PHYSIONEAL 40 %3.86 glükozlu periton diyaliz sol. mini kapaklı 2000ml çiftli torba Uyarılar

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal uyarılar, Physioneal zararları, Physioneal önlemler, Physioneal riskler, Physioneal yan etkisi, Physioneal alerji, Physioneal alkol, Physioneal hamileler, Physioneal emzirme, Physioneal araç kullanımı, Physioneal fazla alınırsa bilgilerini içerir.

Uyarılar

• Aşağıda belirtilen durumlann varlığında periton diyalizi dikkatle uygulanmalıdır:

1) Uygulanan kann cerrahisi sırasında periton membram ve diyaframın bütünlüğünün bozulması, konjenital anomaliler, iyileşme gerçekleşene kadar kann bölgesine olantravmalar, batın tümörleri, kann duvan enfeksiyonlan, hemi, fekal fistül, kolostomi yada ileostomi, sık tekrarlayan divertikülit ataklan, enflamatuvar ya da iskemik bağırsakhastalığı, büyük polikistik böbrekler ya da kann duvan, yüzeyi ya da boşluğununbütünlüğünü bozan durumlar.

2) Son zamanlarda uygulanmış aortik greft replasmam ya da şiddetli solunum hastalığı gibi diğer durumlar.

• Enkapsülan peritoneal skleroz (EPS) periton diyalizi tedavisinin bilinen nadir görülenkomplikasyonlanndan biridir. Periton diyalizi tedavisinin kapsamında aralanndaPHYSIONEAL 40’ın da bulunduğu periton diyalizi çözeltileri kullanan hastalarda EPSgörülebildiği rapor edilmiştir.

• Periton diyalizi tedavisi sırasında peritonit gelişirse, mümkün olan her durumdakullanılacak antibiyotiklerin seçim ve dozajı izole edilen organizmaların tanıma veduyarlılık çalışmalarının sonuçlanna göre düzenlenmelidir. Peritonite yol açanorganizmalann belirlenmesinden önce geniş spektrumlu antibiyotiklerin kullanımıgerekli olabilir.

• Laktat düzeylerinin yükselmiş olduğu hastalarda, laktat içeren periton diyalizi çözeltilerinin kullanımında dikkat gerekir. Laktat temelli periton diyalizi çözeltileri iletedaviye başlamadan önce ve tedavi sırasında laktik asidoz riskini arttırdığı bilinendurumlann [örn. akut böbrek yetmezliği, doğuştan metabolik hastalıklar, metformin venükleosit/nükleotid revers transkriptaz inhibitörleri (NRTI) gibi ilaçlarla tedavi]bulunduğu hastalann laktik asidoz oluşumu açısından takibi gerekir.

• Reçetelenecek çözeltinin bireysel olarak belirlenmesinde, hastanın diğer mevcuthastalıklan için aldığı tedavilerin diyaliz tedavisiyle etkileşimi dikkate alınmalıdır.Kardiyak glikozit kullanan hastalann plazma potasyum düzeyleri dikkatle takipedilmelidir.

• Pediyatrik hastalarda etkililik ve güvenliliği gösterilmemiştir.

• Sekonder hiperparatiroidi olan hastalarda, hiperparatiroidizmi kötüleştirebileceği için,PHYSIONEAL 40 gibi 1.25 mmol/L düzeyinde kalsiyum içeren diyaliz çözeltilerininkullanımının olası yarar ve riskleri dikkatle değerlendirilmelidir.

• Konjestif kalp yetmezliği, hipovolemi ve şok gibi ciddi sonuçlara da neden olabilecekaşın hidrasyon ya da sıvı kaybından kaçınmak için, hastanın sıvı-elektrolit dengesi vevücut ağırlığındaki değişimler izlenerek kayıt altında tutulmalıdır.

• Plazma bikarbonat düzeyleri 30 mmol/L üzerinde olan hastalarda, bu ürünleuygulanacak tedavinin yararlan ile olası metabolik alkaloz riski karşılaştmlmalıdır.

• Periton diyalizi sırasında protein, amino asit, suda çözünen vitamin ve diğer ilaçlarınkaybı oluşabilir ve bunların replasmam gerekebilir.

• PHYSIONEAL 40 çözeltilerin periton boşluğuna gereğinden fazla infüzyonu karındagerginlik, ağrı ve/veya soluk kesilmesine neden olabilir.

• Fazla infüzyonun tedavisi için peritoneal boşluktan aşın uygulanmış çözelti dreneedilmelidir.

• Periton diyalizi tedavisi sırasında yüksek konsantrasyonda dekstroz (glukoz) içerenPHYSIONEAL 40 çözeltilerinin aşın kullanımı hastalarda fazla sıvı çekilmesiylesonuçlanabilir.

• Hiperkalemi riski nedeniyle PHYSIONEAL 40 çözeltilerine potasyum eklenmemiştir.Serum potasyum düzeylerinin normal ya da düşük olduğu (hipokalemi) durumlarda,ağır bir hipokalemi gelişmesini önlemek amacıyla, çözeltiye potasyum klorür eklemek(4 mEq/L’ye kadar) gerekebilir; bu ekleme ancak serum ve toplam vücut potasyumdüzeyleri dikkatli bir şekilde değerlendirildikten sonra ve yalnızca doktor tarafındanönerildiğinde yapılmalıdır.

• Serum elektrolit konsantrasyonlan (özellikle bikarbonat, potasyum, magnezyum,kalsiyum ve fosfat), kan biyokimyası (paratiroid hormon dâhil) ve hematolojikparametreler düzenli olarak takip edilmelidir.

• Ard arda bağlama veya doldurma işlemindeki düzensizlik, peritoneal boşluk içinehavamn infüzyonuna sebep olabilir bu da karın ağrısına ve/veya peritonite nedenolmaktadır.

• Diyabetli hastalarda, kan glukoz düzeyleri izlenerek insülin ya da hiperglisemi içinuygulanan diğer ilaçların dozajı duruma göre ayarlanmalıdır.

Araç ve makine kullanımı üzerindeki etkiler

Periton diyalizi tedavisi gören son dönem böbrek yetmezlikli-(SDBY) hastalarda, araç ve makine kullanımını etkileyebilecek istenmeyen etkiler görülebilir.