PHYSIONEAL 40 %1.36 glükozlu periton diyaliz sol. mini kapaklı 2500ml çiftli torba Zararları

Eczacıbaşı-Baxter Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Physioneal zararları, Physioneal önlemler, Physioneal riskler, Physioneal uyarılar, Physioneal yan etkisi, Physioneal istenmeyen etkiler, Physioneal cinsel, Physioneal etkileri, Physioneal tedavi dozu, Physioneal aç mı tok mu, Physioneal hamilelik, Physioneal emzirme, Physioneal alkol, Physioneal kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Klinik çalışmalarda ve pazarlama sonrası deneyim sırasında (hastalann %1 ya da daha fazlasında) bildirilen advers etkiler aşağıda sıralanmıştır.

Kontrollü klinik çalışmalarda PHYSIONEAL 40’a bağlı olarak bildirilen en yaygın advers etki hastalann yaklaşık %10 kadannda görülen alkalozdur. Bu vakalann çoğunda tam serum bikarbonat düzeylerinin ölçümüyle konulmuş ve genellikle klinik semptom görülmemiştir.

Görülen advers ilaç reaksiyonlanmn sıklık sınıflandırması şu şekildedir: Çok yaygm (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000), çok seyrek, izole raporlar dâhil (<1/10.000); bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Kan ve lenf sistemi hastalıkları

Bilinmiyor: Eozinofıli.

Metabolizma ve beslenme hastalıkları

Yaygm: Alkaloz, hipokalemi, sıvı retansiyonu, hiperkalsemi.

Yaygm olmayan: Hipervolemi, anoreksi, dehidratasyon, hiperglisemi, laktik asidoz.

Psikiyatrik hastalıklar Yaygın olmayan: İnsomnia.

Sinir sistemi hastalıkları

Yaygın olmayan: Baş dönmesi/sersemlik hali, baş ağnsı.

Vasküler hastalıklar

Yaygın: Hipertansiyon.

Yaygın olmayan: Hipotansiyon.

Solunum, göğüs bozukluklan ve mediastinal hastalıklar Yaygm olmayan: Dispne, Öksürük

Gastrointestinal hastalıklar Yaygın: Peritonit.

Yaygın olmayan: Peritoneal membran yetmezliği, kann ağnsı, dispepsi, flatulans, bulantı.

Bilinmiyor: Sklerozan enkapsülan peritonit, peritoneal sıvıda bulanıklık

Deri ve deri altı doku hastalıkları Bilinmiyor: Anjiyoödem, döküntü.

Kas-iskelet bozuklukları, bağ dokusu ve kemik hastalıklan Biinmiyor: Kas-iskelet ağnsı.

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesine ilişkin hastalıklar Yaygın: Ödem, asteni.

Yaygın olmayan: Titreme, yüzde ödem, hemi, halsizlik, susama.

Bilinmiyor: Ateş.

Araştırmalar

Yaygın: Kilo artışı.

Yaygın olmayan: PCO2 düzeylerinde yükselme