SANTIS 8 mg ağızda dağılan 10 tablet Etkileşimi

Kaya Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Santis etkileşimi, Santis etken madde, Santis yardımcı maddeler, Santis alkol, Santis etkileşim, Santis kullananlar, Santis dozu, Santis kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

SANTİS, kendisinin ya da diğer ilaçların metabolizmasını indüklediğine veya inhibe ettiğine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Spesifik çalışmalar ondasetronun alkol, temazepam, furosemid,tramadol veya propofol ile birlikte uygulandığında fannakokinetik etkileşim olmadığınıgöstermiştir.

Ondansetron çeşitli hepatik sitokrom P450 enzimleri aracılığıyla metabolize edilir: CYP3A4, CYP2D6 ve CYP1A2. Ondansetronu metabolize edebilen metabolik enzimlerin çokluğunabağlı olarak enzim inhibisyonu veya aktivitesinin azalması (örneğin CYP2D6’nm genetikeksikliği) normal olarak diğer enzimler tarafından telafi edilebilir ve genel ondasetronklerensinde veya doz rejiminde çok küçük veya önemsiz miktarda değişiklik olabilir.

Bitkisel ürünler ile etkileşim: St. John’s worth plazma ondansetron düzeylerini azaltabilir.

Fenitoin, karbamazepin ve rifampisin: Güçlü CYP3A4 indükleyicileriyle (örneğin fenitoin, karbamazepin ve rifampisin) tedavi edilen hastalarda oral ondansetron klerensi artmış veondansetron kan konsantrasyonları azalmıştır.

Tramadol: Küçük çalışmalardan sağlanan veriler ondansetronun tramadolün analjezik etkisini azaltabileceğini göstermektedir.

Apomorfin: Ondansteron apomorfinin hipotansif etkisini güçlendirebilir. Birlikte

kullanılmamalıdır.