DEKLARIT 500 mg 14 film tablet Zararları

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Deklarit zararları, Deklarit önlemler, Deklarit riskler, Deklarit uyarılar, Deklarit yan etkisi, Deklarit istenmeyen etkiler, Deklarit cinsel, Deklarit etkileri, Deklarit tedavi dozu, Deklarit aç mı tok mu, Deklarit hamilelik, Deklarit emzirme, Deklarit alkol, Deklarit kullanımı bilgilerini içerir.

İstenmeyen etkiler

Sinir sistemi bozuklukları

Yaygın

Başağrısı Tad değişikliği

Gastrointestinal bozukluklar

Yaygın

Diyare Kusma

Abdominal ağrı (karın ağrısı)

Dispepsi

Bulantı

Laboratuvar incelemeleri

Yaygın

Karaciğer enzimlerinde artış

Pazarlama Sonrası Gözlemler

Klaritromisin birçok farklı formülasyonlar halinde kullanıma sunulmuştur. Tablo 2’de klaritromisin tablet de dahil olmak üzere tüm formülasyonların advers olaylarının bir derlemesi sunulmuştur. Bu reaksiyonlar büyüklük ölçeği belli olmayan topluluklardan gönüllü olarak bildirildiği için her zaman güvenilir olarak frekanslarını tahmin etmek veya ilaç maruziyetine bağlı nedensellik ilişkisi kurmak mümkün değildir. Klaritromisin için hasta maruziyeti 1 milyar hasta tedavi gününden daha fazla olarak tahmin edilmektedir.

Tablo 2

Pazarlama sonrası gözlemlerden elde edilen istenmeyen etkiler

Sistem Organ Sınıfı

İstenmeyen Etkiler

Enfestasyonlar ve enfeksiyonlar

Oral kandidiyazis

Kan ve lenf sistemi bozuklukları

Lökopeni Trombositopeni

Bağışıklık sistemi bozuklukları

Alerjik reaksiyonlar Anafilaksi

Metabolizma ve beslenme bozuklukları1

Hipoglisemi

Psikiyatrik bozukluklar

Psikotik bozukluk

Halüsinasyonlar

Yönelim bozukluğu

Konfüzyon

Depersonalizasyon

Depresyon

Endişe

Uykusuzluk

Kötü rüyalar

Sinir sistemi bozuklukları

Konvülsiyon

Baş dönmesi

Tad alma duyusunun kaybı

Koku alma duyusunun kaybı

Dysgeusia (Dizgözi)

Parosmi

Kulak ve labirent (iç kulak) bozuklukları

İşitme kaybı

Vertigo

Kulak çınlaması

2

Kardiyak bozukluklar

Torsades de pointes

Elektrokardiyograf QT uzaması

Ventriküler taşikardi

Gastrointestinal bozukluklar

Akut pankreatit

Glosit

Stomatit

Dil renginde değişim

Diş renginde bozulma

Hepatobiliyer bozukluklar3

Hepatik bozukluk

Hepatit

Kolestatik hepatit

Kolestatik sarılık

Sarılıkla seyreden hepatoselüler hepatik

disfonksiyon (karaciğer fonksiyon bozukluğu)

Cilt ve sübkütan doku bozuklukları

Steven-Johnson Sendromu

Toksik epidermaş nekroliz Ürtiker

Deri döküntüleri

Eozinofil ve sistemik semptomların eşlik ettiği ilaç reaksiyonu (DRESS)

Kas-iskelet ve bağ doku bozuklukları

Miyalji

Rabdomiyaliz4

Böbrek ve üriner bozukluklar

İntestinal nefrit

İncelemeler

Serum kreatinin artışları Karaciğer enzimlerinde artış

1 Bazıları eşzamanlı olarak oral hipoglisemik ajanlar ya da insülin kullanan hastalarda olmak üzere, nadiren hipoglisemi vakaları bildirilmiştir.

Diğer makrolidlerle olduğu gibi, klaritromisin ile nadiren QT aralığı genişlemesi, ventriküler taşikardi ve "Torsades de Pointes" gelişebilir.

3Çok nadir durumlarda, fatal sonuçlanan karaciğer yetmezliği bildirilmiştir ve genellikle altta yatan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir.

4Bazı Rabdomiyoliz raporlarında, klaritromisin statinlerle, fibratlarla, kolşisinle ya da allopurinolle eşzamanlı olarak uygulanmıştır.

Klaritromisin ve kolşisin birlikte kullanıldığında, özellikle yaşlılarda olmak üzere ve bazıları böbrek yetmezliği olan hastalarda ortaya çıkan kolşisin toksisitesi bildirimleri vardır. Bu hastaların bazılarında ölümler bildirilmiştir (bkz. İlaç etkileşimleri ve Uyarılar/Önlemler). Bağışıklık Sistemi Bozulmuş Hastalar

Mikobakteriyel enfeksiyonlar için uzun süre yüksek doz klaritromisin ile tedavi edilen AIDS hastaları veya bağışıklık sistemi bozuk diğer hastalarda, olasılıkla klaritromisin uygulamasıyla ilişkili advers etkileri birlikte seyreden HIV hastalığının veya diğer hastalıkların altta yatan belirtilerinden ayırt etmek genellikle zordur.

Erişkin hastalarda günlük toplam 1000 mg klaritromisin dozlarıyla tedavi edilen hastalar tarafından en sık bildirilen advers olaylar: Bulantı, kusma, tad bozukluğu, abdominal ağrı, diyare, döküntü, flatülans, baş ağrısı, kabızlık, işitme bozukluğu, SGOT ve SGPT yükselmeleridir. Seyrek rastlanan ilave olaylar dispne, uykusuzluk ve ağız kuruluğudur. Bu hastalar için laboratuar değerleri, belirli bir test için ciddi anormal düzeylerin (aşırı yüksek veya aşırı düşük sınırda olanlar) dışındaki değerlerin analiziyle değerlendirilmiştir.

Bu kriterlere dayanarak günde 1000 mg klaritromisin alan hastaların %2 ila 3’ünde ciddi biçimde yükselmiş SGOT ve SGPT düzeyleri ve anormal ölçüde düşük lökosit ve trombosit sayıları vardır. Hastaların düşük bir yüzdesinde BUN düzeyleri de yükselmiştir. Laboratuar Bulgularında Değişiklikler

Klinik açıdan önemli olabilecek laboratuar bulgularındaki değişimler şunlardır: Karaciğer: Yükselmiş SGPT (ALT) < %1, SGOT (AST) < %1, GGT < %1, alkalen fosfataz < %1, LDH < %1 ve total billirubin < %1.

Tablo 1’de klaritromisin alan hastalardaki klinik çalışmalarda bildirilmiş olan advers olaylar gösterilmiştir. Advers olaylar vücut sistemleri ve frekanslar (yaygın > 1/100, < 1/10) olarak gösterilmiştir.

Tablo 1

Klinik çalışmalarda rapor edilen istenmeyen etkiler

Sistem organ sınıfı

Sıklık