VINCRISTINE-TEVA 1 mg 1 flakon Kullanımı

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

3.VINCRISTINE-TEVA nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

Hastaya uygulanan VİNCRİSTİNE-TEVA dozu vücut yüzey alanına göre belirlenir. Dozun hesaplanmasında çok dikkatli olunmalıdır.

Gene! olarak tek doz 2 mg’ı aşmamalıdır. Her uygulamadan önce beyaz kan hücresi sayımı yapılmalıdır Haftada bir damar içine uygulanır. Önerilen doz. 1.4

1.5 mg/m'" dir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygula\acaktır.

Uygulama yolu ve metodu

VtNCRİSTtNE-TEVA bir sağlık personeli tarafından sadece damar içine (intravenöz) uygulama içindir.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

Çocuklarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Yaşlılarda kullanımı

Yaşlı hastalarda doz ayarlamasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

Böbrek ve Karaciğer Yetmezliği:

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer VİNCRİSTİNE-TEVA ' nın etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz varsa doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla VINCRISTINE-TEVA kullanırsanız

Kullanmanız gerekenden daha fazla VINCRISTINE-TEVA kullanırsanız

Bu nedenle önerilenden daha yüksek doz uygulamasını takiben, hastaların daha yüksek yan etkilere maruz kalması beklenebilir. Destekleyici tedavi şu şekilde olabilir:

• Uygun olmayan antidiüretik (idrar çıkışını azaltan) hormon saliminin sendromlarından kaynaklanan yan etkilerin önlenmesi.

• Antikonvülsan (havalelerin önlenmesinde kullanılan ilaçlar) uygulaması,

• Barsak tıkanmasını önlemek için lavman veya müshil etkili ilaçların kullanılması,

• Kalp- damar (kardiyovasküler) sistemin düzenlenmesi.

• Günlük kan sayımının yapılması.

Damar içine 100 mg folinik asitin 24 saat boyunca her 3 saatte bir, sonraki 48 saat boyunca ise her 6 saatte bir uygulanması vinkristin aşırı dozunu tedavide yardımcı olabilir. Folinik asitle tedavi destekleyici tedaviye gereksinimi ortadan kaldırmaz.

VİNCRİSTİNE-TEVA 'dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı He konuşunuz.

VINCRISTINE-TEVA'i kullanmayı unuttuysanız

Uygulanması gereken dozun size verilmemiş olabileceğini düşünüyorsanız ya da ilacınızı uygulatmadıysanız, sağlık personelini bilgilendirmeniz gereklidir. Doktorunuz unutulan dozun ne zaman uygulanacağına karar verecektir.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

VİNCRİSTİNE-TEVA ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:

VINCRİSTİNE-TEVA ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. İstenmeyen veya beklenmeyen etkiler gelişmediği ve doktorunuz aksi bir tavsiyede bulunmadığı sürece tedaviyi bırakmayınız.

Tedaviyi doktorunuzun belirlediği zamandan önce sonlandırmanız halinde hastalığınız şiddetlenebilir.