LOSEC 40 mg 1 flakon Zararları

AstraZeneca Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Losec zararları, Losec önlemler, Losec riskler, Losec uyarılar, Losec yan etkisi, Losec istenmeyen etkiler, Losec cinsel, Losec etkileri, Losec tedavi dozu, Losec aç mı tok mu, Losec hamilelik, Losec emzirme, Losec alkol, Losec kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

LOSEC iyi tolere edilir ve advers etkiler genelde hafif ve geçici olmuştur. Klinik çalışmalarda veya rutin kullanımda aşağıdaki olaylar advers etki olarak rapor edilmiştir, ancak vakaların çoğunda omeprazol tedavisi ile bu yan etkiler arasında bir ilişki saptanamamıştır.

Aşağıdaki sıklık tanımlamaları kullanılmaktadır:

Yaygın ≥1/100, Yaygın olmayan ≥1/1000 ve <1/100, Seyrek <1/1000

Yaygın Merkezi ve periferal sinir sistemi Baş ağrısı Gastrointestinal sistem Diyare, kabızlık abdominal ağrı, bulantı/kusma, midede gaz oluşması Yaygın olmayan Merkezi ve periferal sinir sistemi Sersemlik, parestezi, uykulu olma hali, uykusuzluk ve baş dönmesi Karaciğer Karaciğer enzimlerinde artış Deri Döküntü, dermatit ve/veya kaşıntı, ürtiker Diğer İyi hissetmeme

Seyrek Merkezi ve periferal sinir sistemi Reversibl mental konfüzyon, ajitasyon, agresyon, depresyon ve halüsinasyonlar (özellikle ağır hastalarda) Endokrin sistem Jinekomasti Gastrointestinal sistem Ağız kuruluğu, stomatit ve gastrointestinal kandidiyazis Hematopoetik sistem Lökopeni, trombositopeni, agranülositoz ve pansitopeni Karaciğer Ciddi hepatik hastalığı olanlarda ensefalopati, sarılık veya sarılık olmaksızın hepatit, karaciğer yetersizliği Kas-İskelet Sistemi Artralji, adele güçsüzlüğü ve miyalji Deri Fotosensitivite, eritema multiforme, Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekroliz (TEN), alopesi Diğer Anjiyoödem, ateş, interstisyel nefrit ve anafilaktik şok gibi hipersensitive reaksiyonları.

Aşırı terleme, periferial ödem, bulanık görme, tat alma bozukluğu, hiponatremi Ciddi hastalığı olanlarda, izole vakalarda, özellikle yüksek dozlardaki omeprazolün intravenöz tedavisi sonrasında irreversibl görme bozuklukları bildirilmiştir. Bununla birlikte bu belirtilerin omeprazol tedavisi ile nede sel bir ilişkisi saptanamamıştır.