LIMITEN 160 mg 98 film tablet { Neutec Inhaler } Farmasötik Özellikleri

Neutec Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

6.   FARMASÖTİK ÖZELLİKLER

6.1. Yardımcı maddelerin listesi

Mannitol (E421)

Krospovidon

Sodyum hidrojen karbonat Magnezyum stearat Opadry II 85 G3 23 30 yellow

•    Polivinil alkol

•    Talk

•    Titanyum di oksit (E 171)

•    Makrogol/peg 3350

•    Lesitin (soya (E322))

•    Sarı demir oksit (El72)

•    Kinolin sarısı alüminyum lak (E104)

6.2. Geçimsizlikler

Yoktur.

6.3. Raf ömrü

24    ay.

6.4. Saklamaya yönelik özel tedbirler

25    °C’nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Nemden korumak için orijinal ambalajında saklayınız.

6.5. Ambalajın niteliği ve içeriği

28 ve 98 film tablet, PVC/Alüminyum blister içerisinde ambalajlanmıştır.

6.6. Beşeri tıbbi üründen arta kalan maddelerin imhası ve diğer özel önlemler

Kullanılmamış olan ürünler ya da atık materyaller “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” ve “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik”lerine uygun olarak imha edilmelidir.