LOSEC 40 mg 1 flakon Etkileşimi

AstraZeneca Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Losec etkileşimi, Losec etken madde, Losec yardımcı maddeler, Losec alkol, Losec etkileşim, Losec kullananlar, Losec dozu, Losec kullanımı bilgisini içerir.

Diğer tıbbi ürünler ile etkileşimler

Azalan mide asiditesine bağlı olarak, bazı ilaçların emilimi değişkenlik gösterebilir. Asit salgısını azaltan diğer ilaçlar ya da antasitlerin kullanılması sırasında olduğu gibi, omeprazol ile tedavi sırasında da, ketokonazolün ve itrakonazolün emilimi azalabilir.

Omeprazol, karaciğerde sitokrom P450 2C19 (CYP2C19) enzimi aracılığıyla metabolize olduğundan bu enzimin kısmi substratları olan diazepam, fenitoin, varfarin (R-varfarin) ve diğer K vitamini antagonistlerinin eliminasyonunu yavaşlatabilir.

Fenitoin kullanan hastaların izlenmesi önerilmektedir ve fenitoin dozunun azaltılması gerekli olabilir. Ancak sürekli tedavide, günlük 20 mg LOSEC ile birlikte kullanıldığında, hastaların kan fenitoin seviyelerinde değişme olmamıştır. Varfarin veya diğer K vitamini antagonistlerini alan hastalarda, INR’nin izlenmesi önerilmektedir ve varfarin dozunun (veya diğer K vitamini antagonistlerinin) azaltılması gerekli olabilir. Ancak günlük 20 mg LOSEC ile birlikte kullanımı, sürekli varfarin tedavisi gören hastaların koagülasyon sürelerinde değişikliğe neden olmamıştır.

Omeprazolün klaritromisin ile birlikte kullanılması durumunda plazma konsantrasyonlarında artış görülmüştür, ancak amoksisilin veya metrodinazol ile, bir etkileşim görülmemektedir. Bu antibakteriyel ilaçlar Helicobacter pylori eradikasyonu için birlikte kullanılmaktadırlar.

Omeprazolün bazı antiretroviral ilaçlar ile etkileştiği bildirilmiştir. Bu etkileşimlerin klinik önemi ve ardında yatan mekanizma her zaman bilinmemektedir. Omeprazol ile tedavi sırasında artan mide pH’sı antiretroviral ilaçların emilimini etkileyebilir. Başka olası etkileşim mekanizmaları CYP 2C19 aracılığıyladır. Atazanavir ve nelfinavir gibi bazı antiretroviral ilaçlar için, omeprazol ile eş zamanlı kullanıldıklarında serum seviyelerinin azaldığı bildirilmiştir. Bu nedenle omeprazol ile atazanavir ve nelfinavir gibi ilaçların birlikte kullanılması tavsiye edilmemektedir. Sakuinavir gibi başka antiretroviral ilaçlar için, artmış

serum seviyeleri bildirilmiştir. Omeprazol ile eş zamanlı kullanıldığında serum seviyeleri değişmeyen bazı antiretroviral ilaçlar da bildirilmiştir.

Omeprazol ve takrolimusun birlikte kullanılması durumunda takrolimusun plazma seviyesinde artış olabilir.

Omeprazol ile vorikonazol gibi bir CYP2C19 ve CYP3A4 inhibitörünün birlikte kullanılması, omeprazole maruziyetin iki kattan fazla artması ile sonuçlanmıştır. Bununla birlikte, omeprazol için doz ayarlaması gerekli değildir.