GABATEVA 800 mg 50 film tablet Zararları

Med Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Gabateva zararları, Gabateva önlemler, Gabateva riskler, Gabateva uyarılar, Gabateva yan etkisi, Gabateva istenmeyen etkiler, Gabateva cinsel, Gabateva etkileri, Gabateva tedavi dozu, Gabateva aç mı tok mu, Gabateva hamilelik, Gabateva emzirme, Gabateva alkol, Gabateva kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

genelde hafif ve orta derecede olarak tanımlanmaktadır ve 2 hafta sonra

Çok yaygın (>1/10); yaygın (>1/100 ila <1/10); yaygın olmayan (>1/1.000 ila <1/100); seyrek (>1/10.000 ila <1/1.000); çok seyrek (<1/10.000), bilinmiyor (eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor).

Enfeksiyon ve enfestasyonlar

Çok yaygın: Viral enfeksiyonlar

Yaygın: Pnömoni (zatürre), solunum yolu enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu,

enfeksiyon, otit media
Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Yaygın: Lökopeni, beyaz kan hücresi sayımında (WBC) azalma

Seyrek: Trombositopeni, diyabetli hastalarda kan glukoz seviyelerinde dalgalanma,

karaciğer fonksiyon testlerinde yükselme
Bağışıklık sistemi bozuklukları
Seyrek: Alerjik reaksiyonlar (ör: ürtiker)

Endokrin bozuklukları Yaygın: Hiperglisemi

Metabolizma ve beslenme bozuklukları Yaygın: İştahsızlık, iştah artması

Psikiyatrik bozuklukları

Yaygın: Aksi davranışlar, konfüzyon ve duygusal labilite, depresyon, anksiyete,

sinirlilik, anormal düşünce Seyrek: Halüsinasyon (sanrı)

Sinir sistemi bozuklukları

Çok yaygın: Halsizlik, baş dönmesi, somnolans (uykuya eğilim), ataksi

Yaygın: Baş ağrısı, amnezi, konvülsiyon, disartri, uykusuzluk, parestezi, hipestezi,

koordinasyon bozukluğu, reflekslerde artış, azalış veya reflekslerin kaybolması, tik

Seyrek: Hareket bozuklukları (ör: koreoatetoz, diskinezi, distoni)

Göz ile ilgili bozukluklar

Yaygın: Görme bozuklukları (Ambliyopi, diplopi), bulanık görme, konjuktivit (göz zarı

iltihabı), nistagmus (göz titremesi),

Kulak ve iç kulak bozuklukları Yaygın: Baş dönmesi

Seyrek: Tinitus (kulak çınlaması)

Kardiyak bozukluklar

Yaygın: Periferal ödem, vazodilatasyon, hipertansiyon

Seyrek: Çarpıntı

Solunum sistemi bozuklukları:

Yaygın: Dispne (nefes darlığı), bronşit, faranjit, öksürük, rinit

Sindirim Sistemi bozuklukları

Yaygın: Kusma, bulantı, diyare, karın ağrısı, kilo artışı, dispepsi, kabızlık, ağız ve

boğaz kuruluğu, dişlerde anormallik, jinjivit (dişeti iltihabı)

Seyrek: Pankreatit

Hepato-bilier bozukluklar Seyrek: Hepatit, sarılık

Deri ve deri altı bozuklukları

Yaygın: Prurit (kaşıntı), kabartı ve döküntü, akne, yüzde ödem

Seyrek: Stevens-Johnson sendromu, anjiyoödem, multiforme eritem, alopesi

Çok seyrek: Ciddi deri döküntüsü, dudak, gözler, burun, ağız ve genital bölgelerde kabartı

ve kanamalar

Kas-iskelet sistemi, bağ doku ve kemik bozuklukları

Yaygın: Tremor, güçsüzlük, 12 yaşından küçük çocuklarda agresif davranışlar ve aşırı,

kısmen kontrolsüz hareketler (hiperkinezi), artralji, miyalji, sırt ağrısı
Böbrek ve idrar yolu bozuklukları

Yaygın: İmpotens (ereksiyon olma ya da ereksiyonu sürdürme güçlüğü), idrar tutamama

Seyrek: Akut böbrek yetmezliği

Genel bozukluklar ve uygulama bölgesinde görülen durumlar

Çok yaygın: Ateş, yorgunluk hissi

Yaygın: Yürüyüşte anormallik, grip sendromu, asteni, ağrı, keyifsizlik

Seyrek: İlacın kesilmesine ilişkin reaksiyonlar (endişe, uykusuzluk, bulantı, ağrı,

terleme), göğüs ağrısı
Yaralanma ve zehirlenme
Yaygın: Kazara yaralanma, kırık, aşınma

Gabapentin kullanan hastalarda hemorajik pankreatit, hipotansiyon, bradikardi, senkop, artriyal fibrilleşme, elektrokardiografik anormallikler ve makülopapüler döküntüler bildirilmiştir.

Laboratuvar bulguları

Diğer antiepileptik ilaçlarla kombinasyonda, karaciğer enzimlerinin seviyelerinde artış bildirilmiştir.