemoptiz, Astım, Efor dispnesi

Gastrointestinal

hastalıklar

İshal, Kusma, Bulantı, Stomatit, Karın ağrısı

Gastrointestinal kanama, Kabızlık, Üst karın ağrısı, Dispepsi, Gaz, Ağız kuruluğu

Barsak tıkanıklığı. Asit, Enterit, Gastrit. Disfaji, Alt karın ağrısı, üzofajit, Karında rahatsızlık, Gastroözofageal reflü hastalığı. Kolit, Dışkıda kan

Hepato-biliyer

hastalıklar

Hiperbilirubinemi, Karaciğer fonksiyon testi anormallikleri

Sarılık

Vücut Sistemi

Çok Yaygın Tüm dereceler

Yaygın Tüm dereceler

Yaygın Olmayan

Şiddetli ve/veya Yaşamı tehdit eden (derece 3-4) veya tıhhi olarak önemli kabul edilenler

Deri ve deri altı

dokusu

hastalıkları

Palmar-plantar

eritrodisestezi

sendromu

Döküntü, Alopesi, Eritem, Deride kuruluk, Kaşıntı, Deride aşırı

rigmentasyon, Maküler döküntü, Deri deskuamasyonu, Derıııatit, Pigmentasyoıı hastalığı, Tırnak bozukluğu

Deri ülseri, Döküntü, Ürtiker, İşığa duyarlılık reaksiyonu, Palmar eritem, Ytizde şişme, Purpura

Kas iskelet ve bağ doku hastalıkları

Ekstremitede ağrı, Sırt ağrısı, Artralji

Eklemelrde şişme. Kemik ağrısı, Yüz ağrısı. Kas iskelet sertliği, Kas zayıflığı

Böbrek ve idrar hastalıkları

-

Hidronefroz, İdrar kaçırma, Hematüri, Noktüri, Kan kreatinin düzeyinde artış

••

Üreme sistemi v

meme

hastalıkları

e

Vajinal kanama

Genel hastalıkla ve uygulama bölgesi

rahatsızlıkları

r

Yorgunluk,

Asteni

Pireksi, Letarji, Periferik ödem. Kırıklık, Göğüs ağrısı

Ödem, Ürperme, Grip benzeri hastalık, Rigor, Vücut sıcaklığında artış

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürle ilişkili

komplikasyonla

r

Blister, Doz aşımı

Kombinasyon tedavisinde XELTABİN:

Tablo 5’te; 3000’den fazla hastadan elde edilen güvenlilik verilerine dayalı olarak, XELTABİN’in çok sayıda endikasyonda farklı kemoterapi rejimleri ile kombinasyon halinde kullanılmasıyla ilişkili ADR’ler listelenmektedir. ADR’ler, majör klinik çalışmalardan herhangi birinde görülen en yüksek insidansa göre uygun sıklık grubuna (Çok yaygın veya Yaygm) eklenmiştir ve yalnızca, XELTABİN monoterapisinde görülenlere
ek olarak
meydana gelmeleri veya XELTABİN monoterapisine kıyasla
daha yüksek sıklık grubunda
görülmeleri durumunda eklenmiştir (bkz. Tablo 4). Kombinasyon tedavisinde XELTABİN için bildirilen yaygın olmayan ADR’ler, XELTABİN monoterapisi için bildirilen veya kombinasyon ajanıyla monoterapi için bildirilen ADR’lerle tutarlıdır (literatürde ve/veya ilgili kısa ürün bilgilerinde).

ADR’lerden bazıları, kombinasyon ajanıyla yaygın görülen reaksiyonlardır (örn. dosetaksel veya oksaliplatin ile periferik duysal nöropati. bevasizumab ile görülen hipertansiyon); bununla birlikte, XELTABİN tedavisiyle alevlenme olduğu göz ardı edilemez.

Tablo 5 Kombinasyon tedavisinde XELTABİN ile tedavi edilen hastalarda bildirilen, XELTABİN monoterapisiyle görülenlere
ek olarak
veya XELTABİN monoterapisine kıyasla
daha yüksek sıklık grubunda
görülen ilişkili ADRTerin özeti

Vücut Sistemi

Çok Yaygın Tiim dereceler

Yaygın

Tüm dereceler

Enfeksiyonlar ve enfestasyonlar

Herpes zoster, idrar yolu enfeksiyonu, Oral kandidiyaz. Üst solunum yolu enfeksiyonu. Rinit, Grip, Enfeksiyon. Oral herpes

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

"Nötropeni, Lökopeni, Anemi, "Nötropenik ateş, Trombositopeni

Kemik iliği depresyonu, Febril, Nötropeni

Bağışıklık sistemi hastalıkları

Aşırı duyarlılık

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

İştah azalması

Hipokalemi, Hiponatremi, Hipomagnezemi, Hipokalsemi, Hiperglisemi

Psikiyatrik hastalıklar

-

Uyku bozukluğu, Anksiyete

Sinir sistemi hastalıkları

Tat alma bozukluğu, Parestezi ve disestezi, Periferik nöropati, Periferik duyusal nöropati, Tat alma duyusunda değişiklik, Baş ağrısı

