DEGRA 50 mg 4 film tablet Etkileşimi

Deva Firması

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

Degra etkileşimi, Degra etken madde, Degra yardımcı maddeler, Degra alkol, Degra etkileşim, Degra kullananlar, Degra dozu, Degra kullanımı bilgisini içerir.

Diğer ilaçların Sildenafil’e Etkisi: ln-vitro Çalışmalar; Sildenafilin metabolizmasına silokrom P450 (CYP)'nin izoformları olan 3A4 (major yol) ve 2C9 (minör yol) aracılık eder. Bu nedenle bu izoenzimlerin inhibitörleri sildenafil klerensini düşürebilir. İn-vivo Çalışmalar : Non-spesifik bir GYP inibitörü olan simetidin (800 mg) ile birlikte sildenafil uygulaması sonucunda plazma sildenafil seviyesinin % 56 oranında arttığı kaydedilmiştir. Sildenafilin ketokonazol, eritromisin, simetidin gibi CYP3A4 inhibitörleriyle beraber uygulandığında sildenafil klerensinde azalma olduğu görülmüştür. Hastaların yan etki insidansında bir artış olmamıştır. Sildenafil bu ilaçlarla birlikte uygulanacağı zaman başlangıç dozu olarak 25 mg'lık doz önerilir. Güçlü bir P450 enzim inhibitörü olan proteaz enzim inhibitörü ritonavirin kararlı durum seviyelerinde (500 mg bid), beraber uygulanan tek doz 100 mg sildenafilin CMAKS ‘ın % 300 ve AUC’sinde % lOO’ lük bir artiş meydana gelmiştir. Sildenafil ritonavirin farmakokinetiğini etkilemez. Sildenafil’in Diğer ilaçlar Üzerine Etkisi: ln-vitro Çalışmlar: Sildenaril sitofkrom P450 izoformları olan 1A2,2C9,2C19.2D6, 2E1 ve 3A4 (IC50 > 150/M)' ün zayıf inhibitörüdür. Tavsiye edilen dozların ardından sildenafilin plazma doruk konsantrasyonu yaklaşık 1 M olduğunda sildenafilin bu izoenzimlere ait substraların klerenslerini değiştirdiği görülmüştür. İn-vivo Çalışmalar: Hipertansif hastalara 5 veya 10 mg'lık dozlar halinde uygulanan amlodipin ile birlikte sildenafil verildiğinde yatar konumdaki kan basıncında düşme sistolikde 8 mmHg, diyastolikde 7 mmHg' dır. CYP2C9 tarafından metabolize edilen tolbutamifl1 (250 mg) veya varfarin (40 mg) ile bnemli bir etkilesmebulunmamistir. Sildenafil (50 mg); aspirinin (150 mg) neden olduğu kanama süresinde uzamayı potansiyalize etmez.Sildenafil (50 mg); sağlıklı bireylerde % 0.08'lik ortalama maksimum kan alkol seviyelerinde alkolün hipotansifetkişini polansiyalize etmemiştir. Sağlıklı erkek gönüllülerde yapılan bir çalışmada sildenafil (100 mg)' ın CYP3A4 substratı olan HIV proteaz inhibitörü saquinavir ve ritonavirin kararlı durum farmakokinetiğini etkilemediği görülmüştür. AMPULLER İKİ GÜNDEN DAHA UZUN SÜRE KULLANILMAMALIDIR. INTRAVENÖZ TATBİK EDİLMEMELİDİR.