Nörotoksisite, Tremor, Nevralji, Aşırı duyarlılık reaksiyonu, Hipoestezi

Göz hastalıkları

Lakrimasyonda artış

Görme bozuklukları, Göz kuruluğu, Göz ağrısı, Görme kaybı, Bulanık görme

Kulak ve iç kulak hastalıkları

-

Kulak çınlaması, Hipoakuzi

Kalp hastalıkları

-

Atriyal Fıbrilasyon, Kardiyak iskemi/enfarktüs

Vasküler hastalıklar

Alt ekstremitede ödem, Hipertansiyon, "Emboli ve tromboz

Kızarma, Hipotansiyon, Hipertansif kriz. Sıcak basması, Flebit

Solunum, göğüs hastalıkları ve mediastinal hastalıklar

Boğaz ağrısı, Farenks disestezisi

Hıçkırık, Farengolarengeal ağrı, Ses kısıklığı

Gastrointestinal

hastalıklar

Kabızlık, Dispepsi

Ust gastrointestinal kanama. Ağız ülserleri, Gastrit, Karında şişkinlik, Gastroözofageal reflü hastalığı, Oral ağrı. Disfaji, Rektal kanama. Alt karın ağrısı, Oral disestezi, Oral parestezi. Oral hipoestezi, Karında rahatsızlık

Hepato-biliyer hastalıklar

-

Anormal karaciğer fonksiyonu

Deri ve deri altı dokusu hastalıkları

Alopesi, Tırnak bozukluğu

1 liperhidıoz, Eritematöz döküntü, Ürtiker, Gece terlemeleri

Kas iskelet ve bağ doku hastalıkları

Miyalji, Artralj i. Ekstrem itede ağrı

Çene ağrısı, Kas spazmları, Çene kilitlenmesi, Kas zayıflığı

Böbrek ve idrar hastalıkları

Hematüri, Proteinüri, Renal kreatinin klerensinde azalma, Dizüri

Vücut Sistemi

Çok Yaygın Tiim dereceler

Yaygın Tüm dereceler

Genel hastalıklar ve uygulama bölgesi rahatsızlıkları

Pireksi, Güçsüzlük, ’Letarji, Sıcaklık intoleransı

Vlukozal enflamasyon, Bacak ağrısı, Ağrı, Üşüme, Göğüs ağrısı, Grip ienzeri hastalık. Ateş, İnfüzyonla ilişkili reaksiyon, Enjeksiyon bölgesi reaksiyonu, İnfıizyon bölgesinde ağrı. Enjeksiyon bölgesinde ağrı

Yaralanma, zehirlenme ve prosedürle ilişkili komplikasyonlar

Berelenme

Her terim için, sıklık sayımında, tüm derecelerden ADR’ler temel alınmıştır. “+” ile işaretlenen terimler için sıklık sayımında derece 3-4 ADR’ler temel alınmıştır. ADR’ler, majör kombinasyon çalışmalarının herhangi birinde görülen en yüksek insidansa göre eklenmiştir.

Pazarlama Sonrası Deneyimler

Aşağıdaki ilave ciddi advers reaksiyonlar, pazarlama sonrası maruz kalma döneminde belirlenmiştir:

Çok seyrek: lakrimal kanal stenozu

Çok seyrek: klinik çalışmalar ve pazarlama sonrası maruz kalma dönemi sırasında karaciğer yetmezliği ve kolestatik hepatit bildirilmiştir.

Çok seyrek: ventriküler fıbrilasyon, QT uzaması, torsade de pointes ve bradikardi

c. Belli advers reaksiyonların tanımı

El ve ayak sendromu (EAS) (bkz. bölüm 4.4.):

Kapesitabin monoterapisi çalışmalarında (kolon kanserinde adjuvan tedaviyi, metastatik kolorektal kanser tedavisini ve meme kanseri tedavisini içerir) 3 haftada bir, 1. ila 14. günlerde günde iki kez 1250 mg/m2’lik kapesitabin dozu için tüm derecelerden EAS %53 ila %60 sıklığında gözlenmiş ve bu sıklık, metastatik meme kanserinin tedavisi için kapesitabin/dosetaksel kolunda %63 olmuştur. Kapesitabin kombinasyon tedavisinde, 3 haftada bir 1. ila 14. günlerde günde iki kez 1000 mg/m2 kapesitabin dozu için tüm derecelerden EAS %22 ila %30 sıklığında gözlenmiştir.

Kapesitabin monoterapisi veya çok sayıda endikasyon (kolon kanseri, kolorektal kanser, mide kanseri ve meme kanseri) için farklı kemoterapi rejimleriyle kombinasyon halinde kapesitabin tedavisi uygulanan 4700’den fazla hastaya ilişkin verilerin elde edildiği 14 klinik çalışmanın bir meta-analizi, kapesitabin tedavisine başlandıktan medyan 239 gün [%95 GA 201, 288J sonra 2066 (%43) hastada EAS (tüm derecelerden) oluştuğunu göstermiştir. Birlikte ele alınan tüm çalışmalarda, aşağıdaki eş değişkenler EAS gelişimi açısından yüksek bir riskle istatistiksel anlamlı ilişki göstermiştir: kapesitabin başlangıç dozunun (gram) artırılması, kümülatif kapesitabin dozunun azaltılması (0.1 *kg), ilk altı haftada göreceli doz yoğunluğunu artırılması, çalışma tedavisi süresinin (hafta) artırılması, artan yaş (10 yıllık artışlarla), kadın cinsiyet ve başlangıçta iyi düzeyde ECOG performans durumu (0’a karşı >1).

İshal (bkz. böliim 4.4.):

XELTABİN, hastaların yaklaşık %50’sinde gözlenen ishalin oluşmasına yol açabilir.

Kapesitabin ile tedavi edilen 4700’den fazla hastanın yer aldığı 14 klinik çalışmanın meta-analizine ait sonuçlar birlikte ele alındığında tüm çalışmalarda aşağıdaki eş değişkenlerin ishal